1100088/11455/Β0012/1.6.2007

Οι δημοτικοί συνδυασμοί και οι δημοτικές παρατάξεις απαλλάσσονται του φόρου και δεν υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος.

1 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1100088/11455/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι δημοτικοί συνδυασμοί και οι δημοτικές παρατάξεις απαλλάσσονται του φόρου και δεν υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος.

ΣΧΕΤ.: Η από 13.11.2006 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 29 του Συντάγματος της Ελλάδας, Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

2. Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται, ότι τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου διακρίνονται σε δημοτικές παρατάξεις ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί, εφόσον ο τελευταίος έχει εκλέξει τουλάχιστον έναν δημοτικό σύμβουλο και περαιτέρω, το ΣτΕ με την αριθμ.1103/2005 απόφαση του έκρινε ότι οι δημοτικοί συνδυασμοί συγκροτούνται αποκλειστικώς προς συμμετοχή στις εκλογές των οργάνων διοικήσεως των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

3. Το ΣτΕ με την αριθμ.2388/2005 απόφαση του έκρινε, ερμηνεύοντας τις διατάξεις διαφόρων νομοθετημάτων που αναφέρονται σε συνδυασμούς για τη διαδικασία εκλογής των οργάνων διοικήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρα 54 παρ.1, 55, 107 παρ.1, 112 παρ.1, 117 παρ.1 και 118 παρ.1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Δ.Κ.Κ.-Π.Δ.410/1995, Α' 231), καθώς και σε παρατάξεις που καταρτίζουν κατά τα άρθρα αυτά συνδυασμούς για τον παραπάνω σκοπό, ακόμη και αν εκπροσωπούνται στα όργανα διοικήσεως του Δήμου ή της Κοινότητας, ότι δεν αναγνωρίζονται από το νόμο ως Φορείς δικαιωμάτων (η ικανοποίηση των οποίων μπορεί να επιδιωχθεί με την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της αιτήσεως ακυρώσεως) στο κύκλο γενικώς των θεμάτων, τα οποία αφορούν την διαχείριση των δημοτικών ή κοινοτικών υποθέσεων.

4. Με το αριθμ. πρωτ. 1081056/10740/Β0012/17.09.1999 έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό ότι τα πολιτικά κόμματα που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο δίκαιο ως θεσμός απαραίτητος για τη λειτουργία του Δημοκρατικού πολιτεύματος, απαλλάσσονται από το φόρο και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων, καθόσον στερούνται συγκεκριμένου νομικού τύπου και δεν αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 101 (υποκείμενο του φόρου) και 107 (υπόχρεοι σε δήλωση) του ν.2238/1994.

5. Από τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι η δημοτική παράταξη με την επωνυμία «...» που έλαβε μέρος στις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 15/10/2006, επιθυμεί να διατηρήσει τη συγκρότηση και λειτουργία της και για το σκοπό αυτό θα διενεργεί εισπράξεις από προσφορές και συνδρομές των μελών και θα καταβάλλει έξοδα για τη δραστηριότητά της.

6. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι οι δημοτικοί συνδυασμοί οι οποίοι συγκροτούνται αποκλειστικώς προς συμμετοχή στις εκλογές των οργάνων διοικήσεως των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και από τους οποίους προκύπτουν και οι δημοτικές παρατάξεις που συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν αναγνωρίζονται από το νόμο ως φορείς δικαιωμάτων, και κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν γίνει δεκτά με το αρ.πρωτ.1081056/10740/Β0012/17.09.1999 έγγραφό μας για τα πολιτικά κόμματα, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων.
Οι Δ/νσεις Μητρώου, Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ., στις οποίες κοινοποιείται το παρόν και φωτοτυπία της αίτησης της πιο πάνω δημοτικής παράταξης, παρακαλούνται για τις δικές τους σχετικές ενέργειες εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.

Taxheaven.gr