Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Απαλλαγή από το ΦΠΑ για τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών


Σχόλια:

Προσοχή βλέπε και "ΠΟΛ.1081/19.3.2014 Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις" , σύμφωνα με την οποία καταργείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ που προβλέπονται στην απόφαση αυτή (ΦΕΚ Β' 964/16-04-2014)Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-02-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1029/2.2.1995
Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών" Α.Ε. με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε τρίτη χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές


Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1013633/8911/1807/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νο 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Ι. Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ, 33η
ΤΜΗΜΑ Β-Α

ΠΟΛ 1029

ΘΕΜΑ: ΄Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών" Α.Ε. με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή σε τρίτη χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του N.1642/1986, (ΦΕΚ 125/Α/21.8.86) όπως ισχύουν:
α) της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20,
β) της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 22α,
γ) του άρθρου 22γ',
δ) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 23,
ε) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 27,
στ) του άρθρου 48,
ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1402/83 (ΦΕΚ 164/Α/18.11.83) όπως ισχύουν:
α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20,
β) της παραγράφου 1 του άρθρου 64.
3. Τις κατωτέρω διατάξεις της Οδηγίας , όπως ισχύουν:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 16,
β) του άρθρου 28ια'.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.86/1979 (ΦΕΚ Α17/31.1.79) "περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρίας για την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πώλησης αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού".

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.158/86 (ΦΕΚ 60Α/86) και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 1 που αντικατέστησε την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 86/79.

6. Το γεγονός ότι στις 25.5.93 η Ελληνική Διοίκηση έλαβε την έγκριση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φ.Π.Α. του άρθρου 29 της οδηγίας , όπως ισχύει, για την εφαρμογή της απαλλαγής που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 16 της ίδιας οδηγίας, με την οποία έχει εναρμονισθεί η ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της αραγράφου 1 του άρθρου 20 και της περίπτ. δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 22α του N.1642/1986, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/

7. Την αριθμ. 1061291/5484/1124/Α0014/ΠΟΛ.1134/27.5.1994 Α.Υ.Ο. σχετικά με τα ισχύοντα από 1.4.1994 όρια απαλλασσομένων πωλήσεων αγαθών από τα ΚΑΕ προς ταξιδιώτες οι οποίοι μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος.
8. Την υπ' αριθμ. 1026431/268/0006Α/94 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της απόκτησης αγαθών που προορίζονται για παράδοση από τα "Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών" Α.Ε. σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε τρίτη χώρα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα
με τις πράξεις αυτές, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Αρθρο 1

Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να πωληθούν από τα Κ.Α.Ε. Α.Ε., καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

1. Απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας:
α) οι αγορές αγαθών από το εσωτερικό της χώρας,
β) οι εισαγωγές αγαθών,
γ) οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που πραγματοποιεί η ιδιόρρυθμη Ανώνυμη Εταιρία "Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε." (Π.Δ.86/79), εφόσον τα αγαθά αυτά προορίζονται να παραδοθούν από τα καταστήματα της εταιρίας χωρίς φόρο - και στα όρια που ορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις - σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε τρίτη χώρα και μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών καθώς και

δ) οι λήψεις υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αφορολογήτων αγαθών σε ταξιδιώτες.

Η συνολική αξία των παραπάνω πράξεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. για μια δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο δεν μπορεί να υπερβεί την συνολική αξία των αφορολόγητων παραδόσεων αγαθών σε ταξιδιώτες που πραγματοποίησαν τα "Καταστήματα αφορολογήτων ειδών" Α.Ε. ("Κ.Α.Ε." Α.Ε.) κατά
την προηγούμενη της αίτησης δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο.

2. Για τον υπολογισμό του ορίου της απαλλαγής λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά μετά την αφαίρεση των επιστροφών και εκπτώσεων - των αφορολόγητων πωλήσεων όπως αυτές προκύπτουν από τις δηλώσεις απόδοσης δικαιωμάτων (άρθρο 15, Π.Δ.86/79) που έχουν υποβάλλει τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις πωλήσεις που πραγματοποίησαν, κατά την προηγούμενη της αίτησης δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο.

Το ποσό του πιστωτικού τιμολογίου που εκδίδει ο προμηθευτής προς την "Κ.Α.Ε." Α.Ε. και αφορά πράξη για την οποία έχει ασκηθεί το δικαίωμα απαλλαγής μέσα στην ίδια δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, προστίθεται στο όριο απαλλαγής που αναγράφεται στο "Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής
από τον Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε.".

Αρθρο 2
Διαδικασία Απαλλαγής

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. υποχρεούνται:
α) Να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης, έντυπη αίτηση, όπως στο υπόδειγμα Νο 1, για τη θεώρηση "Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.". Με την αίτηση αυτή θα συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία των δηλώσεων απόδοσης δικαιωμάτων (Π.Δ.86/79, άρθρο 15) που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αφορούν τις πωλήσεις της προηγούμενης της αίτησης δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, κατά τρόπο ώστε
από την κατάσταση αυτή να προκύπτει το συνολικό ποσό των καθαρών αφορολόγητων πωλήσεων - μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκπτώσεων - που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο. Σε περίπτωση θεώρησης σειρών "Διπλοτύπων Δελτίων Απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. των
Κ.Α.Ε. Α.Ε." στην έντυπη αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα διακριτικά, η αρίθμηση των σειρών όπως και η εγκατάσταση για την οποία θα χρησιμοποιηθεί κάθε σειρά.

β) Να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση για τη θεώρηση το "Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε." χρώματος κίτρινου, όπως το υπόδειγμα Νο 2 που επισυνάπτεται στην παρούσα. Παρέχεται η ευχέρεια, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εργασιών της επιχείρησης, να χρησιμοποιεί συγχρόνως διακεκριμένα στελέχη (σειρές) "Διπλοτύπων Δελτίων Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." με τις εξής προϋποθέσεις:

i) Για κάθε εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μία σειρά και ο αριθμός των σειρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο του αριθμού των εγκαταστάσεων (έδρα και υποκαταστήματα) που βρίσκονται σε λειτουργία τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο.

ii) Κάθε σειρά θα φέρει ως διακριτικό, τον μηχανογραφημένο κωδικό που τηρεί η επιχείρηση για την οικεία εγκατάσταση την οποία αφορά η συγκεκριμένη σειρά, ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο που ισχύει και σε κάθε σειρά αναγράφεται μαζί με τα στοιχεία του αιτούντος και η εγκατάσταση για την οποία θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. σειρά 03 για το Κατάστημα του Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών).

iii) Το ποσό του ορίου της απαλλαγής που αναγράφεται σε κάθε σειρά μπορεί να καθορισθεί από την αιτούσα επιχείρηση με την προϋπόθεση ότι το συνολικό άθροισμα των ποσών των ορίων απαλλαγής όλων των σειρών δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό απαλλαγής που χορηγήθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο.

iv) Τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου έχουν δικαίωμα μετά από υποβολή έγγραφης αίτησης και έγκριση αυτής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να μεταφέρουν ποσό ορίου απαλλαγής, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, από μία σειρά σε κάποια άλλη. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των σειρών και το μεταφερόμενο ποσό. Μετά την έγκριση της αίτησης, τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. υποχρεούνται να αναγράψουν στις σειρές στις οποίες μεταβάλλεται το όριο απαλλαγής, τον αριθμό μεταβολής που τους γνωστοποιήθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το μεταφερόμενο ποσό, προστιθέμενο ή αφαιρούμενο, κατά περίπτωση, στο αρχικό ποσό απαλλαγής κάθε σειράς.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού ελέγξει ότι η, κατά τα ανωτέρω, μεταφορά μέρους ορίου απαλλαγής δεν μεταβάλλει το συνολικό αρχικό ποσό του ορίου απαλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, καταχωρεί την μεταβολή στο Βιβλίο Μητρώου με αύξοντα αριθμό, γνωρίζοντάς τον και στα "Κ.Α.Ε." Α.Ε., προκειμένου να τον αναγράψουν επί των σχετικών διπλοτύπων. Η θεώρηση των "Διπλοτύπων Δελτίων Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." γίνεται μόνο από το τμήμα του Κ.Β.Σ. με έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

Το Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής πρέπει να φέρει ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο που ισχύει. Τυχόν δελτία που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη περίοδο και προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για ακύρωση κατά τη θεώρηση νέων διπλοτύπων.

γ) Να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται:

- τα στοιχεία των προμηθευτών των αγαθών και υπηρεσιών, ο συνολικός αριθμός και η συνολική αξία των φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν χωρίς φόρο κατά προμηθευτή,

- η αξία των εισαγωγών που πραγματοποίησαν χωρίς φόρο και τα στοιχεία της αρμόδιας τελωνειακής αρχής μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι εισαγωγές αυτές.

Η κατάσταση αυτή συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

2. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν, αφού ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στο "Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." καταχωρεί την αίτηση κατ' αύξοντα αριθμό σε ειδικό βιβλίο-μητρώο, όπως το υπόδειγμα Νο 3 που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση
αναγράφει τον αριθμό αυτό καθώς και το ποσό του ορίου στα αντίτυπα του δελτίου και προβαίνει στη θεώρηση και άμεση παράδοση αυτού στον ενδιαφερόμενο για να τύχει απαλλαγής. Η θεώρηση ενεργείται με διάτρηση και επισημειωματική πράξη στην τελευταία σελίδα κάθε μπλοκ.

Αρθρο 3
Υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων - Κυρώσεις

Για την πραγματοποίηση της απαλλαγής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. συμπληρώνουν στα δύο αντίτυπα του "Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή, του παρέχοντος την υπηρεσία ή της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και της τελωνειακής νομοθεσίας αντίστοιχα. Η εκάστοτε συνολική αξία κάθε συναλλαγής για την οποία ζητείται απαλλαγή, συναθροίζεται με την αξία των προηγουμένων απαλλαγών στην ίδια διαχειριστική περίοδο και το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται από το αρχικό όριο απαλλαγής που ορίσθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το "Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." αφού συμπληρωθεί, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από την επιχείρηση. Το πρωτότυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον προμηθευτή των αγαθών, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση, από τον προμηθευτή, του οικείου φορολογικού στοιχείου, κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς το Φ.Π.Α. που αναλογεί, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής. Το "Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." εκδίδεται το
αργότερο μέχρι την έκδοση του φορολογικού στοιχείου από τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση εισαγωγής, το πρωτότυπο του "Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." παραδίδεται ή αποστέλλεται στην αρμόδια για τον τελωνισμό των αγαθών, τελωνειακή αρχή, πριν από τον τελωνισμό των αγαθών.

2. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του "Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε.".
α) από άλλο πρόσωπο, εκτός της δικαιούχου της απαλλαγής "Κ.Α.Ε." Α.Ε.,

β) για την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. των πράξεων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ενώ τα αγαθά διατέθηκαν σε άλλες πράξεις, εκτός της αφορολόγητης πώλησης σε ταξιδιώτες,

γ) για την πραγματοποίηση πράξεων αποκτήσεων από το εσωτερικό της χώρας, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και για την λήψη των άμεσα συνδεομένων με την παράδοση των αγαθών υπηρεσιών, καθ' υπέρβαση του ορίου της απαλλαγής, και για κάθε πράξη που υπερβαίνει το όριο απαλλαγής, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986.

Αρθρο 4
Υποχρεώσεις του προμηθευτή - Ενέργειες των Τελωνειακών Αρχών

1. Ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται:

α) στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο που εκδίδει προς τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. για τη συγκεκριμένη συναλλαγή να αναγράφει την ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ως Α.Υ.Ο. αριθ. 1013633/8911/1807/0014". Στο στέλεχος του φορολογικού αυτού στοιχείου να επισυνάπτει το πρωτότυπο του
"Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." ως μοναδικό δικαιολογητικό για τη μη χρέωση του φόρου που αναλογεί,

β) στις περιπτώσεις που μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου δεν προσκομισθεί από τον αγοραστή στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών το πρωτότυπο του παραπάνω Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής, ο προμηθευτής να εκδίδει συμπληρωματικό τιμολόγιο και να χρεώνει το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην συνολική αξία του φορολογικού στοιχείου που εξέδωσε χωρίς φόρο προς τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης,

γ) να συνυποβάλλει, στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας διαχειριστικής περιόδου, συγκεντρωτική ετήσια κατάσταση στην οποία να αναγράψει τον συνολικό αριθμό και την συνολική αξία των στοιχείων που εξέδωσε προς τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. με απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Η αρμόδια για την εισαγωγή των αγαθών τελωνειακή αρχή:
α) εκδίδει το οικείο παραστατικό εισαγωγής, χωρίς να εισπράττει Φ.Π.Α., αναγράφοντας σ' αυτό την ένδειξη: "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ως Α.Υ.Ο. αριθμ...." και προσαρτά στο εν λόγω παραστατικό το πρωτότυπο του "Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε.",
β) αναγράφει στο πρωτότυπο του παραπάνω Διπλοτύπου Δελτίο Απαλλαγής, ως αξία της εισαγωγής, τη φορολογητέα αξία των αγαθών, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

Αρθρο 5
Στέρηση δικαιώματος άμεσης απαλλαγής

1. Τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. στερούνται του δικαιώματος άμεσης απαλλαγής της απόφασης αυτής στην περίπτωση που:
α) κατά την τρέχουσα ή τις τρείς (3) προηγούμενες εκείνης που αφορά η αίτηση διαχειριστικές περιόδους ή σε μία από αυτές έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που επισύρουν την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986, καθώς και κάθε άλλη παράβαση για την οποία, τα εκδιδόμενα
στοιχεία ή τα τηρούμενα βιβλία κρίνονται ανακριβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Τυχόν "Διπλότυπα Δελτία Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." που έχουν χορηγηθεί, ανακαλούνται και ακυρώνονται αμέσως μετά την διαπίστωση των παραβάσεων αυτών κατά τις ως άνω χρήσεις ή κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής, δεν εφαρμόζονται όταν οι παραπάνω παραβάσεις δεν επιδρούν επί του κύρους των βιβλίων και ο οφειλόμενος συνολικά φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000),
β) πραγματοποιούν αγορές στο εσωτερικό της χώρας, εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών καθώς και για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν, πέραν του ορίου απαλλαγής, το οποίο ορίζεται από το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας με τον οποίο επιβαρύνονται οι πράξεις που πραγματοποιούνται πέραν του ως άνω ορίου απαλλαγής, δύναται να επιστραφεί με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται με την αριθμ.1031790/2051/575/Α.Υ.Ο.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενημερώνει άμεσα την αρμόδια για τη φορολογία των "Κ.Α.Ε." Α.Ε. Δ.Ο.Υ. για τυχόν διαπιστούμενη παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα εφόσον συντρέχει το αδίκημα της λαθρεμπορίας.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού αρκεί η διαπίστωση και μόνο της σχετικής παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της.

Αρθρο 6
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.

Οι Δ.Ο.Υ. αποστέλλουν σε ειδικό θέμα τις καταστάσεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης στην 32η Διεύθυνση του ΚΕ.Π.Υ.Ο. εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του μηνός Μαϊου κάθε έτους, προκειμένου να τύχουν μηχανογραφικής επεξεργασίας.

Αρθρο 7
Κατάργηση διατάξεων - Εναρξη ισχύος

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. Τ.2043/87/00019/22.3.1993 Α.Υ.Ο. κατά το μέρος που ορίζουν διαδικασία που ρυθμίζεται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1995, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης