Αποτελέσματα live αναζήτησης

1072068/10810/Β0012/1.8.2007 Σχηματισμός αφορολόγητης έκπτωσης του ν.3299/2004 από τα κέρδη του ισολογισμού μετασχηματισμού απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία.

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

1072068/10810/Β0012/1.8.2007
Σχηματισμός αφορολόγητης έκπτωσης του ν.3299/2004 από τα κέρδη του ισολογισμού μετασχηματισμού απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία.


1072068/10810/Β0012/1.8.2007 Σχηματισμός αφορολόγητης έκπτωσης του ν.3299/2004 από τα κέρδη του ισολογισμού με

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1072068/10810/Β0012

ΘΕΜΑ: Σχηματισμός αφορολόγητης έκπτωσης του ν.3299/2004 από τα κέρδη του ισολογισμού μετασχηματισμού απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία.

ΣΧΕΤ.: Η από 17.07.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τα παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς νόμους ν.δ.4002/1959, ν.289/1976, ν.1262/1982, ν.1828/1989, ν.1882/1990 και ν.1892/1990, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων εταιρειών, κατά το μέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των εν λόγω κινήτρων.

2. Με την αρ. πρωτ. 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/5.4.1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2166/1993 διευκρινίσθηκε, ότι με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου δόθηκε η δυνατότητα στις προερχόμενες από τη μετατροπή, συγχώνευση, κ.λπ. νέες εταιρείες να σχηματίζουν από τα κέρδη τους αφορολόγητες εκπτώσεις με βάση τους ν.δ.4002/1959, ν.289/1976, ν.1262/1982, ν.1892/1990, κ.λπ. για την ακάλυπτη αξία επενδύσεων των νόμων αυτών που ενδεχόμενα υφίσταται κατά το χρόνο του μετασχηματισμού, για επενδύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις.

3. Με το αρ. πρωτ. 1036215/10532/Β0012/17.04.2006 έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό, ότι κατά την εισφορά βιομηχανικού κλάδου από λειτουργούσα επιχείρηση (μητρική) σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία (θυγατρική) με τις διατάξεις του ν.2166/1993, οι σχηματισθείσες με βάση τους ν.1892/1990 και ν.2601/1998 αφορολόγητες εκπτώσεις (αφορολόγητα αποθεματικά) μεταφέρονται αυτούσια στη λειτουργούσα εταιρεία, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Περαιτέρω, σε περίπτωση που υφίσταται ακάλυπτη αξία επενδύσεων, η απορροφώσα τον κλάδο θυγατρική εταιρεία έχει τη δυνατότητα, με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, να καλύψει με το σχηματισμό αφορολόγητης έκπτωσης την ακάλυπτη αυτή αξία σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν.1892/1990 ή του ν.2601/1998, κατά περίπτωση.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2166/1993 ορίζεται, ότι ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.2190/1920 και ν.3190/55 με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματισμένων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρείας.

5. Τέλος, με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.26 του άρθρου 5 του ν.3299/2004 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής (η αφορολόγητη έκπτωση) σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο ή αν αυτά που πραγματοποιήθηκαν δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών περιόδων μέχρι να καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα (10) διαχειριστικές περιόδους.

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι σε περίπτωση ύπαρξης κερδών, ο μετασχηματισμός της αφορολόγητης έκπτωσης είναι υποχρεωτικός και σε περίπτωση μη μετασχηματισμού χάνεται το δικαίωμα αυτό, για το συγκεκριμένο ύψος, από κέρδη επομένων χρήσεων.

6. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας «...», που εδρεύει στο νομό Δράμας και δραστηριοποιείται στην Γ' ζώνη κινήτρων (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης), πραγματοποίησε παραγωγικές επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό άνω του 1.000.000 ευρώ από την 1.01.2007 και μετά, με βάση τις διατάξεις του ν.3299/2004. Στη συνέχεια, η εταιρεία σας προτίθεται να συγχωνευθεί με απορρόφηση από την μητρική της εταιρεία «..», η οποία κατέχει το 100% των μετοχών σας, με βάση τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 και με ισολογισμό μετασχηματισμού τις 31.08.2007.

7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία σας θα πρέπει υποχρεωτικά να σχηματίσει το αφορολόγητο αποθεματικό (την αφορολόγητη έκπτωση) του ν.3299/2004 από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω επενδύσεις (1.01.2007 - 31.08.2007), διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.26 του άρθρου 5 του ν.3299/2004. Ακόμα, σε περίπτωση που μείνει ακάλυπτη αξία επενδύσεων, η απορροφώσα - μητρική σας εταιρεία έχει τη δυνατότητα, με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, να καλύψει την ακάλυπτη αξία επενδύσεων με το σχηματισμό αφορολόγητης έκπτωσης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης