Αποτελέσματα live αναζήτησης

1041054/11538πε/B0012/3.7.2007 Ευθύνη μέλους Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας - Ε.Π.Ε..

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1041054/11538πε/B0012/3.7.2007
Ευθύνη μέλους Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας - Ε.Π.Ε..


1041054/11538πε/B0012/3.7.2007 Ευθύνη μέλους Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας - Ε.Π.Ε..

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1041054/11538πε/B0012

ΘΕΜΑ: Ευθύνη μέλους Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας - Ε.Π.Ε..

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 10760119.4.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 115 του ν.2238/1994, τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση του νομικού προσώπου, κατά το χρόνο της διάλυσης των λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 101 (μεταξύ των οποίων και η Ε.Π.Ε), ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Με τις διατάξεις δε της παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου (με τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.383/1976 ορίζεται ότι επιτρέπεται η σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας (Ι.Μ.Ε), η οποία θα διέπεται, από τη νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, με τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στις ίδιες αυτές διατάξεις.

3. Με την αριθμ. 1074565/984/Α0012/ΠΟΛ.1206/31.5.1993 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι τα κέρδη των εν λόγω εταιρειών φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των φυσικών προσώπων στο όνομα των μελών τους και επομένως το νομικό πρόσωπο της Ι.Μ.Ε. E.Π.E, υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος χωρίς όμως να φορολογείται το ίδιο (Ε.10017/ΠΟΛ.147.Π.11.1978).

4. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας, καθώς και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας προκύπτει ότι η «...» Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε διενήργησε μεταφορά εμπορευμάτων (τσιγάρων) χωρίς να ακολουθήσει τις απαιτούμενες τελωνειακές διαδικασίες και προέβη σε πράξεις που συνιστούν λαθρεμπορία.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα εισοδήματα από την αλλοδαπή που αποκτά η ανωτέρω Ι.Μ.Ε -Ε.Π.Ε φορολογούνται στο όνομα των μελών της. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν.2238/1994 καθώς το άρθρο αυτό αναφέρεται στη ευθύνη των διοικούντων των νομικών προσώπων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης