Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1019/23.1.1995 α) Τα στοιχεία (φορολογικές δηλώσεις, πράξεις προστίμων κ.τ.λ.) ομόρρυθμης εταιρίας που είναι μέλος αφανούς εταιρίας είναι απόρρητα ως προς τα άλλα μέλη της αφανούς εταιρίας. β) Φορολογικό απόρρητο στην περίπτωση παρέμβασης εισαγγελέα στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1988.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1019/23.1.1995
α) Τα στοιχεία (φορολογικές δηλώσεις, πράξεις προστίμων κ.τ.λ.) ομόρρυθμης εταιρίας που είναι μέλος αφανούς εταιρίας είναι απόρρητα ως προς τα άλλα μέλη της αφανούς εταιρίας. β) Φορολογικό απόρρητο στην περίπτωση παρέμβασης εισαγγελέα στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1988.


Αθήνα 23 Ιανουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ. 1009934/138/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.26.1.1995/Ε.Γ Νο 9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α'
2. Δ/ΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β
3. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. & Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ 1019

ΘΕΜΑ: α) Τα στοιχεία (φορολογικές δηλώσεις, πράξεις προστίμων κτλ.) ομόρρυθμης εταιρίας που είναι μέλος αφανούς εταιρίας είναι απόρρητα ως προς τα άλλα μέλη της αφανούς εταιρίας. β) Φορολογικό απόρρητο στην περίπτωση παρέμβασης εισαγγελέα στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1988.

1009934/138/Α0012/

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή, σας κοινοποιούμε σε απόσπασμα την 710/1993 γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις γνώμες που έγιναν δεκτές από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες, ο αφανής εταίρος, αφανούς εταιρίας της οποίας εμφανές μέλος είναι ομόρρυθμη εταιρία δεν δικαιούται να ζητήσει από την αρμόδια ΔΟΥ:

α) Να λάβει αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων, των πράξεων επιβολής προστίμου, της πράξης συμβιβασμού κ.τ.λ., τα οποία αφορούν την ομόρρυθμη εταιρία εμφανές μέλος (γνώμη πλειοψηφίας).

β) Να λάβει αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, εκκαθαριστικών σημειωμάτων, φύλλων ελέγχου και πράξεων επιβολής προστίμου, που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, μέλη της ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας (ομόφωνη γνώμη).

γ) Να λάβει αντίγραφα των αναφερομένων ανωτέρω εγγράφων (περιπτ. α' και β' επί τω λόγω ότι το θεσπιζόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 69 ν.δ. 3323/1955 (άρθρο 85 ν.2238/1994) φορολογικό απόρρητο, και αν ακόμα θεωρηθεί ότι υπήρχε, έχει ήδη αρθεί με την επίκληση και αναφορά στο κατατεθέν δικόγραφο των ζητηθέντων εγγράφων, κατά τα ουσιώδη αυτών στοιχεία από τον εμφανή εταίρο, υπέρ του οποίου ισχύει, στους κατατεθέντας παρ' αυτού προσθέτους λόγους εφέσεως. Τούτο καθόσον η άρση του υπάρχοντος φορολογικού απορρήτου δεν επέρχεται με την απλή επίκληση και αναφορά στο κατατεθέν δικόγραφο των ζητηθέντων εγγράφων, έστω και κατά τα ουσιώδη αυτών στοιχεία, αλλά μόνον με την αυτούσια προσαγωγή τούτων στο δικαστήριο και κατόπιν βεβαιώσεως παρά του γραμματέως του δικαστηρίου περί της τοιαύτης προσαγωγής (γνώμη μειοψηφίας).

δ) Να λάβει από το φορολογικό φάκελο της ομόρρυθμης εταιρίας στοιχεία πέραν εκείνων που δημοσιεύονται στους φορολογικούς καταλόγους, κατ'εφαρμογήν της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1988.
Τούτο γιατί από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 69 του ν.δ. 3323/1955, (άρθρο 85 ν. 2238/1994) της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1988 και του άρθρου 261 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προκύπτουν:
αα) ότι το καθιερούμενο υπό το άρθρο 69 του ν.δ. 3323/1955 φορολογικό απόρρητο υποχωρεί ουσιαστικά μόνο σε δικαστική απόφαση ή διαταγή ανακριτή που ενεργεί ανάκριση σε εκκρεμή ποινική δίωξη, ο οποίος σύμφωνα προς το άρθρο 261 Κωδ. Ποιν. Δικον. δικαιούται να λαμβάνει γνώση και αντίγραφο των οποιονδήποτε στοιχείων του φορολογικού φακέλου,
ββ) ότι ο Εισαγγελέας, μη συνιστών δικαστήριο (ποινικό ή αστικό) και μη έχοντας από τις κείμενες διατάξεις εξουσία να επιλύει, κατ' αρχάς αστικές ιδιωτικές διαφορές ή ν' αναγνωρίζει αστικό δικαίωμα ή να διατάσσει περί του τρόπου και χρόνου ικανοποίησης αστικού δικαιώματος, στερείται εξουσίας ή αρμοδιότητας από το Σύνταγμα και τις κείμενες άλλες διατάξεις, να διατάξει τη φορολογούσα αρχή, όπως χορηγήσει σε τρίτον αντίγραφα από τα έγγραφα που ευρίσκονται στον οικείο φάκελο φορολογουμένου εφόσον την χορήγηση αυτή απαγορεύει ρητά ο νόμος. Αντιθέτως, εάν η χορήγηση των αντιγράφων, σε δεδομένη περίπτωση δεν απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις, η διάταξη του Εισαγγελέα είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση (προβλ. ατομ. γνωμ/ση 877/88 Δ. Διαμαντόπουλου Νομικού Συμβούλου Κράτους) (ομόφωνη γνώμη).
ε) Να λάβει αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης με την οποία το ομόρρυθμο μέλος της ομόρρυθμης εταιρίας δεν αποδέχθηκε την αριθμ. 1076235/91 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, που προέβλεπε ευνοϊκές ρυθμίσεις περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (ομόφωνη γνώμη).

Αριθμ. Γνωμ. 710/93
Περίληψη Ερωτήματος: Εάν ο αφανής εταίρος, αφανούς εταιρίας της οποίας εμφανές μέλος είναι ομόρρυθμη εταιρία, δικαιούται να ζητήσει από την αρμόδια ΔΟΥ:

α) Να λάβει αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων, των πράξεων επιβολής προστίμου, της πράξεως συμβιβασμού κ.λπ., τα οποία αφορούν την ομόρρυθμη εταιρία (εμφανές μέλος).
β) Να λάβει αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, εκκαθαριστικών σημειωμάτων, φύλλων ελέγχου και πράξεων επιβολής προστίμου, που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, μέλη της ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας.
γ) Να λάβει αντίγραφα των αναφερομένων ανωτέρω εγγράφων (περιπτ. α' και β' επί τω λόγω ότι το θεσπιζόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 69 ν.δ. 3323/55 φορολογικό απόρρητο, και αν ακόμα θεωρηθεί ότι υπήρχε έχει ήδη αρθεί με τη δημοσιοποίηση των αιτουμένων εγγράφων από τον εμφανή εταίρο, υπέρ του οποίου ισχύει, στους κατατεθέντας παρ' αυτού προσθέτους λόγους εφέσεως.
δ) Ως έχων έννομον συμφέρον, να λάβει από το φορολογικό φάκελλο της ομορρύθμου εταιρίας, στοιχεία πέραν εκείνων που δημοσιεύονται στους φορολογικούς καταλόγους, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν.1756/1988.
ε) Να λάβει αντίγραφο της υπευθύνου δηλώσεως με την οποία το ομόρρυθμο μέλος της ομορ. ετ. δεν αποδέχθηκε την υπ' αριθμ. 1076235/91 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, που προέβλεπε ευνοϊκές ρυθμίσεις περαιώσεως των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Ι. Από το υπ' αριθμ. πρωτ. 1107772/1549/Α0012/10.9.93 έγγραφο της Δ/νσεως Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών και τα συνημμένα σε αυτό στοιχεία προκύπτει το ακόλουθο πραγματικό:
Ο Γ..... Σ...... κάτοικος Β και η εδρεύουσα στο ....... Ν...... ομορ. εταιρία υπό την επωνυμία "Γ..... Κ..... & Υιός Ο.Ε.", συνέστησαν την 15.10.1985 αφανή εταιρία, με εμφανές μέλος την ομορ. εταιρία και αφανές μέλος τον πρώτο και με ποσοστό συμμετοχής στις κερδοζημίες 50% ο καθένας. Οτι η διάρκεια της εταιρίας, της οποίας αντικείμενο ήταν η εισαγωγή και εμπορία υγειονομικού εξοπλισμού νοσοκομείων και κλινικών, ορίστηκε για δύο χρόνια, ότι η εταιρία λειτούργησε καθ' όλη τη διάρκεια του συμφωνηθέντος χρόνου, ανέπτυξε ικανοποιητική δραστηριότητα και λύθηκε κατά τον ορισθέντα χρόνο, οπότε και επήλθε το στάδιο της λογοδοσίας της ομορ. εταιρ. ως διαχειριστρίας της αφανούς εταιρίας, πλην όμως αυτή ηρνήθη τη λογοδοσία και τη σύμπραξη στην εκκαθάριση.
Κατόπιν τούτου ο παραπάνω αφανής εταίρος, κατέθεσε αγωγή λογοδοσίας και καταψήφισης του εικαζομένου υπολοίπου, σύμφωνα με το άρθρ. 303 του Α.Κ. επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ...../91 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Β..... με την οποία η εναγόμενη ομορ. εταιρία και ο διαχειριστής εταίρος, αφενός μεν υπεχρεώθησαν να προβούν σε λογοδοσία προς τον ενάγοντα, αφετέρου δε να καταβάλουν σε αυτόν ευθυνόμενοι σε ολόκληρον, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του λογαριασμού, το εκ δραχμών 15.000.000 εικαζόμενο έλλειμα.
Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε από τους εναγόμενους έφεση και στη συνέχεια πρόσθετοι λόγοι εφέσεως, με τους οποίους προβάλλεται ότι βάσει τακτικού φορολογικού ελέγχου της ΔΟΥ Ν..... (για τον οποίο ουδέποτε ενημερώθηκε ο ενάγων) προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας ύψους 25.000.000 δρχ. και ως εκ τούτου ο ενάγων δεν έχει λαμβάνειν το επιδικασθέν ποσό των 15.000.000 δρχ. αφού το ποσό αυτό, κατά τους ισχυρισμούς των εκκαλούντων, αναλώθηκε για την καταβολή των βεβαιωθεισών ως άνω φορολογικών υποχρέωσεων. Ακολούθως ο αφανής εταίρος εζήτησε από τους εναγομένους να του χορηγηθούν αντίγραφα των εν αρχή αναφερομένων φορολογικών στοιχείων, τα οποία αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας και τη διαχείρισή της, η οποία ηρνήθη τη χορήγησή τους. Παρόμοιο αίτημα υπέβαλε ο αιτών και στην αρμόδια ΔΟΥ Ν..... η οποία επικαλούμενη το φορολογικό απόρρητο (άρθρο 69 ν.δ. 3323/55) απέρριψε το αίτημά του.

ΙΙ. Στη συνέχεια ο αφανής ως άνω εταίρος, εζήτησε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Β... κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις περί προσωρινής ρυθμίσεως της καταστάσεως διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. (731, 732) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να χορηγήσουν σε αυτόν δαπάναις του, αντίγραφα των αιτηθέντων εγγράφων της ΔΟΥ Ν.... και των λοιπών αναγκαίων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του στοιχείων.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Β.... με την υπ' αριθμ. ...../93 απόφασή του και με τη σκέψη ότι "επί αφανούς εταιρίας ναι μεν η φορολόγηση γίνεται στο όνομα του εμφανούς εταίρου, πλην όμως ο φόρος βαρύνει και τον αφανή εταίρο κατά την αναλογία της μερίδος του, και ως εκ τούτου έχει και αυτός την ιδιότητα του φορολογουμένου, (Α.Π.616/65 Αρχ. Ν.12-138, Α.Π. 624/64 ΝοΒ 13-315) έκρινε ότι ο αφανής εταίρος δεν μπορεί για την εφαρμογή των περί φορολογικού απορρήτου διατάξεων (άρθρ. 69 ν.δ. 3323/55) να θεωρηθεί ως τρίτος και μετ' εκτίμηση της αναγκαιότητος των ζητηθέντων στοιχείων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κατά την επικείμενη εκδίκαση της διαφοράς που έχει με τους εναγόμενους, έκανε δεκτή την αίτησή του. Αίτηση των εναγομένων περί ανακλήσεως της παραπάνω αποφάσεως απερρίφθη με την υπ' αριθμ. ..../93 απόφαση του Εφετείου Θ....

ΙΙΙ. Μετά την έκδοση των ως άνω αποφάσεων, ο αφανής εταίρος εζήτησε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Β.... να υποχρεωθεί η ΔΟΥ Ν.... όπως χορηγήσει σε αυτόν τα αιτηθέντα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του Ν. 1756/88. Ο Εισαγγελεύς κρίνας ότι συντρέχει εν προκειμένω περίπτωση εννόμου συμφέροντος παρήγγειλε στη ΔΟΥ Ν.... να χορηγηθούν στον αιτούντα τα αναφερόμενα στην αίτησή του έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του Ν.1756/1988.
Η ΔΟΥ Ν.... μετά ταύτα, ενόψει της όλης πλοκής του θέματος εζήτησε οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών.

IV. Επί των τιθεμένων ως άνω ερωτημάτων η Ολομέλεια του Ν.Σ. Κράτους εγνωμοδότησε ως ακολούθως:
Α. Ως προς το πρώτο ερώτημα
Ι. Δια του άρθρου 69 του ν.δ. 3323/55 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ.
2 του ν. 1828/89 ορίζεται ότι:
"παρ. 1.................
"παρ. 2. Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.

Παρ. 3. Ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος με βάσει τις δηλώσεις που του επιδίδονται κατάλογο φορολογουμένων, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία αυτών που υπέβαλαν δήλωση, το καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σ' αυτό. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται μέσα σε έξι (6 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα στοιχεία της οριστικοποίησης της εγγραφής του υποχρέου. Τοποθετείται σε πρόσφορη θέση στο κατάστημα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και των δήμων
ή Κοινοτήτων, όπου εδρεύει Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ώστε να μπορεί να λαμβάνει γνώση αυτού οποιοσδήποτε επιτρέπεται η έκδοση καταλόγων των φορολογουμένων όλης της χώρας, καθώς και η δημοσίευσή τους στις εφημερίδες.

Παρ. 4. Τα στοιχεία για τα οποία η δημοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση γι' αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

Παρ. 5..............

Παρ. 6. Η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου του άρθρου αυτού, συνιστά αδίκημα πειθαρχικού δικαίου και ποινικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος.

Παρ. 7, 8, 9..............".

ΙΙ. Με το άρθρο 31 του π.δ. 186/92 (ομοίου περιεχομένου η διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Σ.) απαγορεύεται στις Δημόσιες - πλην του Προϊσταμένου της ΔΟΥ και των άλλων συναρμοδίων αρχών που εξομοιώνονται με αυτόν, Δημοτικές, Κοινοτικές αρχές, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς κ.λπ., να λαμβάνουν χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, γνώση των βιβλίων και στοιχείων, τα οποία ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, εκτός αν συντρέχουν οι κατ' εξαίρεση οριζόμενοι στη διάταξη αυτήν λόγοι (δημόσιο
συμφέρον, διεκδίκηση πόρων κ.λπ.).

ΙΙΙ. Οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, θεσπισθείσες προς το σκοπό της προστασίας των συμφερόντων των φορολογουμένων (βλ. εισηγ. έκθεση Ν. Δ/τος 3323/55 επί του άρθρου 69) συνιστούν ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του φορολογικού απορρήτου που καλύπτει το σύνολο των στοιχείων εκείνων, τα οποία δημιουργούν ή προσδιορίζουν την φορολογική ενοχή του φυσικού ή νομικού προσώπου στα πλαίσια της αμέσου ή εμμέσου φορολογίας. Το απόρρητο τούτο υφίσταται και δρα δεσμευτικώς μεταξύ της αρμόδιας φορολογικής αρχής και του φορολογουμένου προσώπου, δημιουργούν βασικώς την υποχρέωση της πρώτης και των αρμοδίων εν γένει οργάνων, όπως αποφεύγουν κάθε ενέργεια με την οποία το περιεχόμενο του παρ' αυτοίς τηρουμένου φακέλλου περί του φορολογουμένου ήθελε περιέλθει σε πρόσωπο μη εξομοιούμενο υπό του δικαίου προς αυτόν τούτον τον φορολογούμενο υπέρ του οποίου λειτουργεί τορηθέν απόρρητο...

IV. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν.Δ. 3323/55, επί της συμμετοχικής (αφανούς) εταιρείας το σύνολο των κερδών της εταιρείας θεωρείται ότι αποκτήθηκαν από τον εμφανή εταίρο.
Συνεπώς στην περίπτωση αυτή υποκείμενο της φορολογίας για το σύνολο των πραγματοποιούμενων υπό της αφανούς εταιρείας κερδών τυγχάνει μόνο ο εμφανής εταίρος. Εν όψει των ανωτέρω κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας απαρτιζόμενη από τον Πρόεδρο Γ. Σγουρίτσα, τους Αντ/ρους Στ. Αργυρόπουλος, Δ. Διαμαντόπουλος και τους Νομικούς Συμβούλους Μ. Βεκρής, Α. Κομισόπουλος, Κ. Παπακώστας, Π. Καμαρινέας, Ρ. Αντωνακόπουλος, Χ. Παπαχρίστου, Θ. Αμπλιανίτης, Δ. Γριμάνης, Χ. Τσεκούρας, Γ. Πουλάκος, Σ. Σκουτέρης, Α. Τσεφεράκος, Κ. Μπακάλης (ψήφοι 16) προς την οποία συνετάχθη και ο Πάρεδρος Χ. Θωμόπουλος, στον αφανή εταίρο ο οποίος έναντι της φορολογικής αρχής για τα πραγματοποιηθέντα υπό της αφανούς εταιρείας κέρδη θεωρείται φορολογικώς ανύπαρκτος, δεν δύνανται να χορηγηθούν φορολογικά στοιχεία από τον οικείο φάκελλο της επιχειρήσεως αυτής, επί των οποίων στηρίζεται η φορολογική αξίωση του δημοσίου κατά του εμφανούς εταίρου,
παρά μόνο εκείνα τα οποία μπορεί να χορηγηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο που αποδεικνύει έννομο συμφέρον κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρ. 69 Ν.Σ. 3323/55 δηλ. τα εμφαινόμενα στους συντασσομένους κατ' έτος υπό του προϊσταμένου της ΔΟΥ φορολογικούς καταλόγους.
Το γεγονός δε ότι στα πλαίσια της δράσεως της αφανούς εταιρείας (άρθρο 48 Εμπ. Ν. και 741 έως 783) Α.Κ., ότι αποκτάει ο εμφανής εταίρος ανήκει σε όλους τους εταίρους, δημιουργούμενης μεταξύ τους κοινωνίας δικαιώματος (Α.Π. 736/89 Ε Εμπ. Δ 32, 252), ότι η φορολόγηση γίνεται μεν στο όνομα του εμφανούς εταίρου πλην όμως ο φόρος βαρύνει τον αφανή εταίρο κατά την αναλογία της μερίδος του (Α.Π. 617/65 Αρχ. Ν 12, 138) και ότι κατ' ακολουθίαν τούτων ο αφανής εταίρος στο βαθμό που θίγεται η αξίωση του επί της διανεμητέας περιουσίας της αφανούς εταιρείας, έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων που περιορίζουν αυτή, δεν επηρεάζει προς διάφορον εν προκειμένω γνώμην καθότι τα παραπάνω, κινούμενα στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου, αφορούν στις μεταξύ των συμβαλλομένων σχέσεις και όχι στις σχέσεις φορολογούσης αρχής και φορολογουμένου (ως τοιούτου νοουμένου εν προκειμένω μόνο του εμφανούς εταίρου) υπέρ του οποίου και λειτουργεί το ρηθέν απόρρητον.
Η σχετική δε κρίση των προαναφερθεισών δικαστικών αποφάσεων, που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων σε δίκη, περί προσωρινής ρυθμίσεως της μεταξύ των διαδίκων καταστάσεως στην οποία η φορολογούσα αρχή δεν ήτο διάδικη και σύμφωνα με την οποία ο αφανής εταίρος έχει και αυτός την ιδιότητα του
φορολογουμένου, θεμελιούμενη κυρίως στο γεγονός ότι ο φόρος βαρύνει τελικώς και αυτόν κατ' αναλογίαν της μερίδος του εκτός του ότι ελέγχεται κατά τ' ανωτέρω ως εσφαλμένη, δεν είναι δεσμευτική για τη φορολογούσα αρχή.
Κατά τη γνώμη όμως.....................

Ως προς το β' ερώτημα
Ενόψει των παραπάνω εκτιθεμένων και της αυστηρότητας του όλου πλέγματος των περί απορρήτου διατάξεων, πολλών μάλλον αρνητική προσήκει απάντηση στο β' ερώτημα.

Γ' Ως προς το γ' ερώτημα
Το ως άνω απόρρητον είναι σαφές ότι σκοπεί να προστατεύσει το συμφέρον του υπέρ ου λειτουργεί φορολογουμένου και όχι προδήλως του Δημοσίου ή άλλου οιουδήποτε κατ' αρχήν φυσικού ή νομικού προσώπου.
Εάν επομένως ο υπέρ ου το απόρρητον τούτος φορολογούμενος είτε αμέσως δια σχετικής δηλώσεώς του, είτε εμμέσως διά σχετικών πράξεων απεκάλυψε σε τρίτο στοιχείο του φορολογικού φακέλλου, η δ' αποκάλυψη αυτή δεν δύναται ν' αμφισβητηθεί, αναμφίβολα απόρρητο ως προς το στοιχείο τούτο δεν υπάρχει έναντι του συγκεκριμένου τρίτου και οι περί του φορολογικού απορρήτου διατάξεις στερούνται σκοπού και δεν λειτουργούν (βλ. Γνωμ. Συνελ. Προϊστ. Νομ. Δ/νσεων 310/90).

Ι. Στην περίπτωση του ερωτήματος η ομορ. εταιρεία "Γ..... Κ..... και υιός" που είναι ο εμφανής εταίρος της αφανούς εν προκειμένω εταιρείας, υπέρ του οποίου λειτουργεί κατά τα εκτεθέντα το φορολογικό απόρρητο, καθώς και τα ομόρρυθμα μέλη αυτής, με το από 30.9.92 δικόγραφο προσθέτων λόγων εφέσεως κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθησαν να προβούν σε λογοδοσία προς τον αφανή εταίρο και να καταβάλλουν, άλλως, σε αυτόν το εκ. δρχ. 15.000.000 εικαζόμενο έλλειμα, επικαλούνται και αναφέρουν όλα τα έγγραφα των οποίων αντίγραφα ζητά ο αιτών (πλην της υπευθύνου δηλώσεως για μη αποδοχή της 1076235/91 αποφάσεως Υπ. Οικονομικών) προκειμένου να αποδείξουν, ότι το επιδικασθέν ως άνω ποσόν αναλώθηκε για την καταβολή των βεβαιωθεισών από τη ΔΟΥ Ν..... φορολογικών υποχρεώσεων σε βάρος της ομορ. εταιρείας.
Ειδικότερα στους προσθέτους ως άνω λόγους, αναφέρονται οι αριθμοί των πράξεων της φορολογικής αρχής, το είδος της φορολογίας και το έτος στο οποίο ανάγονται (πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, αποφάσεις επιβολής προστίμου, φύλλα ελέγχου, πράξεις καταλογισμού χαρτοσήμου κλπ. χωρίς όμως να αναφέρονται και τα
καταλογιζόμενα διά μιας εκάστης των πράξεων ποσά) καθώς και τα ποσά του φόρου που βεβαιώθηκαν κατόπιν συμβιβασμού για κάθε μια από τις παραπάνω πράξεις.

ΙΙ. Επειδή ενόψει των προεκτεθέντων, αποδέσμευση της φορολογούσης αρχής από την τήρηση του φορολογικού απορρήτου, επέρχεται όταν ο υπέρ ου το απόρρητο φορολογούμενος απεκάλυψε ο ίδιος στον τρίτο δια πράξεως ή δια σχετικής δηλώσεως του τα στοιχεία του φορολογικού φακέλλου. Τοιαύτη δε αποκάλυψη και κατ' επέκταση κατάλυση του συντρέχοντος φορολογικού απορρήτου επέρχεται προφανώς δια της προαγωγής του φορολογικού στοιχείου υπό του εις τούτο αφορά προσώπου σε δίκη μετά τρίτου και έναντι του τρίτου τούτου (βλ. Γνωμ. 310/90 ως άνω). Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση ο φορολογούμενος, υπέρ ου το απόρρητο (ομορ. εταιρεία και τα μέλη αυτής), αντί της αυτουσίας προσαγωγής των αιτουμένων φορολογικών στοιχείων, προς απόδειξη των ισχυρισμών των στο κατατεθέν παραύτοις δικόγραφο, περιέγραψαν τα ουσιώδη αυτών στοιχεία ήτοι: τους αριθμούς των πράξεων της φορολογικής αρχής, το είδος της φορολογίας, τα έτη στα οποία ανάγονται και τα ποσά των φόρων που βεβαιώθηκαν αντιστοίχως, κατόπιν συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς για κάθε μια από τις προαναφερθείσες πράξεις.
Κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας απαρτιζόμενη από τον........
Κατά τη γνώμη όμως 13 μελών ήτοι των Αντ/ρων Στ. Αργυρόπουλου, Δ. Διαμαντόπουλου, και των Νομικών Συμβούλων Α. Κομισόπουλου, Κ. Παπακώστα, Π. Καμαρινέα, Ρ. Αντωνακοπούλου, Χ. Παπαχρίστου, Θ. Αμπλιανίτη, Δ. Γριμάνη, Χ. Τσεκούρα, Γ. Πουλάκου, Σ. Σκουτέρη, Κ. Μπακάλη προς την οποία συνετάχθη και ο Πάρεδρος Χ. Θωμόπουλος, η άρση του υπάρχοντος φορολογικού απορρήτου δεν επέρχεται δια της απλής επικλήσεως και αναφοράς στο κατατεθέν δικόγραφο των ζητηθέντων εγγράφων, έστω και κατά τα ουσιώδη αυτών στοιχεία, αλλά μόνον δια της αυτουσίας προσαγωγής τούτων στο δικαστήριο και κατόπιν βεβαιώσεως παρά του γραμματέως του δικαστηρίου περί της τοιαύτης προσαγωγής.

Δ' Ως προς το δ' ερώτημα

Ι. Σύμφωνα με τον ανωτέρω εκτεθέντα, το άρθρ. 69 του ν.δ. 3323/55 καθιερώνει το απόρρητο των φορολογικών δηλώσεων, των φορολογικών στοιχείων, των εκθέσεων και φύλλων ελέγχου και απαγορεύει την γνωστοποίησή τους επ' απειλή μάλιστα πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων, σε οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον φορολογούμενο στον οποίο αφορούν.

ΙΙ. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 1756/88 ο Εισαγγελεύς Πρωτοδικών "δικαιούται να παραγγείλει τις υπηρεσίες του.... δημοσίου τομέα να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφα, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα τα
οποία αναφέρονται στο 261 ΚΠΔ".
Δια δε τω άρθρ. 261 του Κωδ. Ποιν. Δικον. ορίζεται:
"Οι δημόσιοι εν γένει υπάλληλοι, οι επιτετραμμένοι έστω και προσκαίρως δημοσίαν υπηρεσίαν, και τα λοιπά εν άρθρ. 212 αναφερόμενα πρόσωπα, οφείλουσι να παραδώσουν εις την δικαστική αρχή τα έγγραφα και εν πρωτοτύπω έτι, εάν διαταχθώσιν υπό του αναρρίνοντος και παν άλλο αντικείμενο υπάρχον παραύτοις ένεκα των καθηκόντων των, του λειτουργήματος ή του επαγγέλματος, αυτών εκτός εάν δηλώσουν εγγράφως και ανατιολογήτως έτη, ότι πρόκειται περί διπλωματικού ή στρατιωτικού μυστικού ή αναγομένου εις την ασφάλειαν του κράτους ή περί μυστικού του λειτουργήματος ήτου επαγγέλματος αυτών".

Από το συνδυασμό των παραπάνω τάξεων προκύπτουν:

α) ότι το καθιερούμενο υπό του άρθρου 69 ν.δ. 3323/55 φορολογικό απόρρητο υποχωρεί ουσιαστικώς μόνο προ δικαστικής αποφάσεως ή διατάξεως ανακριτού, ενεργούντος ανάρση επί εκκρεμούς ποινικής διώξεως ο οποίος σύμφωνα προς το άρθρο 261 Κωδ. Ποιν. Δικον. δικαιούται να λαμβάνει γνώση και αντίγραφο των οιονδήποτε στοιχείων του φορολογικού φακέλλου.

β) Οτι ο Εισαγγελεύς, μη συνιστών δικαστήριο (ποινικό ή αστικό) και μη έχων εκ των κειμένων διατάξεων εξουσία να επιλύει, κατ' αρχάς αστικές ιδιωτικές διαφορές ή ν' αναγνωρίζει αστικό δικαίωμα ή να διατάσσει περί του τρόπου και χρόνου ικανοποιήσεως αστικού δικαιώματος, στερείται εξουσίας ή αρμοδιότητος εκ του Συντάγματος και των κειμένων άλλων διατάξεων να διατάξει την φορολογούσα αρχή, όπως χορηγήσει σε τρίτον αντίγραφα των εις τον οικείον φάκελλον φορολογουμένου τίνος ευρισκομένων εγγράφων εφόσον την χορήγηση αυτή απαγορεύει
ρητά ο νόμος.
Αντιθέτως, εάν η χορήγηση των αντιγράφων, σε δεδομένη περίπτωση, δεν απαγορεύεται υπό των κειμένων διατάξεων, η διάταξη του ως άνω Εισαγγελέως είναι υποχρεωτική για την Διοίκηση (προβλ. ατομ. γνωμ/ση 877/88 Δ. Διαμαντόπουλου Νομικού Συμβούλου Κράτους).
Συνεπώς, ισχύοντος εν προκειμένω του προεκτεθέντος φορολογικού απορρήτου ή εις τα πλαίσια του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 1756/88 παρέμβαση του εισαγγελέως, ουδέν επάγεται αποτέλεσμα.

Ε' Ως προς το ε' ερώτημα
Το υπό την έννοιαν των ως άνω διατάξεων του άρθρ. 69 ν.δ. 3323/55 φορολογικό απόρρητο καταλαμβάνει και τα υπό του φορολογουμένου κατατιθέμενα στην αρμόδια ΔΟΥ γραπτά κείμενα, τα οποία ως έχοντα σχέση με τις εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις του, τίθενται και αυτά στον οικείο φορολογικό φάκελλο τούτου. Τοιούτο στοιχείο είναι και η υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο διαχειριστής της ομορ. εταιρείας δεν αποδέχθηκε την εφαρμογή της υπ. αριθμ. 1076235/91 αποφάσεως του Υπουργείου Οικονομικών, που προέβλεπε ρυθμίσεις περαιώσεως των εκρεμμουσών φορολογικών υποθέσεων.
Συνεπώς, το στοιχείο τούτο για το οποίο άλλωστε ουδεμία αναφορά εγένετο στους προσθέτους λόγους εφέσεως καταλαμβάνεται, από το φορολογικό απόρρητο και η χορήγηση αντιγράφου τούτου στον αιτούντα αφανή εταίρο, δεν είναι νόμω επιτρεπτή.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης