Αποτελέσματα live αναζήτησης

1080042/11127πε/Β0012/17.4.2007 Φορολογική μεταχείριση ποσού που εισπράττει μέτοχος αλλοδαπής εταιρείας λόγω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1080042/11127πε/Β0012/17.4.2007
Φορολογική μεταχείριση ποσού που εισπράττει μέτοχος αλλοδαπής εταιρείας λόγω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου.

1080042/11127πε/Β0012/17.4.2007 Φορολογική μεταχείριση ποσού που εισπράττει μέτοχος αλλοδαπής εταιρείας λόγω μ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 17 Απριλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1080042/11127πε/Β0012

ΘΕΜΑ:Φορολογική μεταχείριση ποσού που εισπράττει μέτοχος αλλοδαπής εταιρείας λόγω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σχετ.: Η από 12.9.2006 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ.6 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας θεωρείται ως κέρδος, φορολογούμενο στο όνομα του νομικού προσώπου, το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν του πράγματι καταβληθέντος και μη επιστραφέντος σε αυτούς μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέντα από καταβολή των μετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των μετοχών.

2. Η Διοίκηση, ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, έχει κάνει δεκτό ότι η επιστροφή μετρητών στους μετόχους λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας δεν θεωρείται εισόδημα για τους μετόχους και συνεπώς απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος (1030414/10250πε/Β0012/19.2.2002, 1049604/10441/Β0012/12.6.2002 και 1059444/10664/Β0012/21.3.2003).

3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος, κατέχει μετοχές αλλοδαπής εταιρείας με έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλλοδαπή εταιρεία προτίθεται να προβεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της με αποτέλεσμα την καταβολή για κάθε μετοχή της μετρητών στο ποσό κατά το οποίο μειώνεται η ονομαστική αξία της μετοχής ενώ το τελικώς καταβληθέν ποσό προς το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν θα υπερβαίνει το ποσό της αρχικής εισφοράς του.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσό που θα εισπράξει το ανωτέρω φυσικό πρόσωπο λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας στην οποία κατέχει μετοχές δεν θεωρείται με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία ως εισόδημα. Όμως, είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικού χαρακτηρισμού του (π.χ. μερίσματα κοκ.) από τη νομοθεσία της έδρας της εταιρείας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης