Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1025/1.2.1995 Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων ΙΑ και ΙΒ του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" (Ε3), σχετικά με τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1025/1.2.1995
Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων ΙΑ και ΙΒ του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" (Ε3), σχετικά με τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος


Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1013271/200/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1025

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων ΙΑ΄ και ΙΒ΄ του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" (Ε3), σχετικά με τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος.

Οι πίνακες του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" (Ε3) που θα συνυποβληθεί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Οικονομικού έτους 1995 (διαχείριση 1/1 έως 31/12/1994) των φυσικών προσώπων ή των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, κατά περίπτωση, που αφορούν τους
υπόχρεους οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, είναι ίδιοι - με εξαίρεση τον πίνακα ΙΒ' - με τους αντίστοιχους πίνακες του προηγούμενου έτους για τους οποίους σας έχουν ήδη παρασχεθεί στο παρελθόν σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους και συνεπώς δεν χρειάζονται άλλες διευκρινήσεις.
Σημειώνεται όμως ότι, όσον αφορά τις εμπορικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρίες), που δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια είτε γιατί ασκούν κάποιο από τα επαγγέλματα που αναφέρονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 (εκμεταλλευτή θεάτρου, κινηματογράφου, πλασιέ, εφημεριδοπώλη κτλ.) είτε γιατί εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 22 του ιδίου άρθρου (τυφλοί, ανάπηροι με ποσοστό πάνω από 80% ή άτομα ηλικίας πάνω από 65 ετών με δεκαετή συνεχή άσκηση του επαγγέλματος) που δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν και συνυποβάλλουν το έντυπο Ε10, στο χώρο με την ένδειξη "Σημειώσεις Φορολογουμένου" στην τελευταία σελίδα του εντύπου αυτού (Ε3) θα γράψουν το λόγο της μη υπαγωγής τους στα αντικειμενικά κριτήρια π.χ. μη υπαγωγή στα κριτήρια λόγω εγκατάστασης σε δήμο με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους μη παραλιακή περιοχή κτλ. ή τυφλός κτλ.
Αντίθετα μεταβλήθηκαν ριζικά οι πίνακες που αφορούν τους υποχρέους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα κτλ.) που απόκτησαν κατά το έτος 1994 εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 6 έως 11 του ν.2214/1994 με τις οποίες θεσπίστηκε αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, καθώς και η αναγνώριση απαλλασσομένων ποσών, εκπτώσεων κ.λπ. από το καθαρό γεωργικό εισόδημα.
Για το σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε κατάλληλα ο πίνακας ΙΒ' της τρίτης σελίδας του εντύπου αυτού, που συμπληρώνεται μαζί με τον πίνακα ΙΑ' (ο οποίος υπήρχε και στο έντυπο του προηγούμενου οικονομικού έτους 1994), όπου συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑ'

Οι ενδείξεις αυτού του πίνακα συμπληρώνονται από τους υποχρέους οι οποίοι απόκτησαν γεωργικό εισόδημα κατά το έτος 1994 και ετήρησαν βιβλία Β' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τα οποία δεν προκύπτει λογιστικό αποτέλεσμα, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και το προηγούμενο έτος. Δηλαδή, ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος γίνεται με τη χρησιμοποίηση των προβλεπόμενων συντελεστών καθαρού κέρδους, 10% έως 20% ή τους συντελεστές που ορίστηκαν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για ορισμένες εκμεταλλεύσεις π.χ. 6% για πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 5% για βοοτροφικές κτλ., επί των ακαθαρίστων εσόδων. Οταν υπάρχουν περισσότερες από μια κατηγορίες εκμετάλλευσης, το άθροισμα των καθαρών κερδών όλων των εκμεταλλεύσεων της στήλης (3) γράφεται στον κωδικό 601 του εντύπου Ε3.
Ο πίνακας αυτός δεν συμπληρώνεται από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΒ'

Οι ενδείξεις αυτού του πίνακα συμπληρώνονται με σκοπό να προσδιορισθεί το καθαρό γεωργικό εισόδημα με βάση το αντικειμενικό σύστημα και να υπολογισθούν τα αφορολόγητα ποσά και οι εκπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2214/1994.
Ειδικότερα, στις τρείς πρώτες στήλες θα γραφτεί η περιοχή όπου ασκείται η εκμετάλλευση, το είδος της παραγωγής και ο αριθμός των μονάδων παραγωγής (στρέμματα ή κεφαλές ζώων ή άλλες μονάδες παραγωγής). Ως άλλες μονάδες παραγωγής θεωρούνται ειδικές καλλιέργειες όπως π.χ. κυψέλες αν πρόκειται για μελλισοκομικές εκμεταλλεύσεις κτλ.
Στην τέταρτη στήλη θα γραφτεί, ολογράφως, αν η εκμετάλλευση είναι σε ορεινό, ή ημιορεινό ή πεδινό έδαφος, και στην πέμπτη στήλη θα γραφτεί, επίσης ολογράφως, αν η εκμετάλλευση είναι αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη. Σημειώνεται ότι η τέταρτη και πέμπτη στήλη συμπληρώνονται μόνον εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, δηλαδή
όταν στους οικείους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος της Νομαρχίας όπου βρίσκεται η εκμετάλλευση και για συγκεκριμένη καλλιέργεια προβλέπεται τέτοια διάκριση καθαρού γεωργικού εισοδήματος, ανάλογα με το αν η καλλιέργεια είναι σε ορεινή, ημιορεινή ή πεδινή περιοχή, αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη.
Οι επόμενες δύο στήλες, που είναι χωρίς ένδειξη, θα συμπληρωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που τυχόν θα παρουσιαστούν, κατά περίπτωση π.χ. στη "Χ" Νομαρχία από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή κρίθηκε ότι, εκτός των δύο προηγούμενων διακρίσεων (ορεινών κτλ. ή αρδευόμενο ή μη) για τον προσδιορισμό του εισοδήματος κάποιας καλλιέργειας απαιτείται και μια άλλη διάκριση η οποία και έχει ληφθεί υπόψη και εμπεριέχεται στους σχετικούς πίνακες προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος. Οταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, στην κενή στήλη θα γραφτεί αυτή η νέα διάκριση.
Στην προτελευταία στήλη (2) θα γράψετε το καθαρό εισόδημα, όπως αυτό αναγράφεται στους πίνακες που περιέχουν τα ποσά καθαρού εισοδήματος, είτε ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης γης, είτε ανά κεφαλή εκτρεφόμενου ζώου, είτε ανά άλλη μονάδα παραγωγής.
Ο πολλαπλασιασμός των δεδομένων της στήλης (1) με τα δεδομένα της στήλης (2) δίνουν το συνολικό καθαρό γεωργικό εισόδημα για κάθε καλλιέργεια γης ή εκτροφή ζώων ή άλλη μονάδα παραγωγής, το οποίο και θα γράψετε στην τελευταία στήλη (3).
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία καλλιέργειες γης ή εκτροφής ζώων κτλ., το άθροισμα των ποσών του καθαρού γεωργικού εισοδήματος όλων αυτών των εκμεταλλεύσεων θα γραφτεί στον κωδικό 602.

Κωδικός 603. Γράψτε το ποσό του ενοικίου που καταβάλατε μέσα στο 1994 για εκμίσθωση γεωργικής γης. Προς τούτο απαιτείται να συνυποβάλετε και τις αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης του ενοικίου, καθώς και φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Κωδικός 604. Στην αμέσως επόμενη ένδειξη "αξία καινούργιου πάγιου εξοπλισμού", και πριν το ποσοστό 25%, στον διάστικτο χώρο, θα γράψετε τη συνολική αξία του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, που αγοράσατε μέσα στο έτος 1994, ενώ στον κωδικό 604 θα γράψετε το 25% της αξίας αυτού του εξοπλισμού.
Για τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού απαιτείται να συνυποβάλετε τα πρωτότυπα των σχετικών φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Περαιτέρω, για την συμπλήρωση των κωδικών 603 και 604 (και κατά συνέπεια και του επόμενου κωδικού 605) διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:
α) Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται, αν συντρέχει περίπτωση και εφόσον συνυποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τόσο από τα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή όχι, όσο και από τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (εταιρίες, κοινωνίες κτλ.).
β) Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνον εφόσον το ποσό καθαρού εισοδήματος του κωδικού 602 είναι μεγαλύτερο του ποσού του καθαρού εισοδήματος του κωδικού 601.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν απαιτείται η συμπλήρωσή τους, γιατί τα ποσά αυτά δεν εκπίπτουν από το καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση τα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., όταν αυτό είναι μεγαλύτερο του ποσού που προκύπτει με βάση το αντικειμενικό σύστημα (πίνακας ΙΒ').

Κωδικός 605. Γράψτε το άθροισμα των κωδικών 603 και 604. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του κωδικού 602. (Βλέπε κωδικό 607).

Κωδικός 606. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο από τα φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τα οποία θα γράψουν το ποσό:
- των 500.000 δρχ. αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και δεν πήραν εξισωτική αποζημίωση,
- του 1.000.000 δρχ. αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και πήραν εξισωτική αποζημίωση,
- των 700.000 δρχ. αν είναι νέοι (που δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους για τα 5 πρώτα συνεχή χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους) κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και δεν πήραν εξισωτική αποζημίωση,
- του 1.400.000 δρχ. αν είναι νέοι (που δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους για τα 5 πρώτα συνεχή έτη άσκησης του επαγγέλματός τους) κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και πήραν εξισωτική αποζημίωση. Σημειώνεται ότι και το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του κωδικού 602. (Βλέπε κωδικό 607).

Κωδικός 607. Κατά τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού διακρίνονται οι εξής δύο περιπτώσεις:

Α. ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για τους υπόχρεους της κατηγορίας αυτής από το ποσό του κωδικού 602 αφαιρείται, τυχόν, ποσό του κωδικού 605 και αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και το ποσό του κωδικού 606 και το υπόλοιπο γράφεται στον κωδικό 607 (στην πρώτη σειρά).
Αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, από το ποσό του κωδικού 602 αφαιρείται, τυχόν, ποσό του κωδικού 605 και το υπόλοιπο γράφεται στον κωδικό 607 (στην δεύτερη σειρά).

Β. ΟΤΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α) Υπόχρεοι φυσικά πρόσωπα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Αν το καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση τα βιβλία του φορολογουμένου, είναι μεγαλύτερο από το καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση το αντικειμενικό σύστημα, δηλαδή αν το ποσό του κωδικού 601 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού 602, τότε το μεγαλύτερο αυτό ποσό γράφεται στον κωδικό 607, στην πρώτη (επάνω) σειρά. Στην περίπτωση αυτή δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί 603 έως 606 αυτού του πίνακα.
Αντίθετα, αν το καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση το αντικειμενικό σύστημα, είναι μεγαλύτερο από αυτό που προσδιορίζεται με βάση τα βιβλία του φορολογουμένου, δηλαδή αν το ποσό του κωδικού 602 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού 601, τότε από το ποσό του κωδικού 602 αφαιρούνται τα τυχόν ποσά των κωδικών 605 και 606 και το υπόλοιπο θα γραφτεί στον κωδικό 607, στην πρώτη (επάνω) σειρά.
β) Υπόχρεοι φυσικά πρόσωπα μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή εταιρίες κτλ. Αν το καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση τα βιβλία του φορολογουμένου, είναι μεγαλύτερο από το καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση το αντικειμενικό σύστημα, δηλαδή αν το ποσό του κωδικού 601 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού 602, τότε το μεγαλύτερο αυτό ποσό γράφεται στον κωδικό 607, στη δεύτερη (κάτω) σειρά. Στην περίπτωση αυτή δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί 603 έως 606 αυτού του πίνακα.
Αντίθετα, αν το καθαρό γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση το αντικειμενικό σύστημα, είναι μεγαλύτερο από αυτό που προσδιορίζεται με βάση τα βιβλία του φορολογουμένου, δηλαδή αν το ποσό του κωδικού 602 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού 601, τότε από το ποσό του κωδικού 602 αφαιρείται το
τυχόν ποσό του κωδικού 605 και το υπόλοιπο θα γραφτεί στον κωδικό 607, στην δεύτερη (κάτω) σειρά.
Τέλος, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το ποσό του κωδικού 607, κατά περίπτωση, θα μεταφερθεί στους κωδικούς 461-462 του πίνακα 9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή στις αντίστοιχες ενδείξεις της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ομόρρυθμων εταιριών, κοινωνιών κτλ. (έντυπο Ε5) αν πρόκειται για υπόχρεο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι σειρές του πίνακα ΙΒ' επειδή εκμεταλλεύεστε περισσότερα από έξι (6) είδη παραγωγής, θα συμπληρώσετε τις πέντε (5) πρώτες σειρές του πίνακα με πέντε (5) από τα είδη παραγωγής που εκμεταλλεύστε και για τα υπόλοιπα είδη θα επισυνάψετε χειρόγραφη κατάσταση, με την ίδια γραμμογράφηση
όπως ο πίνακας ΙΒ', και το άθροισμα του συνολικού καθαρού εισοδήματος αυτής της κατάστασης θα το γράψετε στο τελευταίο παραλληλόγραμμο της τελευταίας σειράς της στήλης (3) του πίνακα ΙΒ' του εντύπου, ενώ στον υπόλοιπο χώρο της τελευταίας αυτής σειράς θα γράψετε την ένδειξη "ως συνημμένη κατάσταση".
Ανάλογη κατάσταση θα επισυνάψετε και στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο πίνακας ΙΑ'.

2. Στο λευκό χώρο στο κάτω μέρος του πίνακα ΙΒ' θα γραφτεί κάθε σημείωση που κρίνεται αναγκαία από τον υπόχρεο που απέκτησε γεωργικό εισόδημα.

3. Σημειώνεται ότι ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων για την αντικειμενική μέθοδο υπολογισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, τα αφορολόγητα ποσά, τις εκτυπώσεις κτλ. έχουν δοθεί με την 1144442/2583/Α0012/ εγκύκλιο, ενώ επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, οι αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, οφείλουν να βοηθούν τους αγρότες, να τους ενημερώνουν και να τους διευκολύνουν σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί η βοήθειά τους.

4. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία, δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι μικρότερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, στους κωδικούς αριθμούς 461-462 του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μπορεί να αναγραφεί ποσό εισοδήματος μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τους κωδικούς αριθμούς 607 του πίνακα ΙΒ' του εντύπου Ε3, με τη συνυποβολή αποδεικτικών στοιχείων.
Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, δηλαδή από το αν δηλωθούν στους κωδικούς αριθμούς 461-462 μικρότερα ποσά εισοδήματος, ο φόρος θα υπολογισθεί με βάση τα εισοδήματα που αναγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 607 του εντύπου Ε3 και συνεπώς το εκκαθαριστικό σημείωμα θα εκδοθεί με τα ποσά του κωδικού αυτού.
Σε αυτή την περίπτωση και μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ να λάβει υπόψη του τα παραπάνω στοιχεία και ο οποίος, μετά την εξέταση των πραγματικών περιστατικών, αποφαίνεται για τη μείωση ή μη, κατά περίπτωση, του προκύπτοντος με βάση την αντικειμενική μέθοδο καθαρού γεωργικού εισοδήματος.
Σημειώνεται ότι η υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να γίνει και μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (εταιρίες κτλ.) η οικεία δήλωσή τους δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα αν δεν προσδιορισθεί ο οφειλόμενος φόρος 35% κτλ. και τα συμβεβαιούμενα ποσά, επί του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τους πίνακες της αντικειμενικής μεθόδου, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του προκύπτοντος από τον πίνακα ΙΑ', ενώ ανάλογη είναι και η διαδικασία αμφισβήτησης του καθαρού γεωργικού εισοδήματος της αντικειμενικής μεθόδου.

5. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε τρία (3) υποδείγματα συμπλήρωσης των πινάκων ΙΑ' και ΙΒ' του εντύπου Ε3, με τυχαία ποσά καθαρού εισοδήματος.

6. Τονίζεται ότι για το εισόδημα που προκύπτει από γεωργική δραστηριότητα (Ε' κατηγορίας) δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί το έντυπο Ε10.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης