1088111/1709/Α0012/8.10.2007

Κίνητρα απόδοσης μικρών νησιών.

8 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα. 8 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1088111/1709/Α0012

ΘΕΜΑ: Κίνητρα απόδοσης μικρών νησιών.


Απαντώντας στο υπ' αρ.4181/11.9.2007 έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγρ.1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά τους, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), (για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2005 και μετά). Τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας παραμένουν ως έχουν.

2. Ο τόπος κατοικίας των φορολογουμένων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από φορολογική διάταξη ή από διμερή διακρατική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 εΠ.ΑΚ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην 5109/13.07.1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.08.1982 διαταγή μας, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος, τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η πρόθεση για μόνιμη εγκατάσταση δεν είναι ανάγκη να δηλώνεται ρητά, αλλά προκύπτει από γεγονότα που υποπίπτουν στην αντίληψη τρίτων, από τα οποία διαφαίνεται ότι το πρόσωπο έταξε ορισμένο τόπο ως κέντρο της ύπαρξής του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών και ιδανικών του συμφερόντων, του οικιακού του βίου και της επαγγελματικής του εγκατάστασης.

3. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1062512/1132/Α0012/10.6.1997 έγγραφό της, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους και υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλες Δ.Ο.Υ., δεν δικαιούνται τις πιο πάνω φορολογικές απαλλαγές.

4. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφό σας, ο φορολογούμενος υπηρετεί στην Αντίπαρο, αλλά υποβάλλει δήλωση εισοδήματος στην Δ.Ο.Υ. της Πάρου, στην οποία δηλώνει μόνιμη κατοικία αυτού και της οικογένειάς του. Ζητά να πληροφορηθεί, αν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.2238/1994, επειδή υπηρετεί σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

5. Κατόπιν των ανωτέρω και στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι η κύρια κατοικία της οικογένειας να βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων και όχι απλώς να υπηρετούν διαμένοντας προσωρινά στο νησί και διατηρώντας την μόνιμη κατοικία τους σε άλλο τόπο.

6. Συνεπώς, ο φoρoλoγoύμενός σας, δεν υπάγεται στις διατάξεις του αρ.118 ν.2238/94 και θα φορολογηθεί με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 ν.2238/1994.

Taxheaven.gr