1097968/1911/Α0012/2.11.2007

Χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του εκκαθαριστικού αυτής στον ένα από τους συζύγους.

2 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1097968/1911/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του εκκαθαριστικού αυτής στον ένα από τους συζύγους.

Σε απάντηση του αρ. πρωτ. 16677/8.10.2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Σ' αυτήν την περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 61 του ίδιου νόμου, για τους εγγάμους, για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ειδικά υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση ο καθένας χωριστά για το συνολικό εισόδημά του όταν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.

3. Ακόμη, όπως προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 62 του ίδιου νόμου, η δήλωση υπογράφεται από τον υπόχρεο και, εφόσον δηλώνονται και εισοδήματα της συζύγου, υπογράφεται και από αυτή.

4. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 85 του ίδιου νόμου, οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιοδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.

5. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στην περίπτωση χορήγησης αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη σύζυγο, εκδόθηκε η 1099921/2034/Α0012/ΠΟΛ.1273/12.12.2002 διαταγή μας με την οποία διευκρινίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης των συζύγων μπορεί να χορηγούνται και στους δύο συζύγους, εφόσον η δήλωση υπογράφεται και από τη σύζυγο, αντίγραφα της κοινής δήλωσης, του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος και των λοιπών συνυποβαλλόμενων φορολογικών εντύπων που αφορούν τους δύο συζύγους.

6. Αντίθετα, εάν έχει κλονιστεί η έγγαμη συμβίωση και πολύ περισσότερο αν έχει εκδοθεί διαζύγιο (σχετ. 1005868/166/Α0012/31.1.2000 δ/γή), πάγια θέση της Διοίκησης είναι ότι ούτε η σύζυγος ούτε ο σύζυγος δικαιούται να λάβει αντίγραφο της κοινής δήλωσης που υποβλήθηκε στο όνομα του συζύγου, ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται ή όχι εισόδημα δικό της ή δικό του.

7. Επίσης, όπως έγινε δεκτό με την αριθ. 910/1994 απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 1 και 2 παρ. 1, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (π.δ.129/89), οι σύζυγοι υποχρεούνται μεν κατά τη διάρκεια του γάμου να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, καθένας όμως από αυτούς αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο φορολογικό υποκείμενο, με συνέπεια ο φόρος να υπολογίζεται χωριστά στο εισόδημα του κάθε συζύγου, το δε τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός να μη συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου.

8. Στο έγγραφό σας ρωτάτε αν μπορείτε να χορηγήσετε αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε9 των κοινών δηλώσεων στην κατά δήλωση της εν διαστάσει συζύγου, μετά από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του συζύγου ότι αποδέχεται να τα χορηγήσετε.

9. Ύστερα από τα πιο πάνω γίνεται δεκτό, εφόσον υπάρχει η ρητή εντολή του συζύγου με την υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από το ΚΕΠ ΝΔ Ροδόπης, μπορείτε να χορηγήσετε τα αντίγραφα των κοινών δηλώσεων Ε1 και Ε9 στη σύζυγο.

Taxheaven.gr