1054183/1039/Α0012/1.6.2007

Χορήγηση αντιγράφων κοινών φορολογικών δηλώσεων (και των λοιπών συνυποβαλλόμενων εγγράφων) και εκκαθαριστικών σημειωμάτων στη σύζυγο.

21 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1054183/1039/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αντιγράφων κοινών φορολογικών δηλώσεων (και των λοιπών συνυποβαλλόμενων εγγράφων) και εκκαθαριστικών σημειωμάτων στη σύζυγο.

Απαντώντας στην από 4.5.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτόν.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του ίδιου παραπάνω άρθρου και νόμου, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος, με βάση τις δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουμένων, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ' και Ζ', το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σ' αυτό.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση για τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

3. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την 1099921/2034/Α0012/ΠΟΛ.1273/12.12.2002 διαταγή του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, αναφορικά με τη χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη σύζυγο, ορίζεται ότι ο σύζυγος λόγω της υποβολής της δήλωσης στο όνομα του δικαιούται να παίρνει αντίγραφα των στοιχείων του φακέλου π.χ. αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος, τα οποία περιλαμβάνουν και εισοδήματα της συζύγου. Επειδή όμως η δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι κοινή και συνυπογράφεται από τη σύζυγο είναι και δική της δήλωση (σχετ. άρθρα 61 παρ. 2 και 62 παρ. 4 ν.2238/1994). Επομένως, μπορεί να χορηγούνται και στους δύο συζύγους, κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης αντίγραφα της κοινής δήλωσης, του εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου εισοδήματος και των λοιπών συνυποβαλλόμενων φορολογικών εντύπων που αφορούν τους δύο συζύγους εφόσον υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση (σχετ. 1130724/1767/Α0012/18.10.1993 δ/γή).

4. Αντίθετα, πάγια θέση της Διοίκησης είναι ότι ούτε η σύζυγος ούτε ο σύζυγος δικαιούται να λάβει αντίγραφο της κοινής δήλωσης που υποβλήθηκε στο όνομα του συζύγου, ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται ή όχι εισόδημα δικό της ή δικό του, στην περίπτωση που έχει κλονιστεί η έγγαμη συμβίωση και πολύ περισσότερο αν έχει εκδοθεί διαζύγιο. Το μόνο που μπορεί να χορηγήσει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση αυτή είναι βεβαίωση για τα εισοδήματα που δημοσιεύονται στους φορολογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 85 του ν.2238/1994.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που δηλώνεται εισόδημα της συζύγου, μπορεί να πάρει η ίδια προσωπικά μόνο βεβαίωση για τα δικά της εισοδήματα και τις εκπιπτόμενες δαπάνες της ή τα περιουσιακά στοιχεία που έχει περιλάβει στις δηλώσεις που υπέβαλε από κοινού με τον πρώην ή τον «εν διαστάσει» σύζυγό της, διότι κατά την έννοια του φορολογικού νόμου, δεν θεωρείται τρίτο πρόσωπο σε σχέση πάντα με τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν το εισόδημά της, άλλα άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο (σχετική και η Ε.17057/ΠΟΛ.1280/16.8.1969 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών).

5. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό με την Ε.17057/ΠΟΛ.1280/16.8.1969 διαταγή μας, επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων από το φάκελο του αποβιώσαντος στο νομιμοποιούμενο κληρονόμο αυτού, καθόσον αυτός υπεισερχόμενος, με βάση τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς και δοθέντος ότι, κατά τη διάταξη της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ.3323/55 (σήμερα περ. γ' παρ. 3 άρθρου 61 του ν.2238/1994), υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το σύνολο των εισοδημάτων του κληρονομουμένου, δεν είναι τρίτος απέναντι σ' αυτήν, ώστε να έχουν εφαρμογή οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 69 του ν.δ.3323/1955 (σήμερα άρθρο 85 του ν.2238/1994).
Συνεπώς, ο νομιμοποιούμενος κληρονόμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο επιθυμεί από το φάκελο του αποθανόντος, χωρίς περιορισμό. Περιορισμοί αντίθετα ισχύουν στην περίπτωση που ο κληρονόμος ζητά αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων του αποθανόντος. Όταν όμως πρόκειται για τη σύζυγο του αποβιώσαντος η οποία ως εκ αδιαθέτου κληρονόμος ζητά αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων από το φάκελο του αποβιώσαντος συζύγου της στις οποίες περιέχονται εκτός από τα δικά του εισοδήματα και τα εισοδήματα της, διευκρινίζεται ότι δεν είναι τρίτος και συνεπώς δικαιούται να πάρει αντίγραφο οποιουδήποτε στοιχείου από το φάκελο του αποβιώσαντος που υπάρχει στη Δ.Ο.Υ. όπου φορολογείτο αυτός (σχετ. Π.814/4.2.1988 έγγραφο).

Taxheaven.gr