1082264/1607/Α0012/22.10.2007

Μη χορήγηση στοιχείων μισθώσεων ακινήτων από την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων (Ε2) φορολογουμένου - συνιδιοκτήτη σε άλλον συνιδιοκτήτη των ακινήτων.

22 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1082264/1607/Α0012

ΘΕΜΑ: Μη χορήγηση στοιχείων μισθώσεων ακινήτων από την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων (Ε2) φορολογουμένου - συνιδιοκτήτη σε άλλον συνιδιοκτήτη των ακινήτων.


Απαντώντας στο 14653/30.8.07 έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 - 4 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι οι δηλώσεις φόρου του παρόντος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους για δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση ή του προσώπου από το οποίο αυτός απέκτησε το εισόδημα, για παράβαση των κειμένων διατάξεων.
Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. συντάσσει κάθε έτος, με βάση τις δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουμένων, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ' και Ζ', το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σε αυτό.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση για τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

2. Κατ' εξαίρεση, με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ.5 του ίδιου άρθρου, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε δίκες για διαφορές από εμπορικές μισθώσεις ακινήτων η χορήγηση στους ενδιαφερομένους για χρήση στο δικαστήριο αντιγράφων των μισθωτηρίων συμβολαίων, καθώς και βεβαιώσεων για το καταβαλλόμενο μίσθωμα οποιουδήποτε ακινήτου. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούται να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι τα χορηγούμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για δίκες του προηγούμενου εδαφίου.

3. Περαιτέρω, με το 1076985/1810/Α0012/7.9.2006 έγγραφό μας έγινε δεκτό, ύστερα από το 1124/22.8.2006 απαντητικό έγγραφο του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας σε σχετικό ερώτημά μας, ότι είναι επιτρεπτή η χορήγηση από τη Δ.Ο.Υ. του αντιγράφου του μισθωτηρίου συμβολαίου επαγγελματικής μίσθωσης που φυλάγεται στο φάκελο του συνιδιοκτήτη, ο οποίος εκμεταλλεύεται το κοινό ακίνητο, στους άλλους δύο συνιδιοκτήτες, καθόσον δεν τίθεται θέμα φορολογικού απορρήτου.

4. Με το ανωτέρω έγγραφό σας ρωτάτε, αν μπορείτε να χορηγήσετε σε νέο συνιδιοκτήτη ακινήτων όχι αντίγραφα μισθωτηρίων συμβολαίων, διότι αυτά δεν φαίνεται να έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σας, αλλά από την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος άλλου συνιδιοκτήτη τα στοιχεία των ενοικιαστών, το ύψος μισθώματος και τη διάρκεια μίσθωσης των υπόψη ακινήτων, για δικαστική χρήση.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν είναι δυνατή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν.2238/1994 η χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων από το έντυπο Ε2 της δήλωσης του συνιδιοκτήτη.

Taxheaven.gr