Αποτελέσματα live αναζήτησης

1060636/10717/Β0012/9.7.2007 Συμψηφισμός φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1060636/10717/Β0012/9.7.2007
Συμψηφισμός φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.


1060636/10717/Β0012/9.7.2007 Συμψηφισμός φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1060636/10717/Β0012

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

ΣΧΕΤ.: Η από 18-6-2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, ορίζεται, ότι αντικείμενο φόρου του νόμου αυτού για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του παρόντος, στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο.
β) ....................................................................................................................................
γ) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σ' αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Το ποσό του φόρου που εκπίπτει σύμφωνα με την περίπτωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συμψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση.

4. Όπως έχει διευκρινιστεί με το αρ. 1112078/10003/80012/16-5-2007 έγγραφό μας σε περίπτωση που εταιρεία αποκτά:

α) εισόδημα από πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων στην αλλοδαπή, δεν εκπίπτει ο φόρος που ενδεχόμενα παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου. Ο φόρος αυτός θα πρέπει να αναζητηθεί από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, καθόσον το εισόδημα για το οποίο έχει παρακρατηθεί φόρος έχει προκύψει στην Ελλάδα, όπου και φορολογείται αποκλειστικά,
β) εισόδημα από παροχή υπηρεσιών (από πηγή εκτός Ελλάδος), από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος εκπίπτει το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, όπως συμβαίνει και με το φόρο εισοδήματος που έχει παρακρατηθεί στην Ελλάδα επί των αμοιβών λόγω παροχής υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ.1 περ.στ'). Όμως το εκπιπτόμενο ποσό φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του ημεδαπού φορολογικού συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων της αλλοδαπής (όταν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή έχει υπολογιστεί με μεγαλύτερο συντελεστή). Σε περίπτωση που προκύπτει πιστωτική διαφορά (από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου), αυτή δεν επιστρέφεται, καθόσον η απόδοση του φόρου αυτού έγινε στην αλλοδαπή και όχι στο ελληνικό δημόσιο και δεν νοείται η επιστροφή φόρου που δεν καταβλήθηκε σε αυτό.

5. Από την αίτησή σας, προκύπτει ότι η εκκαθάριση φόρου της δήλωσής σας φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2004 έχει ως ακολούθως:

Φόρος που αναλογεί (5.129.809,64 Χ 35 %) Κ.Α (004): 1.795.433,37
Συμπλ/κός φόρος Κ.Α (005) 1 .247.65
Άθροισμα Κ.Α (700) 1.796.681,02
Μείον: Φόρος που προκαταβλήθηκε Κ.Α (008) 2.713.910,89
Φόρος που παρακρατήθηκε Κ.Α (009) 16.824,89
Φόρος που παρακρατήθηκε
στα κατ' ειδικό τρόπο εισοδήματα Κ.Α (410) 68.172,59
Φόρος αλλοδαπής Κ.Α (600) 609.198.86 3.408.1 07.23
Πιστωτικό για συμψηφισμό Κ.Α. (012) (1.611.426,21)
Προκαταβολή τρέχουσας χρήσεως Κ.Α (014) 971.349,67
Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ Κ.Α.(006 & 007) 1 .323.30 972.672.97
Πιστωτικό ποσό για επιστροφή Κ.Α. (703) (638.753,24)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσό φόρου που βεβαιώθηκε ως προκαταβολή (2.713.910,89 ευρώ) το προηγούμενο οικονομικό έτος 2003, είναι μεγαλύτερο από τον αναλογούντα φόρο του οικονομικού έτους 2004 (1.795.433,37 ευρώ) και το ποσό φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή (609.198,86 ευρώ), είναι μικρότερο του πιστωτικού υπόλοιπου που προέκυψε από την εκκαθάριση (638.753,24 ευρώ).
Κατά συνέπεια, το πιστωτικό υπόλοιπο προήλθε από την έκπτωση της προκαταβολής από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και δεν οφείλεται στο ποσό φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι δικαιούσθε να εκπέσετε από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του οικονομικού έτους 2004 το ποσό του φόρου που καταβάλατε στην αλλοδαπή (609.198,86 ευρώ) και περαιτέρω, το πιστωτικό υπόλοιπο που προέκυψε κατά την εκκαθάριση φόρου του οικείου οικονομικού επιστρέφεται, καθόσον δεν πρόκειται για φόρο που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή.
Τέλος, επισημαίνεται ότι το ποσό που αφαιρέσατε ως φόρο αλλοδαπής (609.198,86 ευρώ), θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 35% (ημεδαπός φορολογικός συντελεστής το οικονομικό έτος 2004) επί του δηλωθέντος εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης