Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1027/1.2.1995 Οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1995


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1027/1.2.1995
Οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1995


Οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1995

1013326/203/Α0012/

ΠΟΛ 1027

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1995. Οδηγίες για την κωδικογράφηση αυτών, καθώς και για τη διαδικασία αποστολής τους στο ΚΕΠΥΟ, θα επακολουθήσουν με νεώτερη διαταγή μας.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε10 ΚΑΙ Ε11

1. Παραλαβή δηλώσεων

Οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις πρέπει να προβαίνουν σε ένα προκαταρκτικό έλεγχο, για να εξακριβώσουν αν οι ενδείξεις κάθε δήλωσης έχουν συμπληρωθεί σωστά και αν έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στα δηλωθέντα εισοδήματα, στις ιδιότητες ή καταστάσεις που επικαλείται ο φορολογούμενος για να έχει φορολογική ελάφρυνση κτλ.

Ειδικότερα θα προσέχουν:
α) Αν τα στοιχεία του υποχρέου του πίνακα 1 είναι πλήρη και έχουν συμπληρωθεί σωστά και ιδιαίτερα όταν υποβάλλονται δηλώσεις στις οποίες τα στοιχεία αυτά δεν είναι προεκτυπωμένα.
β) Αν τα ποσά των εισοδημάτων που δηλώνονται είναι γραμμένα στις στήλες των οικείων ενδείξεων της δήλωσης και βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα αναλυτικά στοιχεία που, τυχόν, συνυποβάλλονται με αυτήν (έντυπο Ε3, Ε4, κτλ.).
γ) Αν η δήλωση φέρει την υπογραφή του υποχρέου και της συζύγου του, στην περίπτωση που δηλώνονται και δικά της εισοδήματα ή δαπάνες.

Για το θέμα της υπογραφής των δηλώσεων από το λογιστή κτλ., σας θυμίζουμε τα ακόλουθα:

Υπογραφή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των αναλυτικών στοιχείων που συνυποβάλλονται με αυτή (έντυπα) Ε1, Ε3, Ε4, Ε10 και Ε11) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή, επί παραλείψεως υπογραφής του λογιστή, η συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από το φορολογούμενο, απαιτείται μόνο εφόσον στη δήλωση συμπεριλαμβάνονται εισοδήματα:
αα) Του πίνακα 8 (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
ββ) Του πίνακα 9 (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις).
γγ) Του πίνακα 10 (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα).

Δεν απαιτείται υπογραφή της δήλωσης από το λογιστή ή υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, όταν δηλώνονται εισοδήματα των κωδικών αριθμών 503-504, 505-506, 507-508.
δ) Του πίνακα 11 μόνο για ποσά φόρων που συναρτώνται με εισοδήματα των πινάκων 8, 9 και 10 για τα οποία συντρέχει τέτοια υποχρέωση, όπως αναφέρεται παραπάνω.

2. Διόρθωση λαθών ή παραλείψεων

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, πρέπει αυτά να διορθωθούν από τον ίδιο το φορολογούμενο κατά την παραλαβή της δήλωσης.
Οταν η δήλωση υποβλήθηκε ταχυδρομικά ή από τρίτο πρόσωπο ή τα λάθη και οι παραλείψεις διαπιστωθούν, μετά από την απομάκρυνση του φορολογουμένου από τη Δ.Ο.Υ., πρέπει να προσκληθεί (με κάθε πρόσφορο μέσο) ο φορολογούμενος για τη διόρθωση των λαθών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων που υπάρχουν στη δήλωση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 66 ν. 2238/1994 ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου δε λαμβάνει υπόψη λέξεις, ποσά και αριθμούς που έχουν αναγραφεί στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου και συνεπάγονται τη διενέργεια μειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήματος ή του φόρου ή διαμορφώνουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, εφόσον δε συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόμιμα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των προϋποθέσεων, με βάση όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Αριθμητικά λάθη στις αθροίσεις και στις μεταφορές, καθώς και αναριθμητισμοί, που αφορούν στην ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υποχρέου, διορθώνονται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

Παράδειγμα:
Εστω ότι τα καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση με βιβλία Γ' κατηγορίας ή οι καθαρές αμοιβές από την παροχή ατομικώς υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, με βάση τα συμπληρωματικά στοιχεία, είναι δρχ. 2.150.000 και στις ενδείξεις 401-402 ή 461-462 ή 501-502 αντίστοιχα της δήλωσης, αναγράφονται εσφαλμένα κέρδη ή αμοιβές δρχ. 1.250.000 ή 2.510.000 ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ή δεν αναγράφεται σχετικό ποσό. Σ' αυτήν την περίπτωση θα γίνει η διόρθωση ή η εγγραφή στο σωστό ποσό των 2.150.000 δρχ., αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι η
εγγραφή ή η παράλειψη αυτή του φορολογουμένου δεν οφείλεται σε συνεκτίμηση άλλων διατάξεων, που δικαιολογούν την ενέργεια ή την παράλειψη του αυτή, επικοινωνώντας με τον ίδιο για να διευκρινισθεί η περίπτωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση του φορολογούμενου, πριν από τις οποιεσδήποτε διορθώσεις
- εγγραφές στη δήλωση κρίνεται απαραίτητη στις σοβαρές περιπτώσεις και όπου υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ των διατάξεων των οικείων νόμων και των σχετικών διαταγών.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, που καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση των φορολογουμένων, οι δηλώσεις που υποβάλλονται χωρίς την υπογραφή των υποχρέων (ιδίου και της συζύγου αν δηλώνονται εισοδήματα και αυτής), θεωρούνται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί νομίμως, εφόσον τις υπογράφει ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που έχουν τη σχετική εξουσιοδότηση μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την πρόσκλησή τους με έγγραφο του αρμόδιου υπαλλήλου το οποίο τους αποστέλλεται με απόδειξη.
Μετά τις εργασίες αυτές θα υπογραφεί η δήλωση από τον υπάλληλο που την παρέλαβε και στην οικεία ένδειξη θα τεθεί η σφραγίδα του.

3. Καταχώρηση δηλώσεων

Αμέσως, μετά την παραλαβή όλες οι δηλώσεις θα καταχωρούνται στο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων για να λάβουν αύξοντα αριθμό, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θετικές και αρνητικές.
Ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μεταγραφής δηλώσεων, θα μεταφερθεί και θα γραφεί στην ένδειξη ΥΑριθμός δήλωσηςΦ που βρίσκεται στο άνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης.
Ο αριθμός που θα γραφεί στη δήλωση, για λόγους τεχνικούς, πρέπει να αποτελείται από έξι (6) ψηφία και θα συμπληρώνεται ως εξής:
Στο τετραγωνίδιο της οικείας ένδειξης θα γραφεί, ως πρώτο ψηφίο, ο αριθμός που χαρακτηρίζει το γραφείο εισοδήματος κάθε Δ.Ο.Υ., δηλαδή 1 αν στην Υπηρεσία τηρείται ένα βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων για όλα τα γραφεία ή λειτουργεί μόνο ένα γραφείο. Τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία θα είναι ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μεταγραφής των δηλώσεων και τόσα μηδενικά πριν από αυτόν, ώστε μαζί με τον αριθμό του γραφείου να είναι έξι (6) ψηφία.
Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

α) Εστω ότι στη Δ.Ο.Υ. τηρείται ένα βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων (που σημαίνει ότι λειτουργεί ένα γραφείο εισοδήματος ή περισσότερα αλλά τηρείται ένα μόνο βιβλίο) και ότι η δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής αύξοντα αριθμό 83, τότε ο αριθμός που θα αναγραφεί στην οικεία ένδειξη της δήλωσης θα είναι 100083. Δηλαδή αποτελείται από τον αριθμό ένα (1) του γραφείου, τον αριθμό που έχει λάβει η δήλωση στο βιβλίο μεταγραφής και τόσα μηδενικά πριν από αυτόν, ώστε μαζί με το πρώτο ψηφίο του γραφείου να είναι συνολικά (6) ψηφία. Αν η
δήλωση έχει λάβει στο βιβλίο μεταγραφής 145 στην οικεία ένδειξη θα γραφεί ο αριθμός 100145. Αν η δήλωση στο βιβλίο μεταγραφής έχει αύξοντα αριθμό 3657 στην οικεία ένδειξη θα γραφεί ο αριθμός 103657 κτλ.
β) Αν στη Δ.Ο.Υ. λειτουργούν περισσότερα από ένα γραφεία φορολογίας εισοδήματος και κάθε ένα από αυτά τηρεί ιδιαίτερο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων, πράγμα που πρέπει να αποφεύγεται, τότε ως πρώτο ψηφίο της οικείας ένδειξης θα γράφεται ο αριθμός του γραφείου, δηλαδή (1) για το Α' γραφείο, (2) για το Β' γραφείο κτλ. και τα υπόλοιπα ψηφία του αριθμού της δήλωσης, θα συμπληρώνονται όπως και ανωτέρω, στην περίπτωση που τηρείται ένα μόνο βιβλίο.
Η αναγραφή του ως άνω ενδεικτικού αριθμού του γραφείου έχει βασική σημασία γιατί μ' αυτόν επιτυγχάνεται η κατάρτιση ξεχωριστών για κάθε γραφείο χρηματικών καταλόγων, βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων κτλ.
Στις Δ.Ο.Υ. που λειτουργεί μηχανογραφικό σύστημα η καταχώρηση των δηλώσεων δε θα γίνεται χειρόγραφα στο βιβλίο μεταγραφής, αλλά με το μηχανογραφικό σύστημα, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που ήδη έχετε λάβει.

4) Ελεγχος - συμπλήρωση μερικών ενδείξεων των εντύπων Ε10 και Ε11 Μετά την καταχώρηση των δηλώσεων σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, θα ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες αναφορικά με τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των ενδείξεων των κωδικών αριθμών 329-330, 339-340 (στο παραλληλόγραμμο πριν από τους κωδικούς αυτούς αριθμούς) και 367-368 του πίνακα 2, 529-530, 539-540 (στο παραλληλόγραμμο πριν από τους κωδικούς αυτούς αριθμούς) και 567-568 του πίνακα 3 και 629-630, 639-640 (στο παραλληλόγραμμο πριν από τους κωδικούς αυτούς αριθμούς) και 667-668 του πίνακα 4 του εντύπου Ε10 ΥΑναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσειςΦ, καθώς και των κωδικών αριθμών 823-824, 829-830 του πίνακα 2 και 923-924, 929-930 του πίνακα 3 του εντύπου Ε11 ΥΑναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτωνΦ.

Ειδικότερα:
α) Για τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ
αα) Να ελεγχθεί η σωστή συμπλήρωση των παραπάνω κωδικών αριθμών σε όσες περιπτώσεις οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτούς είναι συμπληρωμένες από τον φορολογούμενο.
Οι παραπάνω ενδείξεις που αναγράφονται στο Ε10 έντυπο αφορούν την τιμή ζώνης της επαγγελματικής εγκατάστασης (της έδρας, των αποθηκευτικών χώρων και των υποκαταστημάτων) και στον συντελεστή εμπορικότητας της οδού που βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας ή του υποκαταστήματος. Οι ενδείξεις που αναγράφονται στο έντυπο Ε11 αφορούν την τιμή ζώνης της πρώτης και δεύτερης επαγγελματικής εγκατάστασης του πρώτου και δεύτερου ατομικού ελευθέριου επαγγέλματος.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης από το φορολογούμενο κάποιας από τις ανωτέρω ενδείξεις θα διαγράφεται το ποσό της τιμής ή ο συντελεστής εμπορικότητας, κατά περίπτωση, από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που κάνει τον έλεγχο και θα αναγράφεται το σωστό ποσό ή συντελεστής, με ερυθρά μελάνη.
ββ) Να συμπληρωθούν οι ανωτέρω ενδείξεις από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που κάνει τον έλεγχο στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι συμπληρωμένες από το φορολογούμενο.

Προσοχή. Η συμπλήρωση των κωδικών των εντύπων Ε10 και Ε11 πρέπει να γίνεται και στα δύο υποβαλλόμενα έντυπα.

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι ο έλεγχος και η συμπλήρωση των παραπάνω ενδείξεων από τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ θα γίνεται μέσω των ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ με βάση πρόγραμμα το οποίο θα εγκατασταθεί από το ΚΕΠΥΟ, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι τιμές ζώνης και οι συντελεστές εμπορικότητας όλων των οδών της Ελληνικής επικράτειας,
προκειμένου για τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Για τις περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα, ως τιμή ζώνης θα συμπληρώνεται από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ η κατώτερη τιμή ζώνης που ισχύει για την πρωτεύουσα του νομού που εδρεύει η εμπορική επιχείρηση και ως συντελεστής εμπορικότητας η μονάδα (1) όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην 1122241/2246/Α0012/ διαταγή μας. Για την διαδικασία αυτή θα λάβετε πρόσθετες ειδικές οδηγίες.

β) Για τις ΔΟΥ που θα εγκατασταθούν Η/Υ και προγράμματα ειδικά για τον υπολογισμό τιμής ζώνης και συντελεστή εμπορικότητας.
Για όσες ΔΟΥ κριθεί σκόπιμο, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, όπως φόρτος εργασίας, ιδιαιτερότητας κτλ. ο έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης των ανωτέρω ενδείξεων που έχουν γραφτεί από το φορολογούμενο ή της συμπλήρωσης αυτών απευθείας από τον υπάλληλο της ΔΟΥ, όπου αυτές δεν έχουν συμπληρωθεί, θα γίνει με εγκατάσταση εξοπλισμού και προγραμμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Οι ΔΟΥ αυτές θα λάβουν πρόσθετες οδηγίες για την διαδικασία της εγκατάστασης κλπ.

γ) Για τις λοιπές ΔΟΥ που δεν θα εγκατασταθούν Η/Υ και προγράμματα ο έλεγχος και η συμπλήρωση των παραπάνω ενδείξεων που δεν έχουν συμπληρωθεί από το φορολογούμενο θα γίνεται από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ.
Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθείται για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης από το φορολογούμενο ή της συμπλήρωσης από τον υπάλληλο της ΔΟΥ των κωδικών αριθμών 823-824 απέναντι από την ένδειξη 2α του πίνακα 2 του εντύπου Ε11 που αφορά την τιμή ζώνης της επαγγελματικής εγκατάστασης των ελεύθερων επαγγελματιών.
Ομοίως θα ελέγχεται η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 829-830 του ίδιου πίνακα 2, καθώς και των κωδικών αριθμών 923-924 και 929-930 του πίνακα 3 του εντύπου Ε11.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, εφιστάται η προσοχή σας αναφορικά με τη συμπλήρωση του Α.Φ.Μ. του υποχρέου επί των εντύπων Ε10 και Ε11, η αναγραφή του οποίου κρίνεται όλως απαραίτητη.
Επίσης στους κωδικούς αριθμούς 331-332, 333-334, και 369-370 του Πίνακα 2, στους κωδικούς αριθμούς 531-532, 533-534 και 569-570 του Πίνακα 3 και στους κωδικούς αριθμούς 631-632, 633-634 και 669-670 του πίνακα 4 του εντύπου Ε10, καθώς και στους κωδικούς αριθμούς 825-826 και 831-832 του πίνακα 2 και στους
κωδικούς αριθμούς 925-926 και 931-932 του πίνακα 3 του εντύπου Ε11 θα πρέπει η επιφάνεια να γράφεται με ακέραιο αριθμό. Τυχόν δεκαδικά ψηφία πρέπει να παραλείπονται.
Μετά τον ανωτέρω έλεγχο και την τυχόν συμπλήρωση των ενδείξεων που προαναφέραμε, θα συνεχίζονται οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και αποστολής τους στο ΚΕΠΥΟ για την εκκαθάριση του φόρου.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα εφαρμόζεται μόνο για φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα και όχι για τις εταιρίες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.  2238/1994, για τις οποίες το συνυποβαλλόμενο, με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έντυπο Ε10 πρέπει να συμπληρώνεται από την ίδια την εταιρία και τα λοιπά πρόσωπα σε όλες του τις ενδείξεις, για τις οποίες θα γίνεται ο ίδιος έλεγχος από τους υπαλλήλους της αρμόδιας ΔΟΥ κατά την παραλαβή της δήλωσης Ε5.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Μετά την παραλαβή των δηλώσεων και την αριθμητική καταχώρησή τους στο βιβλίο μεταγραφής, τον έλεγχο-συμπλήρωση των ενδείξεων των εντύπων Ε10 και Ε11 που αναφέρουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι δηλώσεις θα δοθούν σε υπαλλήλους για να τις ελέγξουν και να επιμεληθούν την κανονική συμπλήρωσή τους. Δηλαδή, για το αν έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις τα ποσά που προκύπτουν από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη δήλωση και, ταυτόχρονα, για να συμπληρώσουν και τους κωδικούς αριθμούς στα οικεία τετραγωνίδια. Παράλληλα, θα παρατηρήσουν τυχόν ελλείψεις ή λάθη και θα επιμεληθούν τη διόρθωσή τους με τη διαδικασία που σημειώνεται στην παράγραφο 2 του πρώτου κεφαλαίου.
Ιδιαίτερα, τονίζεται ότι ο έλεγχος αυτός έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων και λοιπών ενδείξεων της δήλωσης, γιατί πάνω στα στοιχεία αυτά στηρίζεται το μηχανογραφικό πρόγραμμα εκκαθάρισης των δηλώσεων.
Μετά τον έλεγχο οι υπάλληλοι θα υπογράφουν τις δηλώσεις και θα θέτουν σφραγίδα τους στις σχετικές ενδείξεις.
Για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των ενδείξεων της δήλωσης, όπως και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες στο φυλλάδιο οδηγιών, τις οποίες πρέπει να συμβουλεύονται τόσο οι φορολογούμενοι, όσο και οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
Σεχτικά, παρέχουμε συμπληρωματικά και τις ακόλουθες οδηγίες.

1. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 (στοιχεία φορολογουμένων)

Τα στοιχεία των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να είναι πλήρη, καθαρογραμμένα με κεφάλαια γράμματα και συμπληρωμένα σωστά, ιδιαίτερα στις χειρόγραφες δηλώσεις, ως και σ' αυτές των οποίων τα προεκτυπωμένα στοιχεία μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν.
Ο έλεγχος για την κανονική συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, πρέπει να γίνεται αρχικά από τους υπαλλήλους που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις από τους φορολογουμένους.
Ιδιαίτερα τονίζονται τα εξής, για τις χειρόγραφες δηλώσεις και εκείνες που έχουν διορθώσεις στα προεκτυπωμένα στοιχεία:
α) Το ΕΠΩΝΥΜΟ του φορολογουμένου (υποχρέου και της συζύγου του) πρέπει να είναι γραμμένο ολόκληρο. Το όνομά του πρέπει να είναι γραμμένο με 6 τουλάχιστον γράμματα, ενώ το πατρώνυμο ή το όνομα του συζύγου τουλάχιστον με 3 γράμματα, π.χ. ο φορολογούμενος Βυζάντιος Αλέξανδρος του Περικλή, πρέπει να γράψει στις
σχετικές ενδείξεις τουλάχιστον, ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ. ΠΕΡ.
Στις περιπτώσεις φορολογουμένων γυναικών που βρίσκονται σε χηρεία ή σε διάσταση, εφόσον δεν έχουν απωλέσει το επώνυμο του πρώην ή σε διάσταση συζύγου τους, πρέπει να αναφέρεται πρώτα το πατρικό τους επώνυμο και να ακολουθεί μετά μία παύλα (-) το επώνυμο του συζύγου τους.
β) Ο αριθμός του ΤΑΧ. ΚΩΔ. είναι απαραίτητος και σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός, πρέπει οι φορολογούμενοι να τον αναζητούν από τις υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
γ) Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας να γράφεται πλήρης (γράμματα και αριθμός).
δ) Η συμπλήρωση των στοιχείων της συζύγου πρέπει να έχει γίνει με προσοχή και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις της δήλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η συμπλήρωση του πατρικού επωνύμου, που πρέπει να γράφεται όπως χρησιμοποιείται από τη σύζυγο και όχι όπως χρησιμοποιείται από τον πατέρα της π.χ. ο υπόχρεος
ονομάζεται Ιωακειμίδης Αθανάσιος, η σύζυγός του Αγγελική και ο πατέρας της Αθανασιάδης Αριστείδης. Στην ένδειξη (ΠΑΤΡΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ) πρέπει να γραφεί "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ", όπως δηλαδή το χρησιμοποιεί η σύζυγος και όχι "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ", όπως το χρησιμοποιεί ο πατέρας της. Αν κατά την προσφώνησή της εκαλείτο ως "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ" τότε θα γράψει αυτό στη δήλωσή της δηλαδή "ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ".

2. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 2 (στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογουμένους και τους βαρύνουν).

Τα στοιχεία των ενδείξεων του πίνακα αυτού θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, ανάλογα με τα πρόσωπα που συνοικούν και βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994.
Προκειμένου για πρόσωπα που γράφονται στον πίνακα αυτό για πρώτη φορά, απαιτείται συνυποβολή της οικείας ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης κατά περίπτωση, ή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι ενός ευλόγου χρόνου θα υποβληθεί η απαραίτητη πράξη ή βεβαίωση.

3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 (Αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας κτλ. - μείωση φόρου).

Οι ενδείξεις του πίνακα 3 της δήλωσης έχουν κοινές ερωτήσεις που απευθύνονται στον υπόχρεο και στη σύζυγό του και η ορθή συμπλήρωσή τους, απαιτεί την αναγραφή της λέξης ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ενός αριθμού, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη σχετικού δικαιώματος στην αντίστοιχη στήλη.
Την έκπτωση της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά του ποσού των 500.000 δρχ. δικαιούνται όχι μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση ή είναι τυφλοί αλλά και:

α) Νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή πρόσωπο που πάσχει από μεσογειακή αναιμία και κάνει μεταγγίσεις αίματος. Σ' αυτή την περίπτωση συνυποβάλεται βεβαίωση νοσοκομείου ή κλινικής που νοσηλεύεται από την οποία να προκύπτει η κατάσταση αυτή.
β) Ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή, ανεξάρτητα αν η αναπηρία προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο.
γ) Αξιωματικοί που έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας.
δ) Αξιωματικοί που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο.
ε) Αξιωματικοί ή οπλίτες των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ. 1579/1950 και ν.δ. 330/1947.
στ) Ανάπηροι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και δεν την παίρνουν γιατί διορίστηκαν σε έμμισθη δημόσια θέση και παίρνουν μισθό.
ζ) Στρατιωτικοί συνταξιούχοι που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη και παραιτήθηκαν από αυτή γιατί επέλεξαν τη σύνταξη με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.
η) Θύματα πολέμου που παίρνουν σύνταξη από πολεμική αιτία.
θ) Μέλη οικογένειας αξιωματικού που έπαθε στον πόλεμο και ο οποίος από το λόγο αυτό τέθηκε σε διαθεσιμότητα ή αποστρατεία και μεταγενέστερα απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη. Επίσης, μέλη οικογένειας ανάπηρου οπλίτη που απεβίωσε και παίρνουν πολεμική σύνταξη.
ι) Θύματα από τον άμαχο πληθυσμό που συνταξιοδοτούνται λόγω πολεμικής αιτίας.
ια) Μέλη οικογένειας αξιωματικού ή οπλίτη, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο για την αιτία αυτή.
ιβ) Οσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (ΦΕΚ 73Α') και 1863/1985 (ΦΕΚ 204Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1976/1991 (ΦΕΚ 184Α').
Διευκρινίζεται ότι στους κωδικούς αριθμούς 003-004 θα γραφεί ο συνολικός αριθμός των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το αν είναι ανάπηρα ή όχι. Στους κωδικούς αριθμούς 005-006, θα γραφεί ο αριθμός όλων των ανάπηρων προστατευόμενων μελών του φορολογουμένου και
της συζύγου του.

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4 (ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα).

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού αναγράφονται τα ποσά των δαπανών που έχουν καταβληθεί μέσα στο έτος 1994, τα οποία εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα.

Ειδικότερα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
α) Στην ένδειξη 4/1 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 051-052 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1994 για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
β) Στην ένδειξη 4/2 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 053-054 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1994, στα Ασφαλιστικά Ταμεία, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και τα ποσά των καταβαλλόμενων εισφορών για Υπροαιρετική ασφάλισηΦ σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.
γ) Στην ένδειξη 4/3 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 055-056 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 1994 σε δικηγόρους για δικηγορικές υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι στους κωδικούς αυτούς δεν θα συμπεριληφθεί η αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος οι οποίες αναγράφονται στις οικείες ενδείξεις του πίνακα 5.
δ) Στην ένδειξη 4/4 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 057-058 γράφεται η αξία των ακινήτων που δωρήθηκαν, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 ή ύστερα από εκτίμηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, μέσα στο έτος 1994, στο Ελληνικό Δημόσιο, στους Δήμους και Κοινότητες του Κράτους, στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία, που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Για την απόδειξη της δωρεάς των ακινήτων απαιτείται η υποβολή α) αντιγράφου του συμβουλαίου δωρεάς και β) πιστοποιητικού του οικείου υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή της υπόψη πράξης. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται και η
αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάσθηκαν λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για την απόδειξη της δωρεάς αυτών απαιτείται η υποβολή

α) βεβαίωσης της δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά και

β) αντίγραφο πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

γ) Σε περίπτωση αγοράς και άμεσης παράδοσης των δωρούμενων αντικειμένων, το νόμιμο στοιχείο που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. από το οποίο προκύπτει η αξία τους.

δ) Σε περίπτωση που ο δωρητής κατείχε από πριν τα δωρηθέντα αντικείμενα, η αξία τους προσδιορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

ε) Στην ένδειξη 4/5 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 059-060 γράφονται τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1994, λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, στους Δήμους και Κοινότητες του Κράτους, στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά
νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου
δικαίου, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και τέλος σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων.

στ) Στην ένδειξη 4/6 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 061-062 γράφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί μέσα στο έτος 1994 για χορηγίες σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς. Από το ποσό αυτό των χορηγιών θα εκπεσθεί (από το ΚΕΠΥΟ) ποσό ίσο με το 15% του συνολικού φορολογούμενου πραγματικού εισοδήματος.
Το ποσό των κωδικών 059-060 και 061-062 που προέρχεται από δωρεές και χορηγίες χρηματικών ποσών θα περιορισθεί από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στο δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994.
Σημειώνεται ότι για τα χρηματικά ποσά των χορηγιών των κωδικών 061-062 και των δωρεών των κωδικών 059-060 σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς
σκοπούς, απαιτείται κατάθεσή τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις 80.000 δρχ. ετησίως.
Ειδικώς, τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε αθλητικά σωματεία, λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον κατατίθενται σε λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών του φορολογουμένου (κωδικοί 059-062) υπερβαίνει τις 80.000 δρχ.
Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδόθηκε πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή της χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση.
Δαπάνη τέτοιων δωρεών και χορηγιών ποσού άνω των 80.000 δρχ. απορρίπτεται ολόκληρη, εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα. Δεν αναγνωρίζεται δηλαδή ούτε το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στο ποσό των 80.000 δρχ.
Επίσης, τα χρηματικά ποσά των δωρεών γενικά και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη διάταξη νόμου.

ζ) Στην ένδειξη 4/7α και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 063-064 γράφεται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν το έτος 1994 για:
αα) Στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας που χορηγήθηκε με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από το φορολογούμενο και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.
ββ) Στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.
γγ) Προκαταβολές που χορηγήθηκαν από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας Στρατού κτλ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 για απόκτηση πρώτης κατοικίας.
δδ) Δάνεια που χορηγήθηκαν στο φορολογούμενο από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές
που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί.

η) Στην ένδειξη 4/7β και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 065-066 γράφεται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν το έτος 1994 για χρέη προς το Δημόσιο, από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που αφαιρείται για τόκους των κωδικών 065-066 δεν μπορεί να υπερβεί, σε ποσοστό, το 25% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη αρχική δήλωση, (ο περιορισμός αυτός θα γίνει από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.).
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων εκπτώσεως των τόκων ουδεμία άλλη περίπτωση έκπτωσης τόκων συγχωρείται και συνεπώς οι τόκοι που καταβάλλονται για τόκους δανείων αγοράς δευτερεύουσας κλπ. κατοικίας, δεν θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το εισόδημα του φορολογουμένου.

θ) Στην ένδειξη 4/8 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 071-072 γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο 1994, για την έκτακτη εισφορά του ν.1870/1989. Το ποσό γράφεται αφού περιορισθεί κατά 50%.

ι) Στην ένδειξη 4/9 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 073-074 γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε για ασφάλιστρα συμβάσεων ασφάλισης ζωής ή θανάτου ή συμβάσεων ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων ή συμβάσεων ασφαλίσεως από ασθένεια, που αφορούν τον φορολογούμενο ή τον άλλο σύζυγο ή τα
τέκνα τους τα οποία τους βαρύνουν. Το ποσό της έκπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώνεται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση του υπόχρεου, μέχρι το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών, αθροιστικά υπολογιζόμενο και για τους δύο συζύγους (ο περιορισμός αυτός θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ).
ια) Στην ένδειξη 4/10 και απέναντι από τον κωδικό αριθμό 075 γράφεται το ποσό των οικογενειακών δαπανών για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών.
Ειδικότερα στην έννοια των οικογενειακών δαπανών περιλαμβάνονται δαπάνες αγοράς, για την κατοικία του φορολογουμένου, ηλεκτρικών συσκευών ή μικροσυσκευών, συσκευών υγραερίου, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, φωτιστικών, υαλικών, ειδών οικιακής χρήσης κτλ. εγκατάστασης, σύνδεσης, επισκευής και συντήρησης των πιο πάνω συσκευών, αγοράς ετοίμων ενδυμάτων, υποδημάτων, τσαντών, ειδών ταξιδίου, δερμάτινων ειδών, αθλητικών ειδών, καλλυντικών, κοσμημάτων, αγοράς υφασμάτων, λευκών ειδών κουβερτών, ραφής ενδυμάτων, αγοράς βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, σχολικών ειδών, γραφικών και ειδών ζωγραφικής, χαρτικών απορρυπαντικών, φαρμάκων, αγοράς ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, ενοικίου θερινής κατοικίας, ξενοδοχείων, κάμπιγκ, δίδακτρα τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, εργαστηρίων ελεύθερων σπουδών, ωδείων, μπαλέτων, γυμναστηρίων, νηπιαγωγίων, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών, δαπανών σε εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, πιτσαρίες, σουβλατζίδικα, τουριστικά γραφεία, κουρεία, κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αδυνατίσματος, λογοθεραπείας, ψυχολογίας. Οι πιο πάνω δαπάνες είναι ενδεικτικές.

Δεν περιλαμβάνονται στις οικογενειακές δαπάνες:
1) Τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων του φορολογούμενου, τα έξοδα επισκευής και συντήρησης, η αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος και των κοινόχρηστων χώρων προκειμένου για οικοδομές που εκμισθώνονται.
Οι δαπάνες αυτές που αφορούν την απαλλασσόμενη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία αναγνωρίζονται ως οικογενειακές δαπάνες.

2) Η αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, Jeep, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών, κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 1.000.000 δρχ., κτηματικών ομολόγων του Δημοσίου, ομολόγων του Δημοσίου ή τίτλων εταιριών που μετέχει το Δημόσιο κατά 50%, αγορά μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κτλ.

3) Οι δαπάνες της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994 όπως ενοίκιο κύριας κατοικίας, ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, δίδακτρα φροντιστηρίων, ιδιαίτερων μαθημάτων ή ξένων γλωσσών, εισφορές σε ταμεία ασφάλισης, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, αμοιβή δικηγόρων.

4) Δαπάνες αγοράς τροφίμων και ποτών, καυσίμων, ύδρευσης, αποχέτευσης, συγκοινωνιών, παροχών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ασφαλίστρων γενικά, τελών κυκλοφορίας και διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων. Προϋπόθεση έκπτωσης των οικογενειακών δαπανών είναι η αναγραφή τους στην αχική εμπρόθεσμη δήλωση και η υποβολή των πρωτότυπων νόμιμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τον ΚΒΣ με αυτή τη δήλωση.
Οικογενειακές δαπάνες για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που γίνονται στην αλλοδαπή δεν αφαιρούνται. Για δαπάνες πάνω από 10.000 δρχ. που έχουν εκδοθεί με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής μετά την 11/5/1994 γίνονται δεκτές οι αποδείξεις αν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και τίθεται η σφραγίδα
του πωλητή.
Από το συνολικό ετήσιο ποσό των πιο πάνω δαπανών αναγνωρίζεται για έκπτωση ποσοστό 30% που δεν μπορεί να υπερβεί τις 300.000 δρχ. και για τους δύο συζύγους. Το ποσό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου εισοδήματος του καθενός που δηλώνεται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωσή τους και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.
ιβ) Οι ενδείξεις 4/11 και 4/12 δεν παρουσιάζουν δυσκολίες συμπλήρωσης, απλώς θα πρέπει να ελέγχεται εάν έχουν γραφτεί όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
Για τον υπολογισμό του ποσού του καταβαλλόμενου ενοικίου κύριας κατοικίας ή κατοικίας των τέκνων που σπουδάζουν στο εσωτερικό, το οποίο θα εκπεσθεί, είναι απαραίτητη η αναγραφή, στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, του αριθμού φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή. Ο αριθμός ταυτότητας του
εκμισθωτή δεν αναπληρώνει τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου, αλλά θα αναγράφεται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου σε αυτόν (π.χ. όταν πρόκειται για νέο φορολογούμενο).
Προκειμένου για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, αντί για τον πιο πάνω αριθμό μπορεί να αναγράφεται, από το δικαιούχο της έκπτωσης, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητος του πληρεξούσιου ή νόμιμου εκπροσώπου του εκμισθωτή.
Για τους ανήλικους εκμισθωτές, οι οποίοι δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου ή δελτίου ταυτότητας, αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία του προσώπου που έχει την επιμέλειά τους.
ιγ) Στην ένδειξη 4/13 και απέναντι από τους κωδικούς αριμούς 079-080 γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε, μέσα στο έτος 1994, για δίδακτρα παράδοσης κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για την παρακολούθηση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ή φροντιστηριακών μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, που αφορούν τον ίδιο το φορολογούμενο ή τη σύζυγό του.
Στους κωδικούς αριθμούς 081-083-085-087-089 τα αντίστοιχα ποσά που αφορούν τα τέκνα του φορολογουμένου που τον βαρύνουν και στους κωδικούς αριθμούς 082-084-086-088-090 τα ποσά που αφορούν τα τέκνα της συζύγου από προηγούμενο γάμο.

5. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 5 (Εισοδήματα από Ακίνητα)
(Α'-Β' κατηγορία εισοδήματος)

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, αν τα στοιχεία των Αναλυτικών Καταστάσεων Μισθωμάτων Ακινήτων, οι οποίες θα υποβληθούν σε ένα αντίτυπο, έχουν μεταφερθεί σωστά στις οικείες ενδείξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι, για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, τα κέρδη των οποίων έχουν φορολογηθεί με τα άρθρα 10 και 109 του ν. 2238/1994, η αναλυτική
κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών (Ε2) συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά αυτά πρόσωπα και συνυποβάλλεται με τη δήλωση των προσώπων αυτών και όχι πλέον από τα μέλη των νομικών αυτών προσώπων.
Τονίζεται ακόμα ότι για το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας ή και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής ή εξοχικής), δεν χρειάζεται η συμπλήρωση της Αναλυτικής Κατάστασης Μισθωμάτων Ακινήτων.

Ειδικότερα πρέπει να ελεγχθεί:
α) Αν στην ένδειξη 3α και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 115-116 έχει γραφτεί το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας του υποχρέου ή της συζύγου του, πριν από την έκπτωση του ποσού που απαλλάσσεται.
Σημειώνεται ότι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση των στηλών για την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα και τους μήνες ιδιοκατοίκησης.
Ο λευκός χώρος που είναι μετά τον κωδικό αριθμό 093 θα συμπληρωθεί από το φορολογούμενο και θα γραφεί ο αριθμός των μηνών που ιδιοκατοικήθηκε η οικοδομή μέσα στο έτος 1994 π.χ. όταν αυτή ιδιοκατοικήθηκε 7 μήνες θα γραφτεί απέναντι στον κωδικό αριθμό 093 ο αριθμός 7.
β) Αν στην ένδειξη 3β και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 117-118 έχει γραφτεί το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοκατοίκηση της πρώτης οικοδομής που χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα μη εξοχική κατοικία. Επίσης, στην ίδια ένδειξη ο λευκός χώρος που είναι μετά τον κωδικό αριθμό 094 θα συμπληρωθεί από το φορολογούμενο και θα γραφτεί ο αριθμός των μηνών που ιδιοκατοικήθηκε η δευτερεύουσα κατοικία μέσα στο έτος 1994.

γ) Αν στην ένδειξη 3γ και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 119-120 έχει γραφτεί το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από την ιδιοκατοίκηση της πρώτης οικοδομής που χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα εξοχική (η εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος πόλεως, παραθεριστική οικία) κατοικία. Επίσης, στην ίδια ένδειξη ο λευκός χώρος που είναι μετά τον κωδικό αριθμό 096 θα συμπληρωθεί από το φορολογούμενο και θα γραφτεί ο αριθμός των μηνών που ιδιοκατοικήθηκε η δευτερεύουσα εξοχική κατοικία μέσα στο έτος 1994 οι οποίοι δεν μπορεί να είναι
λιγότεροι από τρείς (3).

Επισημαίνεται ότι το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας, εμβαδού μέχρι διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Οταν το εμβαδόν της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας είναι μικρότερο από διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα, η διαφορά μέχρι τα διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνεται υπόψη για απαλλαγή μιας μόνο ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας κατοικίας.
Εφόσον οι επιφάνειες της κύριας και της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. πρέπει να συνυποβληθεί και το έντυπο Ε8.
Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή στη συμπλήρωση του εντύπου Ε8 και των κωδικών 091, 092, 093, 094, 095 και 096 του πίνακα 5 της δήλωσης μόνο με ακέραιους αριθμούς στρογγυλοποιούμενους στη πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα.

δ) Στην ένδειξη 3δ και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 121-122 έχει γραφτεί το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από τυχόν άλλες (εκτός των παραπάνω) ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες κατοικίες. Το εισόδημα και τα λοιπά στοιχεία αυτών των ακινήτων θα αναλύονται στο έντυπο Ε2.

ε) Για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 151-158, σημειώνεται ότι, για οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές και
σανατόρια εκπίπτει α) για αποσβέσεις ποσοστό 10%, χωρίς δικαιολογητικά, και β) ποσοστό μέχρι 15% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, με δικαιολογητικά.
Για οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις τα παραπάνω ποσοστά περιορίζονται σε 5% και 5%, αντίστοιχα.
Για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 151-152 και 157-158 και ειδικότερα για δαπάνες που αφορούν ακίνητα από τα οποία προκύπτει εισόδημα και αποτελούν πάγια στοιχεία επιχείρησης ή επαγγέλματος, επειδή τα σχετικά δικαιολογητικά των δαπανών αυτών αποτελούν και τα δικαιολογητικά των εγγραφών στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., θα επισυναφθούν στη δήλωση απλά φωτοαντίγραφα αυτών.

στ) Στην ένδειξη 10 του πίνακα 5 της δήλωσης και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 175-176 γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα όσων κατοικιών εκμισθώνονται, υπερκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες και παραχωρούνται δωρεάν, που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. Το εισόδημα αυτό
πρέπει να έχει επίσης γραφτεί στους κωδικούς αριθμούς 103-104, 111-112, 121-122, 143-144 και 171-172 του ιδίου πίνακα.
Στους κωδικούς αυτούς δεν γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση, υπερκμίσθωση και δωρεάν παραχώρηση κατοικιών με επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. των εταιρειών, κοινωνιών, κοινοπραξιών κτλ. που φορολογούνται με το άρθρο 10 του ν.2238/1994.


6. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 6 (Εισοδήματα από Κινητές Αξίες)
(Γ' κατηγορία εισοδήματος)

Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 391-392 γράφεται το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος ημεδαπής προέλευσης από κινητές αξίες των παρακάτω περιπτώσεων:
α) Τόκοι από ομολογίες και χρεόγραφα, που η χρονολογία εξαργύρωσής τους ορίσθηκε στο έτος 1994.
β) Τόκοι από κάθε έντοκο τίτλο κατάθεσης ή εγγύησης και κάθε τίτλο χρεωστικό, που έγιναν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί στο έτος 1994. Επίσης, οι τόκοι που επιδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση και καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στο έτος 1994, με εξαίρεση τους τόκους που επιδικάζονται και θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 25 ή εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994.

7. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 7 (Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες)
(ΣΤ' κατηγορία εισοδήματος)

Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται με τα δεδομένα των σχετικών βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις, που συνυποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση.
Ειδικότερα, για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού, πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα:

α) Στην ένδειξη 1 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301-302 πρέπει να γράφεται ΜΟΝΟ το καθαρό εισόδημα από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, το ετήσιο εισόδημα από πάγια αντιμισθία που αποκτούν οι δικηγόροι για την παροχή νομικών υπηρεσιών, το ετήσιο εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985 κτλ.
Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμιά περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφτεί στις ενδείξεις 2, 3, 4 και 11 του ίδιου πίνακα.
Διευκρινίζεται ότι, στους κωδικούς αυτούς μπορούν να αναγραφούν και τα επιδόματα (μόνο) που καταβλήθηκαν σε πολύτεκνη μητέρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, καθώς και τα ποσά των ειδικών επιδομάτων που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 1892/90 από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους μισθωτούς προβληματικών επιχειρήσεων, εφόσον θέλουν να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις.
β) Στην ένδειξη 2 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 303-304 πρέπει να γράφεται το άθροισμα των καθαρών ποσών των συντάξεων (κύριων και επικουρικών), των μερισμάτων ή βοηθημάτων που καταβλήθηκαν στο συνταξιούχο από ταμεία Μετοχικά, Αρωγής, Αλληλοβοήθειας και Επικουρικών. Στον κωδικό αυτό θα γραφτούν επίσης και τα καθαρά ποσά τυχόν επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων συντακτών.
Στην ένδειξη αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί σε καμία περίπτωση τυχόν εισόδημα που θα γραφτεί στις ενδείξεις 1, 3, 4 και 11 του ίδιου πίνακα.

Σημειώνεται ότι η σύνταξη που καταβάλλεται σε πολύτεκνη μητέρα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, απαλλάσσεται του φόρου και επομένως δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς 657-658 της δήλωσης, εφόσον συντρέχει υποχρέωση υποβολής αυτής.

γ) Στην ένδειξη 3 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 307-308 πρέπει να γράφεται το άθροισμα των καθαρών αποδοχών, από μισθωτές υπηρεσίες, που απέκτησε αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός του:

Ι. Συντάκτης σε εφημερίδες και περιοδικά, στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, στα γραφεία Τύπου των κρατικών υπηρεσιών και δεν έχει την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, εφόσον είναι μέλος σε μια από τις ενώσεις συντακτών ημερησίων εφημερίδων που ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 ή δημοσιογράφος που έχει ασφαλιστική κάλυψη, ως δημοσιογράφος, στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία για 5 τουλάχιστον συνεχή έτη και ο χρόνος ασφάλισης βεβαιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, ή είναι μόνιμος ανταποκριτής τύπου της αλλοδαπής, που διέπεται από το νόμο για το δημοσιογραφικό επάγγελμα.
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια του όρου ΥσυντάκτηςΦ περιλαμβάνεται το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στους πιο πάνω φορείς (εφημερίδες κτλ.) ως διευθυντής σύνταξης, αρχισυντάκτης, συντάκτης ύλης, συντάκτης γραφείου γενικώς, αρθρογράφος, σχολιαστής, ειδησεογράφος, χρονογράφος, κριτικός, μεταφραστής, σκιτσογράφος και διορθωτής.

ΙΙ. Εικονολήπτης επικαίρων τηλεόρασης
Η μείωση κατά ποσοστό 10% των πιο πάνω καθαρών αποδοχών διενεργείται από το ΚΕΠΥΟ κατά την εκκαθάριση.

δ) Στην ένδειξη 4 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 309-310 πρέπει να γράφεται το καθαρό ποσό ΜΟΝΟ της κύριας σύνταξης που αποκτήθηκε από συντάκτη ή δημοσιογράφο που συνταξιοδοτήθηκε ως διευθυντής σύνταξης, αρχισυντάκτης κτλ. και ΜΟΝΟ για την κύρια σύνταξη που του καταβάλλεται για την αιτία αυτή.

ε) Στην ένδειξη 5 και απέναντι από τους κωδ. αριθμούς 313-314 γράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε από μισθούς και συντάξεις των πιο πάνω περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 για την περίοδο από 1/1-30/6/1994.

στ) Στην ένδειξη 6 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 315-316 γράφεται ο φόρος που αναλογεί από μισθούς και συντάξεις των περιπτώσεων 1, 2, 3, και 4 για την περίοδο από 1/7/-31/12/1994.

ζ) Στην ένδειξη 7 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 317-318 γράφεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από μισθούς και συντάξεις των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 για την περίοδο από 1/7 - 31/12/1994.

η) Στην ένδειξη 11 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 321-322 γράφεται το καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κτλ. που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό ανεξάρτητα αν για τα ποσά αυτά έχει καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό ή όχι.

8. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 8 (Εισόδημα από Εμπορικές Επιχειρήσεις)
(Δ' κατηγορία εισοδήματος)

Ο έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων που γράφονται στο έντυπο ΥΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΦ, το οποίο έχει τυπωθεί σε δύο τύπους και περιέχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης. Ο ένας τύπος είναι το έντυπο Ε3 (Φ-01.003) που θα συμπληρωθεί για την ατομική επιχείρηση ή ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επαγγέλμα ή αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρία ή συμμετοχική (αφανής) ή για τον ελεύθερο επαγγελματία που τήρησε βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή απαλλάσσεται της τήρησης αυτών από το νόμο ή δεν τηρεί τα βιβλία αυτά, αν και έχει υποχρέωση τήρησής τους. Ο άλλος τύπος είναι το έντυπο Ε4 (Φ-01.003Α) που θα συμπληρωθεί από τις επιχειρήσεις που τήρησαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Τα σχετικά ποσά καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα έντυπα Ε3 και Ε4, μεταφέρονται, κατά περίπτωση, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του πίνακα

8. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά των ποσών από το έντυπο των "Αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος" στο σώμα της κύριας δήλωσης, προς αποφυγή λαθών, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με όλες τις συνέπειες για την υπηρεσία.
Σημειώνεται ότι, τα κέρδη από εμπορικές επιχειρήσεις προσδιορίζονται, εκτός από τις περιπτώσεις που προκύπτουν λογιστικώς (βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή βιβλία Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ. για επιχειρήσεις παροχής αποκλειστικά υπηρεσιών που στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων, στο τέλος της χρήσης), με την υποχρεωτική εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους επί των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, εκτός αν δικαιολογείται από το νόμο μειωμένος συντελεστής.
Τονίζεται ότι τα μέλη των πιο πάνω εταιριών, Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών ή κοινωνιών κτλ., δεν θα συμπληρώσουν το παραπάνω έντυπο (Ε3 ή Ε4).
Διευκρινίζεται ότι με τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 1995 (χρήσης 1994) θα υποβληθεί τόσο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση όσο και από τα υπόχρεα σε φορολογία πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και το νέο
έντυπο Ε10 "Αναλυτικά Στοιχεία Προσδιορισμού Καθαρού Εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κτιτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις". Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Σε περίπτωση εγγάμων υποβάλλεται χωριστό έντυπο από κάθε σύζυγο.
Για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου αυτού σας έχουν παρασχεθεί λεπτομερείς οδηγίες με την αριθ. 1007320/ΠΟΛ.1014/1995 διαταγή μας την οποία και θα πρέπει να συμβουλευτείτε.
Διευκρινίζεται ότι με βάση το έντυπο αυτό θα προσδιορισθεί από το ΚΕΠΥΟ, όπου συντρέχει περίπτωση, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος της ατομικής εμπορικής επιχείρησης του φορολογουμένου με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2214/1994 (αρ. 33 Ν.2238/1994).
Ειδικότερα, για την ορθή συμπλήρωση ορισμένων ενδείξεων του πίνακα 8 της δήλωσης (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) πρέπει να ελέγχονται και τα ακόλουθα:

α) Επιχειρήσεις με κέρδη
Η σωστή μεταφορά στους κωδικούς αριθμούς 401-402 των καθαρών κερδών από την άσκηση ατομικής επιχείρησης που μεταφέρονται από τα έντυπα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε3 και Ε4 κατά περίπτωση. Στο ποσό των καθαρών κερδών από ατομική επιχείρηση, πρέπει να συναθροιστεί και το ποσό της υπεραξίας από την πώληση αυτοκινήτων της, όπως αυτό αναγράφεται στη σχετική δήλωση φόρου υπεραξίας (υπερτιμήματος) που έχει υποβάλλει ο φορολογούμενος κατά την ημερομηνία μεταβίβασης του αυτοκινήτου οχήματος και εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθεί για την υπεραξία αυτή με τις γενικές διατάξεις. Ο φόρος που έχει
καταλογιστεί (καταβληθείς και βεβαιωθείς) με τη δήλωση αυτή πρέπει να γραφτεί απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 607-608 του πίνακα 11 της δήλωσης.
Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ποσού του φόρου, που καταλογίστηκε, στους κωδικούς αριθμούς 607-608 προϋποθέτει τη συνάθροιση, στους κωδικούς αριθμούς 401-402 του ποσού της υπεραξίας από την πώληση του αυτοκινήτου, μαζί με τα κέρδη από την ατομική επιχείρηση στην οποία ανήκε.
Απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να συνυποβάλλεται για τη δικαιολόγηση του ποσού του φόρου που έχει αναγραφεί στην ένδειξη 4 του πίνακα 11, είναι το αντίγραφο της δήλωσης φόρου υπεραξίας ή του τριπλότυπου καταβολής του φόρου ή σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η οικεία φορολογική δήλωση.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 403-404 θα γραφτεί το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής ως ομόρρυθμος εταίρος ΟΕ ή ΕΕ ή ως εταίρος - διαχειριστής ΕΠΕ.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 405-406 θα γραφτούν τα συνολικά κέρδη που αναλογούν από συμμετοχή σε:
αα) Κοινωνίες αστικού δικαίου για τα μέχρι και 2 αυτοκίνητα Δ.Χ. (ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, τρίκυκλα) που εκμεταλλεύονται,
ββ) ΟΕ, ΕΕ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., εφόσον αυτές εκμεταλλεύονται μόνο ένα αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης,
γγ) εταιρίες συστεγαζόμενων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο φαρμακοποιοί.
Σε περίπτωση που απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 403-404, 405-406 και 419-420 έχουν αναγραφεί ποσά, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρωθεί και οι ενδείξεις των πινάκων αυτών με την επωνυμία - νομική μορφή, διαχειριστική περίοδο ή έγκριση ισολογισμού και αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίστοιχα και αν ο χώρος τους δεν επαρκεί πρέπει να συμπληρωθεί και συνυποβληθεί πίνακας με όμοια γραμμογράφηση.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμόυς 411-412 θα γραφτούν τα συνολικά καθαρά κέρδη από την άσκηση ατομικής επιχείρησης στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρίες παντός τύπου.
Σε περίπτωση που απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 411-412 έχουν αναγραφεί ποσά θα πρέπει απαραίτητα να έχει συνυποβληθεί αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 1 που αναφέρεται στο φυλλάδιο με τις οδηγίες στον πίνακα 8 για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

β) Επιχειρήσεις με ζημιά.
Για το συμψηφισμό της ζημιάς του ίδιου ή των προηγούμενων ετών με θετικά εισοδήματα προϋπόθεση είναι:
αα) η ζημιά να προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τηρήθηκαν από επιχείρηση που δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια και παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες και στερείται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
ββ) η τήρηση των ίδιων βιβλίων του Κ.Β.Σ. και ο χαρακτηρισμός τους ως επαρκών και ακριβών κατά τα έτη συμψηφισμού της ζημιάς των προηγούμενων ετών και γγ) η εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή της μέχρι τέλους του οικείου οικον. έτους, κατά περίπτωση, στην οποία περιλαμβάνεται ζημιά του ίδιου ή
προηγούμενων ετών.
Διευκρινίζεται ότι όπως έγινε δεκτό με την αριθ. 1122241/ΠΟΛ.1238/1994 "διαταγή μας" όπου ο προσδιορισμός του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος γίνεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994, η τυχόν ζημία της τρέχουσας χρήσης που προκύπτει από δραστηριότητες υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από το ελάχιστο ποσό εισοδήματος που προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.
Τονίζεται ότι τυχόν υπόλοιπο της ζημιάς από συμμετοχή σε ημεδαπές ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες και συμμετοχικές ή αφανείς εμπορικές εταιρίες, που μεταφέρεται για συμψηφισμό από προηγούμενα έτη (δηλαδή οικον. έτους 1992 και προηγούμενα) ή από ατομική επιχείρηση από ισολογισμούς που έκλεισαν μέχρι 31.12.1994, συμψηφίζεται με το προσδιοριζόμενο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος.
Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η ζημιά από συμμετοχή σε ημεδαπές ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες και συμμετοχικές ή αφανείς εμπορικές
εταιρίες, που προκύπτει από ισολογισμούς ή διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν ή έληξαν αντίστοιχα από 1.1.1992 και μετά, συμψηφίζεται από τις ίδιες τις εταιρίες κ.τ.λ. και όχι από τους εταίρους κ.τ.λ.
Για το λόγο αυτό για το ποσό της ζημιάς αυτής δεν συμπληρώνεται κανένας κωδικός της δήλωσης. Ομοίως η ζημιά από συμμετοχή σε ημεδαπές ΕΠΕ που προέκυψαν από ισολογισμούς που έκλεισαν από 30.6.1992 και μετά δεν συμψηφίζεται.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 421-422 αναγράφεται η ζημιά του ίδιου οικον. έτους από ατομική επιχείρηση στην αλλοδαπή ή από συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρία παντός τύπου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει απαραίτητα να έχει συνυποβληθεί αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 2 που αναφέρεται στο φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 423-424 αναγράφεται το ποσό των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις κ.τ.λ.), που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1994.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 425-426 αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης στην ημεδαπή.

9. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 9 (Εισόδημα από Γεωργικές Επιχειρήσεις)
(Ε' κατηγορία εισοδήματος)

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να γραφτούν τα ποσά καθαρών κερδών που προσδιορίζονται στους πίνακες ΙΑ' και ΙΒ' του εντύπου Ε3 ΥΑναλυτικά στοιχεία εισοδήματοςΦ. Για τη συμπλήρωση των πινάκων αυτών σας έχουν παρασχεθεί λεπτομερείς οδηγίες με την αριθ. 1013271/200/ διαταγή μας την
οποία και θα πρέπει να συμβουλεύεσθε.
Ειδικότερα στους κωδικούς 461-462 θα μεταφερθεί το καθαρό γεωργικό εισόδημα από την ατομική άσκηση της γεωργικής επιχείρησης που αναφέρεται στις περιπτώσεις α και β, κατά περίπτωση, του κωδικού 607 του εντύπου ΥΑναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματοςΦ Ε3.
Διευκρινίζεται ότι, κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται ότι εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία, δεν αποκτήθηκε
εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι μικρότερο του προσδιοριζομένου με την αντικειμενική μέθοδο, απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 461-462 μπορεί να αναγραφεί ποσό εισοδήματος μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τους κωδικούς αριθμούς 607 του πίνακα ΙΒ' του εντύπου Ε3.
Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, δηλαδή από το αν έχουν δηλωθεί στους κωδικούς αριθμούς 461-462 μικρότερα ποσά εισοδήματος, ο φόρος που θα βεβαιωθεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα θα υπολογισθεί με βάση τα εισοδήματα που αναγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 607 του εντύπου Ε3, σύμφωνα και με σχετικές οδηγίες που θα δοθούν στη διαταγή για την κωδικογράφιση των δηλώσεων.
Σε αυτή την περίπτωση και μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος ο φορολογούμενος, μπορεί να ζητήσει από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, να λάβει υπόψη του τα παραπάνω στοιχεία, ο οποίος, μετά την εξέταση των πραγματικών περιστατικών αποφαίνεται για τη μείωση ή μη, κατά περίπτωση, του προκύπτοντος με βάση την αντικειμενική μέθοδο καθαρού γεωργικού εισοδήματος.
Για τη συμπλήρωση των υπολοίπων κωδικών του πίνακα αυτού ισχύουν αναλόγως όσα αναφέρονται για το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Διευκρινίζεται ότι για όσους φορολογούμενους ασκούν γεωργική επιχείρηση δεν απαιτείται η υποβολή του εντύπου Ε10 που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο για τη συμπλήρωση του πίνακα 8.

10. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 10 (Εισόδημα από Ελευθέρια Επαγγέλματα)
(Ζ' κατηγορία εισοδήματος)

Ο έλεγχος των ενδείξεων του πίνακα 10 πρέπει να γίνει και αυτός με προσοχή, σε συνδυασμό με το συμπληρωμένο ανάλογο έντυπο Ε3 "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ" και σύμφωνα με όσα προαναφέραμε για τον έλεγχο του πίνακα 8.
Από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα ή συμμετέχουν σε εταιρίες ελευθέριων επαγγελμάτων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 2238/1994, που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποβάλλεται επιπλέον, αντί του εντύπου Ε10, το έντυπο Ε11 ΥΑναλυτικά Στοιχεία Προσδιορισμού Καθαρού Εισοδήματος με βάση τα Αντικειμενικά Κριτήρια για Ατομική ή Εταιρική Ασκηση Ελευθέριων ΕπαγγελμάτωνΦ.
Το έντυπο αυτό υποβάλλετια σε δύο αντίτυπα. Σε περίπτωση εγγάμων υποβάλλεται χωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο. Επισημαίνεται ότι το εισόδημα από πάγια αντιμισθία δικηγόρων και το εισόδημα των ξεναγών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, δεν αποτελεί εισόδημα αυτής της κατηγορίας, αλλά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Επίσης, επισημαίνεται ότι για την απόδειξη των κατ' αποκοπή παραστάσεων των δικηγόρων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα για λογαριασμό του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών, προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό του καθαρού τους εισοδήματος, πρέπει να προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από τις πιο πάνω Υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι στις ενδείξεις των κωδικών 517-518 δεν χρειάζεται να αναγραφούν οι αμοιβές των προσώπων που αποκτούν εισόδημα της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, δηλαδή ελεγκτών ΑΕ, εκτελεστών διαθήκης κ.τ.λ.

11. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 11 (Φόροι για τα εισοδήματα των πινάκων 5-10)

Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να γράφονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν ή καταβλήθηκαν για τα εισοδήματα που περιλαμβάνονται στους πίνακες 5 ένδειξη 9, 6 ένδειξη 3, 7 ένδειξη 11, καθώς και στους πίνακες 8, 9 και 10 της δήλωσης. Τονίζεται ότι πρέπει να αθροίζονται τα αναγραφόμενα ποσά και να ελέγχεται η μεταφορά του ορθού ποσού των φόρων αυτών, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που συνυποβάλλει ο υπόχρεος, καθόσον οι βεβαιώσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δήλωσης και τυχόν λάθη συνεπάγονται καθυστέρηση στη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου.
Στους κωδικούς αριθμούς 603-604 θα αναγράφονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του ν. 2238/1994.
Προκειμένου για την παρακράτηση του φόρου στις επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις επί της παραγωγής, θα συνεξετάζεται αν για τα αναγραφόμενα ποσά επιδοτήσεων έχουν αναγραφεί στον πίνακα 9 της δήλωσης αντίστοιχα θετικά ή αρνητικά ποσά εισοδήματος από γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Τέλος, στους κωδικούς 651-652 αναγράφεται ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, που έχουν δηλωθεί στους πίνακες 5-10 της δήλωσης.
Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Συνεπώς, οι βεβαιώσεις των αλλοδαπών φορολογικών Αρχών πρέπει να υποβάλλονται στο πρωτότυπό τους και σε μετάφραση.

12. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 12 (Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία)

α) Στην ένδειξη 1 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 655-656 θα γραφτούν τα εισοδήματα τα οποία έχουν δηλωθεί στους πίνακες 5-10 της δήλωσης, τα οποία όμως δεν υπάρχουν την 1.1.1995 π.χ. γιατί μεταβιβάστηκε η οικοδομή, γιατί διακόπηκε η άσκηση επαγγέλματος κτλ.
Σ' αυτήν την περίπτωση το καθαρό ποσό του εισοδήματος που δεν υπάρχει στην 1.1.1995 πρέπει να γραφτεί μειωμένο κατά τις εκπτώσεις (π.χ. 10% για απόσβεση και μέχρι 15% για λοιπές δαπάνες, για εισόδημα από εκμίσθωση κατοικίας που μεταβιβάστηκε).
β) Στην ένδειξη 2 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 693-694 θα γραφτεί το ποσό της ετήσιας δαπάνης που δεν υπάρχει την 1.1.1995 π.χ. γιατί πουλήθηκε το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή το αεροσκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κ.λπ.
γ) Στην ένδειξη 3α και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 657-658, εκτός των άλλων απαλλασσόμενων του φόρου ποσών, θα γραφτεί και το ποσό των μισθών, συντάξεων, καθώς και η πάγια αντιμισθία που έχουν χορηγηθεί σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν τετραπληγία σε ποσοστό 80% και πάνω, οι
τόκοι έντοκων γραμματίων και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αναπηρικές συντάξεις, το τμήμα βουλευτικής αποζημίωσης που δεν φορολογείται κτλ.
Διευκρινίζεται ότι, αν από το εξωϊδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε απόλυτη αναπηρία, καθώς και από τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%, έχει παρακρατηθεί φόρος, τα απαλλασσόμενα αυτά ποσά θα γραφτούν στους κωδικούς 657-658 και ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους κωδικούς 313-318 του πίνακα 7.
δ) Στην ένδειξη 3β και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 659-660 θα γραφούν τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήθηκαν το 1994 και φορολογούνται με ειδικό τρόπο, όπως π.χ. τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, αποζημίωση ν. 2112/1920, μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, συνεταιρισμούς κτλ. μετά την αφαίρεση
του φόρου που έχει παρακρατηθεί.
Επίσης στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν και τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών, καθώς και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, για τα οποία επιβάλλεται ο φόρος των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, ενώ ο φόρος αυτός δεν θα γραφτεί σε κανένα κωδικό. Τα ποσά αυτά εισοδήματος θα σας τα ανακοινώσουμε με ιδιαίτερη διαταγή μας.
Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου (π.χ. πώληση ακινήτου κτλ.), από δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές κτλ. δε θα γραφτούν σ' αυτές τις ενδείξεις, αλλά στις ενδείξεις του πίνακα 14.
ε) Στην ένδειξη 4 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 691-692 πρέπει να γραφτεί το ποσό των καθαρών αμοιβών για τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού εφημερίας ιατρών ενταγμένων στο ΕΣΥ, που φορολογήθηκαν αυτοτελώς για τις αμοιβές αυτές. Ο φόρος που παρακρατήθηκε σ' αυτές τις αμοιβές δεν θα
γραφτεί σε κανένα κωδικό. Αν θέλουν να φορολογηθούν για τις αμοιβές αυτές με τις γενικές διατάξεις, τότε αυτές πρέπει να συναθροιστούν με τις άλλες αποδοχές τους από μισθωτές υπηρεσίες και να γραφτούν στους κωδικούς 301-302 του πίνακα 7 και το ποσό του φόρου στους κωδικούς 313-314 του ίδιου πίνακα.
στ) Στην ένδειξη 5 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 431-432 θα γραφτούν τα συνολικά καθαρά κέρδη που έχουν υπαχθεί σε φορολογία (βιβλίων και στοιχείων ή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά περίπτωση) που αναλογούν από τη συμμετοχή του φορολογούμενου σε ημεδαπή ΟΕ, ΕΕ, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2238/1994 αφού συμπληρωθούν προηγούμενα οι
ενδείξεις του πίνακα των κωδικών αυτών. Αν ο χώρος του δεν επαρκεί πρέπει να συμπληρωθεί και επισυναφτεί όμοια γραμμογραφημένος πίνακας.
Σημειώνεται ότι στους ίδιους κωδικούς θα γραφτούν και τα κέρδη που αναλογούν στο φορολογούμενο από συμμετοχή του σε ΕΠΕ που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2238/1994.
Τα κέρδη αυτά θα γραφτούν αφού προηγούμενα αφαιρεθεί από αυτά ο φόρος της εταιρίας κτλ. που αναλογεί σ' αυτά.
Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα ή κέρδη της εταιρίας κτλ. που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που αναλογούν στο φορολογούμενο δεν θα γραφτούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς 657-658 ή 659-660 του ίδιου πίνακα.
ζ) Στην ένδειξη 6 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 793-796 θα γραφτεί το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε ή οφείλεται το 1994 για τη μίσθωση επαγγελματικού χώρου, εφόσον ασκείται ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα των κωδικών αυτών. Για τις επιπλέον των δύο μισθώσεις θα συνυποβληθούν όμοια γραμμογραφημένοι πίνακες.
Επισημαίνεται ότι στους κωδικούς αριθμούς 790-791 θα γραφτεί ο ΑΦΜ του εκμισθωτή.
Αν εκμισθωτής είναι η σύζυγος, ακόμα κι αν έχει ΑΦΜ δικό της, θα γραφτεί ο ΑΦΜ του συζύγου της.

13. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 13. (Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης).

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια δαπανών από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και από τις τεκμαρτές ετήσιες δαπάνες διαβίωσης του υποχρέου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν.
Ο έλεγχος των στοιχείων προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος του υποχρέου και της συζύγου του πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποκλείεται η δημιουργία λαθών κατά την εκκαθάριση του φόρου από λαθεμένη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων των πινάκων 13 και 14.
Οι ενδείξεις των πινάκων 13 και 14 που αναφέρονται στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος δεν παρουσιάζουν καμία δυσκολία στη συμπλήρωσή τους, γιατί δεν γίνεται κανένας υπολογισμός αλλά απλή αναγραφή ορισμένων στοιχείων και ποσών.
Για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης των ενδείξεων των πινάκων 13 και 14 του εντύπου της δήλωσης θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι αριθ. 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 και 1122241/2246/Α0012/ διαταγές, καθώς και το φυλλάδιο με τις οδηγίες για την
συμπλήρωση της δήλωσης.
Σε περίπτωση που στους κωδικούς αριθμούς 709-710 αναγράφεται ποσό ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης από την πέμπτη στήλη του πίνακα της τελευταίας σελίδας του φυλλαδίου οδηγιών, προκειμένου για την περίπτωση γ' που αναφέρεται σε συνταξιούχο ηλικίας πάνω από 60 ετών με κυριότητα του οχήματος πάνω από 10 έτη, θα πρέπει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών να επισυνάπτουν επίσης κατά την υποβολή της δήλωσής τους, και τα εξής δικαιολογητικά:
α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η ηλικία τους και
β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος που ήταν στην κατοχή τους το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.
Επίσης, σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, στην δεκαετή κυριότητα του οχήματος υπολογίζεται και ο χρόνος αγοράς του. Συνεπώς, για να μειωθεί η τεκμαρτή δαπάνη κατά ποσοστό 50%, πρέπει ο συνταξιούχος ηλικίας πάνω από 60 ετών να έχει αποκτήσει την κυριότητα του αυτοκινήτου του μέρχι 31.12.1983.
Σημειώνεται ότι στους κωδικούς 731-732 πρέπει να γραφτεί το ποσό της αμοιβής που καταβλήθηκε στο ναυτολογημένο πλήρωμα σκάφους αναψυχής. Ο διπλασιασμός του ποσού θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 719-720 γράφεται το ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος σε μετρητά στο 1994 για την αγορά αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων κτλ., εκτός από αυτά που αποτελούν άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας. Επισυνάπτεται σχετική κατάσταση και τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 721-722 γράφεται το ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος σε μετρητά στο 1994 για αγορά πλοίων αναψυχής, λοιπών σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών, εκτός από αυτά που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας. Επισυνάπτεται σχετική κατάσταση και τα νόμιμα
δικαιολογητικά.
Απέναντι από τους κωδικούς 723-724 γράφεται το ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος σε μετρητά μέσα στο 1994 για την αγορά κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας (πάνω από 1.000.000 δρχ.) εκτός από αυτά που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας. Επισυνάπτεται σχετική κατάσταση και τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 725-726 γράφεται το συνολικό ποσό της ετήσιας δαπάνης που κατέβαλε ο φορολογούμενος στο 1994 για δωρεές ή χορηγίες χρηματικών ποσών που υπερβαίνουν συνολικά τις 100.000 δρχ. ετησίως, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, στους δήμους και κοινότητες του Κράτους και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επισυνάπτεται κατάσταση με τα στοιχεία του δωρητή, δωρολήπτη, το ποσό για κάθε δωρεά ή χορηγία, καθώς και φωτοαντίγραφο τυχόν δήλωσης άτυπης δωρεάς.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 727-728 γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε στο έτος 1994 για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών - καταναλωτικών - προσωπικών) και πιστώσεων γενικά. Προκειμένου για στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, για την τοκοχρεωλυτική εξόφληση του τμήματος του δανείου που αναλογεί για το μέχρι των 120 τ.μ. εμβαδόν της κατοικίας, θα γραφτούν μόνο οι τόκοι, ενώ για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση του τμήματος του δανείου που αναλογεί για το πέραν των 120 τ.μ. εμβαδόν της, θα γραφτεί ολόκληρο το ποσό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων
για την απόσβεσή του.
Επίσης, γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή κάρτας πληρωμών (DINERS κτλ.), εφόσον το ποσό αυτό αφορά αγορά περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους κωδικούς αριθμούς 719-724 (αγορά αυτοκινήτου, μηχανήματος, πινάκων ζωγραφικής και λοιπών
περιουσιακών στοιχείων).

Προσοχή: Στους κωδικούς 727-728 γράφεται για τις αγορές των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους κωδικούς 719-724 ό,τι εξοφλήθηκε μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ τα ποσά που καταβλήθηκαν για τα ίδια περιουσιακά στοιχεία σε μετρητά γράφονται στους κωδικούς 719-724.
Απέναντι από τους κωδικούς 729-730 γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε στο 1994 για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση πιστωτικών καρτών ή καρτών πληρωμών, απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον το ποσό αυτό αφορά αγορές καταναλωτικών αγαθών, που έγιναν μέσω των πιστωτικών αυτών καρτών, καθώς και των καρτών των πληρωμών (DINERS κτλ.).
Στην περίπτωση αναγραφής ποσού σε ένα ή σε περισσότερους από τους κωδικούς αριθμούς 727-728, 729-730, θα συμπεριληφθεί στα ποσά αυτά και το ποσό των τυχόν τόκων υπερημερίας.
Με τις ισχύουσες διατάξεις ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις να αμφισβητήσει το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης, αλλά υποχρεώνεται να προσκομίσει στοιχεία και να αποδείξει ότι η δαπάνη διαβίωσής του ήταν μικρότερη από εκείνη που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια των δαπανών διαβίωσης του
άρθρου 16 του ν. 2238/1994.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε δαπάνες μικρότερες από εκείνες που προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 2238/1994 και εφόσον δε δηλώνει εισοδήματα από εμφανείς πηγές, απαιτείται να προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά στρατολογίας, κυρωμένα φωτοαντίγραφα σελίδων διαβατηρίων, πιστοποιητικά νοσοκομείων ή κλινικής κτλ.).
Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να υποβληθούν από τον φορολογούμενο μαζί με την ετήσια φορολογική του δήλωση. Σ' αυτήν την περίπτωση στις οικείες ενδείξεις της φορολογικής του δήλωσης θα γραφεί το ποσό της πραγματικής δαπάνης που ισχυρίζεται ότι έκανε ο φορολογούμενος και όχι το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης που ορίζεται στο νόμο.

14. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 14. (Μειώσεις της ετήσιας δαπάνης).

Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού αναφέρονται σε εισοδήματα και χρηματικά ποσά, με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η προκύπτουσα διαφορά από τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος βάσει αγοράς περιουσιακών στοιχείων ή δαπανών διαβίωσης.

Ειδικότερα:
α) Κωδικοί 781-782. Γράφονται τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου κτλ.). Για τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από
τα οποία προκύπτουν αυτά τα χρηματικά ποσά. Για την πώληση κινητών πραγμάτων, θεωρημένη απόδειξη αγοράς από επιτηδευματία. Επίσης, για την πώληση αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί υπεύθυνη δήλωση από τον αγοραστή και πωλητή.

β) Κωδικοί 783-784. Γράφεται το χρηματικό ποσό που προέρχεται από εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος (που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος). Για το ποσό αυτό απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ ή του γραφείου προστασίας εθνικούς νομίσματος (σε περίπτωση που ο ίδιος ο φορολογούμενος εισήγαγε το συνάλλαγμα), μέσω των οποίων έχει εισαχθεί αυτό το συνάλλαγμα στην Ελλάδα, καθώς και επίσημα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η απόκτησή του στο εξωτερικό.
Δεν απαιτείται δικαιολόγηση απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
α) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό
β) που έχουν διαμείνει τουλάχιστον 3 έτη στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους.
γ) Κωδικοί 785-786. Γράφονται τα ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που έγιναν στο φορολογούμενο και τη σύζυγό του κτλ. για τις οποίες (δωρεές ή γονικές παροχές) έχει υποβληθεί η οικεία φορολογική δήλωση μέχρι 31.12.1994.
Για τα χρηματικά ποσά από δωρεές προς το φορολογούμενο απαιτείται σχετικό πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς ή κυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης αυτής.
δ) Κωδικοί 787-788. Γράφεται το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίστηκε από οικονομίες προηγούμενων χρόνων, τις οποίες ξόδεψε ο φορολογούμενος στο 1994, εφόσον αποδεικνύεται ότι γι' αυτές φορολογήθηκε ή απαλλάχτηκε από το φόρο νόμιμα. Για τα εισοδήματα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από το φόρο νόμιμα απαιτούνται βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικά ή των αρμόδιων Υπηρεσιών από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2019/1992, σχετικά με την υποβολή του εντύπου Ε6 που επισυνάφθηκε στις δηλώσεις οικον. έτους 1992, δεν έχουν εφαρμογή για τα ποσά των πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από 1-1-1994 και μετά. Τα χρηματικά ποσά που είχαν επικληθεί
από την ανάλωση ή την πώληση των στοιχείων αυτών, κατά τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για μείωση της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου οικονομικών ετών 1992 μέχρι και 1994, μειώνουν τα ποσά του κεφαλαίου των αντίστοιχων ετών που επικαλείται φορολογούμενος για τη μείωση του τεκμηρίου του.
Σημειώνεται ότι πρέπει να ελέγχεται αν:
α) τα ποσά μεταφέρθηκαν σωστά στις οικείες ενδείξεις από τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στη δήλωση και
β) για τα ποσά που έχουν σημειωθεί στους κωδικούς αριθμούς 781-786 συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων με βάση τις κείμενες διατάξεις και τούτο γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994, αν δεν συνυποβάλλονται τα στοιχεία αυτά, τα ποσά που σημειώνονται στους κωδικούς αυτούς δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου.

15. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 16. (Επιστροφή φόρου εισοδήματος)

Η επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου της δήλωσης γίνεται είτε με κατάθεσή του σε λογαριασμό καταθέσεων είτε με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους από τις τράπεζες. Για την επιστροφή με τον πρώτο τρόπο ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρωσει όλες τις ενδείξεις του πίνακα 16, ενώ για την επιστροφή με το
δεύτερο τρόπο δε χρειάζεται να συμπληρώσει τον αριθμό του λογαριασμού.
Αναλυτικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα 16 δίνονται και στο φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995.
Κατά συνέπεια, κατά την παραλαβή των δηλώσεων θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά αν έχουν συμπληρωθεί, υποχρεωτικά, τουλάχιστον ο λευκός χώρος κάτω από την ένδειξη ΥΤΡΑΠΕΖΑΦ με την επωνυμία της τράπεζας, τα διπλανά δύο τετραγωνίδια με τον κωδικό αριθμό της τράπεζας, ο λευκός χώρος κάτω από την ένδειξη ΥΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΦ με το υποκατάστημα που επιθυμεί ο φορολογούμενος και τα διπλανά τέσσερα τετραγωνίδια με τον κωδικό αριθμό του υποκαταστήματος. Οπως είναι γνωστό, στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου καταθέσεων αναγράφεται, συνήθως, ο κωδικός αριθμός του υποκαταστήματος από το οποίο εκδόθηκε το βιβλιάριο αυτό. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει το συγκεκριμένο υποκατάστημα για την επιστροφή του φόρου, ανεξάρτητα από τον τρόπο επιστροφής (βλ. φυλλάδιο οδηγιών σελ. 32) αν δεν αναγράφεται ο κωδικός αριθμός αυτού του υποκαταστήματος στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου καταθέσεως, θα πρέπει να αναζητά ο ίδιος την πληροφορία αυτή από το συγκεκριμένο υποκατάστημα. Ομοια πληροφορία θα αναζητά και σε περίπτωση που επιλέξει για την επιστροφή του φόρου οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα συγκεκριμένης τράπεζας.
Σημειώνεται ότι τα τετραγωνίδια των ενδείξεων ΥΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΦ και ΥΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΦ της τελευταίας σελίδας της δήλωσης θα συμπληρώνονται με τα στοιχεία, όπως αυτά ακριβώς αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου καταθέσεων του δικαιούχου π.χ.: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Βουλής 022. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 003475268.
Οι κ.κ. Επιθεωρητές ΔΟΥ, στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των ΔΟΥ, ενόψει της σοβαρότητας του έργου, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την υλοποίηση της παρούσας με βάση τις ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε ΔΟΥ, κατά το στάδιο της παραλαβής και του ελέγχου των δηλώσεων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης