1070384/1389/Α0012/13.7.2007

Χορήγηση στοιχείων σε ασφαλιστική εταιρεία από το φορολογικό φάκελο φορολογούμενου.

13 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1070384/1389/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων σε ασφαλιστική εταιρεία από το φορολογικό φάκελο φορολογούμενου.

Απαντώντας σε έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

2. Εξάλλου, από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου του ίδιου νομοθετήματος προκύπτει ότι, κατά παρέκκλιση των παραπάνω, τα στοιχεία για τα οποία η δημοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση γι' αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

3. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι Ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού, διαμέσου του εκπροσώπου της, ζητά τα δηλωθέντα εισοδήματα από το φάκελο φορολογούμενης δικής σας αρμοδιότητας για να τα χρησιμοποιήσει στο δικαστήριο, σε αγωγές που εκκρεμούν μεταξύ τους.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον από τα στοιχεία που σας προσκομίζει ο αιτών εκπρόσωπος της Ασφαλιστικής Εταιρείας προκύπτει και αποδεικνύεται το έννομο συμφέρον, μπορείτε να χορηγήσετε βεβαίωση μόνο με στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις της φορολογούμενης, που δημοσιεύονται στους καταλόγους, δηλαδή το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ' και Ζ', το συνολικό καθαρό εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σε αυτό.

Taxheaven.gr