1105296/2092/Α0012/26.11.2007

Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών.

26 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1105296/2092/Α0012

ΘΕΜΑ: Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών.


Απαντώντας στην από 30.10.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.2238/1994, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο Προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογουμένου.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) της παρ.1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά τους, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), (για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2005 και μετά). Τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας παραμένουν ως έχουν.

3. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του ν.2459/1997, η χορήγηση των πιο πάνω ελαφρύνσεων παρέχεται για λόγους αναπτυξιακούς, αλλά και με σκοπό τη συγκράτηση και αύξηση του πληθυσμού στα νησιά αυτά για λόγους εθνικούς.

4. Επίσης, με την παρ.6 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.

5. Με βάση τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος εκδόθηκε η 1040801/750/ΠΟΛ.1123/8.4.1997 Α.Υ.Ο. η οποία αρχικά τροποποιήθηκε με την 1102824/1568/Α0012/ΠΟΛ.1202/2.11.1999 Α.Υ.Ο. και μετέπειτα με την 1089017/2233/Α0012/ΠΟΛ.1114/9.11.2004 Α.Υ.Ο. και με την οποία ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης είναι προκειμένου. για τα φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα, στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Κατ' εξαίρεση, για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους πολίτες των χωρών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτοί είναι μισθωτοί είτε μη μισθωτοί, τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., δεν απαιτείται η εγγραφή τους στα οικεία δημοτολόγια. Προκειμένου για εγγάμους θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός του κατοικεί μόνιμα στο νησί.
Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να αναγράφεται σ' αυτήν ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης.
Επίσης, στην περίπτωση εγγάμων που ο ένας σύζυγος λόγω εργασίας διατηρεί προσωρινή κατοικία σε άλλον τόπο, προκειμένου να έχει το δικαίωμα της απαλλαγής ο άλλο σύζυγος που κατοικεί μόνιμα στο νησί και παράλληλα εργάζεται ή έχει επιχείρηση στο νησί, απαιτείται αφενός στη βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας να βεβαιώνεται ότι η οικογένεια (σύζυγοι και τέκνα) κατοικεί μόνιμα στο νησί αλλά ο ένας σύζυγος λόγω υπηρεσιακών αναγκών διατηρεί προσωρινή κατοικία αλλού και ότι και οι δύο σύζυγοι είναι γραμμένοι στα οικεία δημοτολόγια. Επίσης απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη του συζύγου που εργάζεται σε άλλον τόπο, για τον τόπο και χρόνο εργασίας του συζύγου αυτού.

6. Ακόμα, σύμφωνα με την 5109/1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκε με τη Ν.5772/ΠΟΛ.175124.8.1982 διαταγή μας, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση, κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειάς του δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαμονή.

7. Περαιτέρω, όπως έγινε δεκτό από τη Διοίκηση με το 1062512/1132/Α0012/10.6.1997 έγγραφό της, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους και υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλες Δ.Ο.Υ. δεν δικαιούνται τις πιο πάνω φορολογικές απαλλαγές.

8. Σύμφωνα με τα παραπάνω και στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι στρατιωτικοί) και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι η κύρια κατοικία της οικογένειας να βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων και όχι απλώς να υπηρετούν διαμένοντας προσωρινά στο νησί και διατηρώντας τη μόνιμη κατοικία τους σε άλλο τόπο.

9. Εξάλλου, όπως τονίζεται στο φυλλάδιο οδηγιών συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στον Πίνακα 1 του εντύπου Ε1 συμπληρώνεται η διεύθυνση επαγγέλματος μόνο από όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρήσεις γενικά και ελευθέρια επαγγέλματα, ενώ η διεύθυνση κατοικίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους.

10. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, ο κύριος «..» δηλώνει κύρια κατοικία δική του και της οικογένειάς του στο Παλαιό Φάληρο, στη Δ.Ο.Υ. του οποίου υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση και διαμονή στη Σκύρο, όπου είναι Δήμαρχος. Ο άλλος φορολογούμενος κύριος «...», όπως αναφέρετε, υπηρετεί στο ναυτικό στη Σκύρο και δηλώνει με τις αρχικές του δηλώσεις οικονομικών ετών 2005 και 2006 κύρια κατοικία στην Πετρούπολη και επαγγελματική κατοικία στη Σκύρο. Ειδικά ο δεύτερος για το οικονομικό έτος 2005 υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, δηλώνοντας ότι η κατοικία του βρίσκεται στη Σκύρο η οποία, όμως, απορρίφθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης.

11. Από τα παραπάνω και με βάση τα έγγραφα που προσκομίσατε, προκύπτουν τα εξής:
α) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιος να ελέγξει με βάση τα πραγματικά δεδομένα (κατοικίες και των δύο συζύγων, τόπος απασχόλησής τους, τόπος φοίτησης των τέκνων σε σχολεία, αγορές περιουσιακών στοιχείων κ.τ.λ.) ποια είναι η μόνιμη κατοικία της οικογένειας,
β) η διαμονή και μόνο ενός από τους συζύγους σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων, χωρίς τη μόνιμη κατοικία της οικογένειας, δεν αρκεί για τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής και
γ) με βάση το άρθρο 63 του ν.2238/1994 η δήλωση εισοδήματος των μισθωτών υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας και δεν επιλέγει ο καθένας πού θα υποβάλλει τη δήλωση.

12. Συνεπώς, στις περιπτώσεις των ανωτέρω φορολογουμένων, εφόσον η μόνιμη κατοικία τους δεν είναι στη Σκύρο αλλά στην Αθήνα, γεγονός το οποίο οι ίδιοι οι φορολογούμενοι δηλώνουν και το οποίο ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία των προϊσταμένων των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., καλώς δεν τους χορηγήθηκε η φοροαπαλλαγή του άρθρου 118 του ν.2238/1994.Taxheaven.gr