Αποτελέσματα live αναζήτησης

1027865/10370/Β0012/8.5.2007 Έκπτωση φόρου αλλοδαπής για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική της εταιρεία.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1027865/10370/Β0012/8.5.2007
Έκπτωση φόρου αλλοδαπής για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική της εταιρεία.


1027865/10370/Β0012/8.5.2007 Έκπτωση φόρου αλλοδαπής για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 8 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1027865/10370/Β0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση φόρου αλλοδαπής για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική της εταιρεία.

Σχετ.: 1) Η από 27.3.2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στην από 9.3.2007 αίτησή σας, που μας διαβίβασε η Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, καθώς και στην από 27.3.2007 συμπληρωματική αίτησή σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3483/2006, από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα των νομικών προσώπων του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ) και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτή και υπόκειται σε φορολογία (πρώτο εδάφιο). Το ποσό του φόρου που εκπίπτει σύμφωνα με την περίπτωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα (τελευταίο εδάφιο).
Ειδικά, για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το άθροισμα των ποσών του φόρου Που τυχόν καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου, καθώς και του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος, τόσο στο επίπεδο της θυγατρικής όσο και στο επίπεδο οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής χαμηλότερου επιπέδου του ίδιου ή άλλου κράτους με αυτήν, κατά το μέρος που αναλογεί στα πιο πάνω μερίσματα που εισπράττει η ημεδαπή εταιρεία.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 9 και 11 του ν.2578/1998 (ΦΕΚ Α' 30), όπως ισχύουν.
Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδος για το ποσό του διανεμόμενου μερίσματος που τελικώς κτάται από την ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία απαιτείται βεβαίωση εκδιδόμενη στη χώρα καταβολής του φόρου, από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας.

2. Με την αριθμ. 1012210/10171/ΠΟΛ.1016/7.3.2005 εγκύκλιό μας διευκρινίσθηκε ότι ως θυγατρική εταιρεία νοείται η εταιρεία εκείνη με έδρα σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα με ποσοστό συμμετοχής 20% και πάνω (15% από 1.1.2007 και 10% από 1.1.2009). Επίσης, αναφορικά με την ανωτέρω βεβαίωση που θα εκδίδεται είτε από Ορκωτό Ελεγκτή ή την αρμόδια φορολογική αρχή διευκρινίσθηκε ότι θα περιλαμβάνει το ύψος του φόρου αυτού για το ποσό του διανεμόμενου μερίσματος που τελικά αποκτήθηκε από την ημεδαπή εταιρεία. Στο παράδειγμα της ίδιας εγκυκλίου αναφέρεται, ότι το συνολικό ποσό του φόρου που δικαιούται να εκπέσει η ημεδαπή εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στα καταβληθέντα μικτά μερίσματα στην Ελλάδα (πριν από την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εν λόγω εισόδημα).

3. Με τις υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 107 του ν.2238/1998 και με τις οποίες καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ορίζεται ότι με τη δήλωση θα πρέπει να συνυποβάλονται και οι βεβαιώσεις για τα ποσά του φόρου εισοδήματος που έχουν ενδεχόμενα παρακρατηθεί. Η συνυποβολή των βεβαιώσεων αυτών είναι υποχρεωτική, προκειμένου να γίνει έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της επιχείρησης των φόρων που έχουν παρακρατηθεί είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

4. Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση υποβολής δήλωσης με αρνητικό (ζημιογόνο) αποτέλεσμα, ο παρακρατηθείς και αποδοθείς στην αλλοδαπή φόρος δεν επιστρέφεται, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είχαμε επιστροφή φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του ν.2238/1994, αφού αυτός δεν θα είχε αποδοθεί προηγουμένως στο Δημόσιο (όπως συμβαίνει με τους παρακρατούμενους φόρους ή με την προκαταβολή), αλλά απλή καταβολή ποσού ισόποσου με το φόρο αλλοδαπής προς το ημεδαπό νομικό πρόσωπο, χωρίς να προβλέπεται κάτι τέτοιο από το νόμο (1038342/10311/80012/2002 έγγραφό μας).

5. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας, προκύπτει ότι η εταιρεία σας μετά από εξαγορά μετοχών σε ποσοστό 75% της ρωσικής εταιρείας «...», η τελευταία κατέστη θυγατρική σας. Στη συνέχεια η εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατέβαλε στην εταιρεία σας (μητρική) εντός του έτους 2006 μέρισμα χρήσης 2005 και επί του μερίσματος αυτού η ρωσική εταιρεία παρακράτησε φόρο με συντελεστή 15%. Επιπλέον, μας γνωρίσατε ότι ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος νομικού προσώπου της αλλοδαπής θυγατρικής σας είναι 24%.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι από το ποσό φόρου που προκύπτει από τη δήλωση οικονομικού έτους 2007 δικαιούσθε να εκπέσετε το φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου της θυγατρικής ρωσικής εταιρείας που αναλογεί στο μικτό ποσό μερισμάτων που σας διένειμε σύμφωνα με τα πιο πάνω, καθώς και το ποσό του φόρου που σας παρακρατήθηκε για τα ίδια μερίσματα. Όμως το συνολικά εκπιπτόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί (29%) στα εν λόγω μερίσματα. Για την έκπτωση του φόρου αυτού οφείλετε να προσκομίσετε τη σχετική βεβαίωση του Ορκωτού ελεγκτή ή της ρωσικής φορολογικής αρχής τόσο για τον παρακρατηθέντα φόρο επί του μερίσματος όσο και για τον καταβληθέντα τυχόν φόρο εισοδήματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου.
Είναι αυτονόητο ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω ως εισόδημά σας θεωρείται το μικτό ποσό μερισμάτων που εισπράξατε από τη ρωσική θυγατρική εταιρεία.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης