1033608/612/Α0012/29.3.2007

Χορήγηση στοιχείων από το φορολογικό φάκελο Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. σε εξ αδιαθέτου και μη μοναδικό κληρονόμο.

29 Μάρ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1033608/612/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων από το φορολογικό φάκελο Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. σε εξ αδιαθέτου και μη μοναδικό κληρονόμο.


Απαντώντας στο 3830/20.2.2007 έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του ίδιου παραπάνω άρθρου και νόμου, ο προϊστάμενος του δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος, με βάση τις δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουμένων, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ' και Ζ', το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σ' αυτό.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση για τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.
Διευκρινίζεται ότι οι φορολογικοί κατάλογοι αφορούν και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.), εφόσον δεν γίνεται διάκριση στο νόμο (σχετ. 1102861 /1890/Α0012/31.10.2005 έγγραφο).

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με την Α.24556/ΠΟΛ.356/31.12.1971 διαταγή μας, τα φορολογικά στοιχεία προσωπικών εταιριών και Ε.Π.Ε. δεν είναι απόρρητα για τα μέλη τους και δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν ως τρίτοι τα μέλη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιριών και συνεπώς τα μέλη έχουν δικαιώματα επί των φορολογικών στοιχείων της εταιρίας, στα οποία στηρίζεται και από τα οποία πηγάζει η αξίωση του Δημοσίου για φόρο γιατί τα στοιχεία αυτά συνθέτουν και το φάκελο των φορολογικών τους υποχρεώσεων (σχετ.1114187/1766/Α0012/9.10.1998 έγγραφο).

3. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό με την Ε.17057/ΠΟΛ.280/16.8.1969 διαταγή μας, επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων από το φάκελο του αποβιώσαντος στο νομιμοποιούμενο κληρονόμο αυτού, καθόσον αυτός υπεισερχόμενος, με βάση τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς και δοθέντος ότι, κατά τη διάταξη της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ.3323/55 (σήμερα περ. γ' παρ. 3 άρθρου 61 του ν.2238/1994), υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το σύνολο των εισοδημάτων του κληρονομουμένου, δεν είναι τρίτος απέναντι σ' αυτήν, ώστε να έχουν εφαρμογή οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 69 του ν.δ.3323/55 (σήμερα άρθρο 85 του ν.2238/1994).

4. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, φορολογούμενος, εξ αδιαθέτου και μη μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας του πατέρα του, ζητά στοιχεία και αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων από τους φορολογικούς φακέλους της «...» και της «...», στις οποίες ο πατέρας του ήταν μέλος.

5. Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι, εφόσον ο εν λόγω φορολογούμενος είναι εξ αδιαθέτου κληρονόμος της περιουσίας του πατέρα του, υπεισέρχεται ως νομιμοποιούμενος κληρονόμος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς και κατά συνέπεια δεν είναι τρίτος απέναντι σ' αυτή. Συνεπώς, μπορεί να λάβει στοιχεία καθώς και αντίγραφα φορολ. δηλώσεων από τους φορολογικούς φακέλους των εν λόγω εταιριών.

Taxheaven.gr