1078271/10883/Β0012/25.9.2007

Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 115 του Κ.Φ.Ε. δεν έχουν εφαρμογή για τον εκκαθαριστή ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του ν.1892/1990.

25 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1078271/10883/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 115 του Κ.Φ.Ε. δεν έχουν εφαρμογή για τον εκκαθαριστή ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του ν.1892/1990.

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 10342/2.8.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 115 του ν.2238/1994, τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Με τις διατάξεις δε της παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου (με τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή).

2. Με την αρ. πρωτ. 1026429/2011/431/Α0014/ΠΟΛ.1051/14.3.2007 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 53012006 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, έχει γίνει δεκτό, μεταξύ άλλων, ότι δεν υφίσταται ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή του άρθρου 46α του ν.1892/1990, κατά τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν.2238/1994, αφενός διότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση λύσης της εταιρείας και αφετέρου διότι η έννοια του ειδικού εκκαθαριστή του άρθρου 46α του ν.1892/1990 είναι εντελώς ειδική και δεν περιλαμβάνεται κατ' αρχήν στην έννοια του εκκαθαριστή των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 115 παρ.1 του Κ.Φ.Ε..

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι δεν ισχύει η οριζόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 115 του Κ.Φ.Ε. ευθύνη για τον ειδικό εκκαθαριστή ανώνυμης εταιρείας, η οποία τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης με τις διατάξεις των άρθρων 46, 46α και επόμενα του ν.1892/1990.


Taxheaven.gr