1039472/10499/Β0012/24.5.2007

Μη υπαγωγή σε φορολογία του μέρος του εταιρικού κεφαλαίου Ε.Π.Ε. που επιστρέφεται στους εταίρους και αφορά σε κεφαλαιοποιηθέντα αφορολόγητα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν.2065/1992.

24 Μάι 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1039472/10499/Β0012

ΘΕΜΑ: Μη υπαγωγή σε φορολογία του μέρος του εταιρικού κεφαλαίου Ε.Π.Ε. που επιστρέφεται στους εταίρους και αφορά σε κεφαλαιοποιηθέντα αφορολόγητα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν.2065/1992.

ΣΧΕΤ.: Η από 20/4/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι αφορολόγητα αποθεματικά ανώνυμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής ή κεφαλαιοποίησης με βάση τις διατάξεις του παρόντος στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.
Τα ως άνω διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς, μη συναθροιζομένων των ποσών αυτών με το προκύπτον αποτέλεσμα του ισολογισμού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση.

Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή:
α)
β) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματίσει μέχρι του χρόνου έναρξης ισχύος του ν.2065/1992 οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, με εξαίρεση τα σχηματισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόμων αποθεματικά.

2. Όπως διευκρινίστηκε με την 1112918/10736/ΠΟΛ.1248/1992 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2065/1992, η προβλεπόμενη από την περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου απαλλαγή χορηγήθηκε στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης καθόσον με βάση τις διατάξεις του ν.δ.3323/1955, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την τροποποίηση τους με τον ν.2065/1992, οι εταίροι της Ε.Π.Ε. δεν είχαν καμία φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών αυτής (πλην αυτών που σχηματίζονται με βάση τους αναπτυξιακούς νόμους), σε αντίθεση με τα κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα αφορολόγητα αποθεματικά ανωνύμων εταιριών, που εθεωρούντο ως μέρισμα των μετόχων κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.δ.3323/1955.

3. Από τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης λόγω της συμμετοχής της σε ανώνυμη εταιρεία, πήρε δωρεάν μετοχές της τελευταίας από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Α.Ε. βάσει των διατάξεων του α.ν.148/1967, του ν.542/1977, του ν.1249/1982 και της αποφάσεως του Ε.2665/1988. Περαιτέρω, προέβη στην κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών που είχε σχηματίσει από τη δωρεάν λήψη των πιο πάνω μετοχών, χωρίς την καταβολή φόρου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε., δεδομένου ότι τα υπόψη αποθεματικά είχαν σχηματισθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.2065/1992.
Η εν λόγω Ε.Π.Ε. προτίθεται να προβεί σε μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου και διανομή στους εταίρους ποσών, μέρος των οποίων θα προέρχεται από τα κεφαλαιοποιηθέντα ως άνω αποθεματικά.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα υπόψη αποθεματικά θα μπορούσαν να διανεμηθούν αυτούσια στους εταίρους χωρίς την καταβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.4 του άρθρου 106 του ν.2238/1994, όπως συνέβη και κατά την κεφαλαιοποίηση τους. Επομένως, η εκ των υστέρων μείωση του κεφαλαίου, κατά το ποσό των πιο πάνω κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου. Όμως, για την εφαρμογή των ανωτέρω, η σχετική απόφαση της Γ.Σ. για τη μείωση του κεφαλαίου, θα πρέπει να αναφέρει ρητά από ποια ποσά θα γίνει η μείωση.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η κεφαλαιοποίηση των διαλαμβανομένων αποθεματικών δεν μπορούσε να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1473/1984 ή του ν.1892/1990, αλλά μόνο με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε., καθόσον οι διατάξεις του ν.1473/1984 και του ν.1892/1990 αφορούσαν στη κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί με αναπτυξιακούς νόμους λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων και ειδικά, οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 101 του ν.1892/1990 αφορούν μόνο στις ανώνυμες εταιρίες.

Taxheaven.gr