1061385/226/Α0012/5.11.2007

Φορολογικό απόρρητο στην περίπτωση πατέρα που διεκδικεί το ποσοστό της νόμιμης μοίρας της κληρονομιάς του αποβιώσαντος τέκνου του, το οποίο άφησε με διαθήκη τη μητέρα του αποκλειστική κληρονόμο.

5 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1061385/226/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογικό απόρρητο στην περίπτωση πατέρα που διεκδικεί το ποσοστό της νόμιμης μοίρας της κληρονομιάς του αποβιώσαντος τέκνου του, το οποίο άφησε με διαθήκη τη μητέρα του αποκλειστική κληρονόμο.


Απαντώντας στο 2909/23.2.07 έγγραφό σας αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι για το θέμα αυτό υποβάλαμε στο Ν.Σ.Κ. το ερώτημα, εάν πατέρας αποβιώσαντος τέκνου, το οποίο με δημοσιευθείσα ιδιόγραφη διαθήκη του, όρισε ως αποκλειστική κληρονόμο τη μητέρα του, θεωρείται κληρονόμος κατά το ποσοστό της νόμιμης μοίρας της κληρονομιάς, προκειμένου να του χορηγήσει η Δ.Ο.Υ. αντίγραφα δηλώσεων του αποβιώσαντος, ή όχι, διότι, με βάση την ιδιόγραφη διαθήκη, ήταν ανύπαρκτος στη ζωή του γιου του και δεν συμμετείχε στη διατροφή του, το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί ως βούληση του διαθέτη για αποκλήρωση.
Το Νομικό Συμβούλιο εξέδωσε την αριθ. 235/2007 γνωμοδότηση, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία έγιναν δεκτά τα εξής:

α) Ο αιτών πατέρας του αποβιώσαντος είναι νόμιμος μεριδούχος του κληρονομουμένου και κατά το ποσοστό της νομίμου μοίρας του μετέχει ως κληρονόμος (ΑΚ 1825), υπό την επιφύλαξη ότι δεν συντρέχουν κατιόντες (οπότε και θα αποκλειόταν από την εξ αδιαθέτου διαδοχή) ή δεν υπάρχει αποποίηση ή αποκλήρωση. Υπό οποιαδήποτε δε εκδοχή, από το περιεχόμενο της ιδιόγραφης διαθήκης προκύπτει ότι δεν διατυπώνεται ρητά η βούληση του διαθέτη να αποκλείσει τον εξ αδιαθέτου κληρονόμο του (πατέρα του) από την κληρονομική διαδοχή. Και ναι μεν μπορεί να προκύπτει και ερμηνευτικά από το περιεχόμενο της διαθήκης η βούληση του διαθέτη να αποκληρώσει το νόμιμο μεριδούχο του, δεν ανήκει όμως στην αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής η ερμηνεία της διαθήκης ούτε η διαπίστωση της συνδρομής νόμιμου λόγου αποκληρώσεως, από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο νόμο (άρθρα 1840 - 1842 ΑΚ).

β) Συνεπώς, ο αιτών πατέρας ως κληρονόμος, δεν είναι τρίτος ως προς το φορολογικό φάκελο του αποβιώσαντος κληρονομουμένου τέκνου του και δικαιούται να λάβει τα αιτούμενα στοιχεία, για τα οποία, ως προς αυτόν, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 85 του κ.ν.2238/1994.
Κατόπιν των ανωτέρω, μπορείτε να χορηγήσετε στον αιτούντα τα στοιχεία που ζητά από το φάκελο φορολογίας εισοδήματος του αποβιώσαντος κληρονομουμένου τέκνου του.

Taxheaven.gr