ΠΟΛ.1030/3.2.1995

Συμπλήρωση των στοιχείων Τιμής Ζώνης και Συντελεστή Εμπορικότητας στα έντυπα Ε10 και Ε11 που θα συνυποβληθούν με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995

3 Φεβ 1995

Taxheaven.gr
Συμπλήρωση των στοιχείων Τιμής Ζώνης και Συντελεστή Εμπορικότητας στα έντυπα Ε10 και Ε11 που θα συνυποβληθούν με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995
1014595/208/Α0012/ΠΟΛ. 1030/3.2.1995

ΠΟΛ 1030


Σχετικά με τη συμπλήρωση των παραπάνω ενδείξεων των εντύπων Ε10 και Ε11 σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Οπως είναι γνωστό για να προσδιορισθεί το ελάχιστο καθαρό εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες και ελευθέρια επαγγέλματα σχεδιάστηκαν δύο νέα βοηθητικά έντυπα Ε10 και Ε11.
Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσής τους και κωδικοποίησής τους σας έχουν ήδη σταλεί με τις (107320/104/Α0012/ και 1009935/137/Α0012/) εγκύκλιες διαταγές μας και θα σας σταλούν σύντομα και για τα υπόλοιπα έντυπα (Ε11, Ε5 και Ε3) από τη διεύθυνση φορολογίας εισοδήματος.
Από τα σημαντικότερα στοιχεία που χρειάζεται να είναι συμπληρωμένα στα έντυπα αυτά είναι η Τιμή Ζώνης και ο Συντελεστής Εμπορικότητας. Τούτο απαιτεί χρόνο και μόχθο, ειδικά για τις ΔΟΥ που οι περιοχές τους εντάσσονται (ολικά ή μερικά) στο σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) και εμφανίζουν μεγάλο πλήθος Ζωνών και Συντελεστών Εμπορικότητας, καθιστώντας έτσι την εργασία της κωδικοποίηση πολύπλοκη και χρονοβόρα, αυξάνοντας και την πιθανότητα λαθών.

2. Προς αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να βοηθήσει αποτελεσματικά τις ΔΟΥ στη διεκπεραίωση αυτής της εργασίας. Οι σημαντικότερες από τις ενέργειες αυτές είναι:
α) Προέβη στην προμήθεια υπολογιστικού συστήματος με το οποίο παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της Τ.Ζ. και του Σ.Ε., δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως αυτές αναγράφονται στα έντυπα Ε10 και Ε11.
β) Προέβη στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση των προγραμμάτων στις 134 μηχανογραφημένες ΔΟΥ, η οποία θα ξεκινήσει σταδιακά από το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.
γ) Προέβη στην κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους των ΔΟΥ που θα απασχοληθούν στην εργασία αυτή.
δ) Προέβη, ύστερα από αντικειμενική εκτίμηση των στοιχείων, στην επιλογή ΔΟΥ στις οποίες, παρ' ότι δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα, θα εγκατασταθεί εξοπλισμός ειδικά για την συγκεκριμένη εργασία.
ε) Για τις λοιπές ΔΟΥ, μη μηχανογραφημένες, στις οποίες δεν θα εγκατασταθεί εξοπλισμός για την εργασία αυτή, ο έλεγχος και η συμπλήρωση της Τ.Ζ. και του Σ.Ε. θα γίνεται χειρόγραφα από τους υπαλλήλους με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία (χάρτες κτλ.).

3. Το έργο της συμπλήρωσης των τιμών (Τ.Ζ. και Σ.Ε.) θα διεκπεραιωθεί από ειδικές ομάδες εργασίας (συνεργεία υπαλλήλων) που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά τα απογεύματα και ίσως και αργίες κατά βούληση και τα οποία θα συσταθούν με απόφαση του προϊσταμένου.
Οι υπάλληλοι θα αμειφθούν υπερωριακά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και βάσει απολογιστικών ονομαστικών καταστάσεων που θα συντάξει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, στις οποίες θα αναγράφονται οι συνολικές υπερωρίες ανά υπάλληλο.
Οι υπάλληλοι θα πρέπει κατά βάση να είναι από το Τμήμα Εισοδήματος και ο ένας από αυτούς από το Τμήμα Κεφαλαίου (όπου υπάρχει τέτοιο Τμήμα).
Το έργο θα διεκπεραιωθεί στο διάστημα 20/3/-15/4 με δυνατότητα ολιγοήμερης παράτασης όπου οι αντικειμενικές συνθήκες το επιβάλλουν (π.χ. πλήθος δηλώσεων κτλ.) και το πλήθος των υπαλλήλων θα πρέπει να είναι ανάλογα ισοδύναμο για να ανταποκριθεί στον όγκο των υποθέσεων της ΔΟΥ μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα.

Ειδικά για τις ΔΟΥ στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί μηχανογραφικό υπολογιστικό σύστημα, το πλήθος των υπαλλήλων από τους οποίους θα απαρτίζεται κάθε συνεργείο εξαρτάται από το πλήθος των υποθέσεων που έχει κάθε ΔΟΥ, προς βοήθειά σας, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας.

Δηλώσεις Υπαλλήλοι
1000-2000 2
2001-3000 3
3001-4000 4
4001-5000 5

Για τις ΔΟΥ που έχουν πάνω από 5.000 δηλώσεις, δεδομένου ότι θα εκπαιδευτούν μόνο 5 υπάλληλοι, το πλήθος των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν μπορεί να αυξηθεί με εσωτερική εκπαίδευση και διάχυση της γνώσης.

4. Παρακαλούμε να δοθεί η δέουσα προσοχή και προτεραιότητα, ευαισθητοποιώντας τους υπαλλήλους, για να εξασφαλισθεί η ταχεία και αξιόπιστη υλοποίηση της εργασίας αυτής, που αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα επιτυχούς εφαρμογής της νέας Φορολογικής Νομοθεσίας.


Taxheaven.gr