Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1023/26.1.1995 Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1959/1991


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1023/26.1.1995
Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1959/1991


 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1011320/9007/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛ 1023

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.1959/1991.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1959/1991 "Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις", που σας έχουμε κοινοποιήσει με την 1093318/6550/0014/ΠΟΛ.1215/16.10.1991 διαταγή, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1959/1991, ορίζεται ότι τα ρυμουλκούμενα ή ημιρρυμουλκούμενα οχήματα κάθε κατηγορίας που ανήκουν σε μεμονωμένους αυτοκινητιστές ή σε μεταφορικές επιχειρήσεις του ν. 383/1976, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες με αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας καθώς και της εισφοράς που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 383/1976. Η απαλλαγή αυτή ισχύει για τα πέρα του ενός ρυμουλκούμενα ή ημιρρυμουλκούμενα και καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και εισφορά για το όχημα, για το οποίο προβλέπονται τα υψηλότερα ποσά τελών κυκλοφορίας και εισφοράς.

2. Με την απόφαση Β2/29544/5349/9-8-1991 (ΦΕΚ 726/Β/91) "Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων, ημιρρυμουλκούμενων οχημάτων σε μεταφορικές επιχειρήσεις και μεμονωμένους μεταφορείς", η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του ν. 1959/1991, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς επίσης και ο αριθμός των χορηγουμένων αδειών κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων ή ημιρρυμουλκούμενων για κάθε ρυμουλκό γενικά όχημα Δημοσίας Χρήσης. Για τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τους μεμονωμένους αυτοκινητιστές, που
εκτελούν εθνικές ή διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές, οι χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας ανέρχονται μέχρι τρείς (3) και μέχρι δύο (2), αντίστοιχα, για κάθε ρυμουλκό.
Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 383/1976, ως μεταφορικές επιχειρήσεις νοούνται:
α) οι εμπορικές εταιρείες που αποκτούν νομική προσωπικότητα και στις οποίες εισφέρεται η κυριότητα ή μόνο η χρήση φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης,
β) οι ιδιότυπες μεταφορικές εταιρείες (Ι.Μ.Ε.)
γ) οι ατομικές επιχειρήσεις καθώς και οι εν κοινωνία δικαιώματος συνιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης που ασκούν ενιαία επιχείρηση μεταφοράς.

3. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και με δεδομένο ότι τα οχήματα (ρυμουλκούμενα ή ημιρρυμουλκούμενα χαρακτηρίζονται σαν ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες και επομένως εφοδιάζονται με ίδιες άδειες κυκλοφορίας (ν. 383/1976 και ν. 1010/1980), θα πρέπει, για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλακτικής διατάξης (παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1959/1991, οι άδειες των ρυμουλκούμενων ή ημιρρυμουλκούμενων κάθε προσώπου (μεμονωμένου αυτοκινητιστή ή μεταφορικής εταιρείας) να συνδυάζονται με τα ρυμουλκά (τράκτορες) του ιδίου προσώπου.
Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις που οι άδειες κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων ή ημιρρυμουλκούμενων έχουν εκδοθεί στο όνομα της μεταφορικής εταιρείας, για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, κατ' ουδένα τρόπο θα γίνεται συνδυασμός με ρυμουλκά (τράκτορες) οχήματα Δ.Χ. των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας έχουν εκδοθεί στο όνομα του φυσικού προσώπου (εταίρου).
Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω σας παραθέτουμε τα κατωτέρω παραδείγματα:
- Αυτοκινητιστής (φυσικό πρόσωπο), εντεταγμένος σε μεταφορική εταιρεία, είναι κάτοχος ενός ρυμουλκού (τράκτορ) και ενός ρυμουλκούμενου ή ημιρρυμουλκούμενου "Ρ" τα οποία έχει εισφέρει κατά χρήση στην εν λόγω εταιρεία. Η μεταφορική εταιρεία έστω ότι έχει στην κατοχή της δύο άδειες κυκλοφορίας "Ρ" τα οποία δύνανται να έλκονται από το ρυμουλκό ιδιοκτησίας του φυσικού προσώπου "εταίρου". Για το ρυμουλκούμενο - ημιρρυμουλκούμενο του ανωτέρω φυσικού προσώπου (εταίρου) δεν έχει εφαρμογή η ανωτέρω απαλλακτική διάταξη δεδομένου ότι τούτο είναι το μοναδικό ρυμουλκούμενο - ημιρρυμουλκούμενο του φυσικού προσώπου.
- Αυτοκινητιστής (φυσικό πρόσωπο), εντεταγμένος σε μεταφορική εταιρεία κάτοχος ρυμουλκού (τράκτορ) και ενός ρυμουλκούμενου ή ημιρρυμουλκούμενου "Ρ" τα οποία εισέφερε κατά κυριότητα στην εν λόγω εταιρεία, η δε μεταφορική εταιρεία είναι κάτοχος αδειών κυκλοφορίας δύο ρυμουλκούμενων ή ημιρρυμουλκούμενων "Ρ" τα οποία δύνανται να έλκονται από το ανωτέρω ρυμουλκό.
Εν προκειμένω έχουν εφαρμογή της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου και νόμου δηλ. απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και την εισφορά του άρθρου 11 του ν.383/1976 για τα πέραν του ενός ρυμουλκούμενα ή ημιρρυμουλκούμενα οχήματα από το συγκεκριμένο τράκτορα, προσμετρούμενου και του εισφερθέντος κατά κυριότητα από τον εταίρο (φυσικό πρόσωπο).

4. Για τους μεμονωμένους αυτοκινητιστές, στους οποίους όπως προαναφέρθηκε οι χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων ή ημιρρυμουλκούμενων ανέρχονται μέχρι δύο, η απαλλαγή, εφόσον χορηγηθούν δύο άδειες κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων ή ημιρρυμουλκούμενων θα αφορά ένα όχημα.

5. Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης