1101524/1983/Α0012/25.10.2007

Χορήγηση φορολογικών στοιχείων για καθορισμό διατροφής στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

25 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ: 1101524/1983/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση φορολογικών στοιχείων για καθορισμό διατροφής στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Απαντώντας στο 26271/23.10.2007 έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την παρ.4 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου παράγει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τη δήλωση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. Ειδικά για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου αυτών των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία.

2. Με το έγγραφό σας μας ρωτάτε αν μπορείτε να χορηγήσετε βεβαίωση για τα εισοδήματα ενός φορολογουμένου που έχει υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις ηλεκτρονικά, για τον καθορισμό ύψους της διατροφής τέκνου, καθόσον δεν έχετε τα πρωτότυπα παραστατικά (βεβαιώσεις αποδοχών, έντυπα Ε2 και Ε3 κ.λπ.).

3. Με βάση τα ανωτέρω εφόσον η ηλεκτρονική δήλωση παράγει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τη δήλωση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, μπορείτε να χορηγήσετε τα επιτρεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. στοιχεία αναφέροντας όμως στη βεβαίωση που θα χορηγήσετε ότι οι φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και δεν έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των δικαιολογητικών.

Taxheaven.gr