1062256/1249/Α0012/9.7.2007

Φορολογική ελάφρυνση σε αγροτικό γιατρό που εργάστηκε σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων

9 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1062256/1249/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική ελάφρυνση σε αγροτικό γιατρό που εργάστηκε σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Απάντηση στην από 22.7.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, τα ποσά του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος νόμου, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματά τους, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας παραμένουν ως έχουν.

2. Επίσης, με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.

3. Με βάση τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος εκδόθηκε η 1040801/750/ΠΟΛ.1123/8.4.1997 Α.Υ.Ο., η οποία αρχικά τροποποιήθηκε με την 102824/1568/Α0012/ΠΟΛ.1202/2.11.1999 Α.Υ.Ο. και μετέπειτα με την 1089017/2233/Α0012/ΠΟΛ.1114/9.11.2004 Α.Υ.Ο. και με την οποία ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης είναι βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα, στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Κατ' εξαίρεση, για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., δεν απαιτείται η εγγραφή τους στα οικεία δημοτολόγια. Προκειμένου για εγγάμους θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός του κατοικεί μόνιμα στο νησί.

4. Επίσης, σύμφωνα με την 5109/1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκε με τη Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγή μας, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση, κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειάς του δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαμονή.

5. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την «...» βεβαίωση του ΚΥ Κω προσληφθήκατε με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου (δημόσιος υπάλληλος) και εργαστήκατε από 26.11.2005 μέχρι και 2.12.2006 και συνεχίσατε με παράταση έως και 8.2.2007 ως αγροτικός ιατρός σε προσωρινή θέση στο Π.Ι. της Νισύρου που συστήθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον εργαστήκατε στη Νίσυρο ολόκληρο το έτος 2006 ως αγροτικός ιατρός, για την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994 απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η προσκόμιση βεβαίωσης από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας του νησιού με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το χρονικό αυτό διάστημα που εργαστήκατε στη Νίσυρο ήσασταν και μόνιμος κάτοικος του νησιού.

Taxheaven.gr