1035642/669/Α0012/24.4.2007

Χρόνος έναρξης της κατά του Δημοσίου αξίωσης επιστροφής φόρου λόγω καθυστερημένης είσπραξης αναδρομικών αποδοχών.Σχόλια:


24 Απρ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1035642/669/Α0012

ΘΕΜΑ: Χρόνος έναρξης της κατά του Δημοσίου αξίωσης επιστροφής φόρου λόγω καθυστερημένης είσπραξης αναδρομικών αποδοχών.


Απαντώντας στο 8629/29.3.2007 έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 και των άρθρων 91 και 93 του ν.2362/1995, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι, η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη από την καταβολή και επιφυλασσομένης άλλης ειδικής διάταξης η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.
Εξάλλου όπως έχει νομολογηθεί επί προκαταβληθέντος φόρου, η αξίωση προς επιστροφή της αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης από μέρους του φορολογούμενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (Σ.τ.Ε 3664/1981, 1363/1982 και 1218/1994 και Γνωμ.Ν.Σ.Κ. 837/1991).
Επίσης, με την 656/2002 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε με την 1096766/4861 -21/0016/ΠΟΛ.1005/10.1.2003 διαταγή, έγινε δεκτό ότι η παραγραφή απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το χρονικό σημείο επελεύσεως του γενόμενου λόγου (έκδοση δικαστικής απόφασης, ψήφιση νέου νόμου κ.λπ.) καθόσον προ του χρόνου αυτού δεν υπήρξε καν γεγενημένη αξίωση επιστροφής του χρηματικού ποσού από το Δημόσιο.

2. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και έπειτα από τηλεφωνική μας επικοινωνία φορολογούμενος υπέβαλλε στις 26.5.2006 τροποποιητική δήλωση λόγω αναδρομικών αποδοχών που του καταβλήθηκαν το 2005, σύμφωνα και με τη βεβαίωση που του χορήγησε η υπηρεσία του, και αφορούσαν τα οικ. έτη 1998, 2000, 2001 και 2002 για τα οποία είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αρχικές φορολογικές του δηλώσεις. Μετά την εκκαθάριση των νέων δηλώσεών του για τα ανωτέρω οικονομικά έτη προέκυψε επιστροφή φόρου (ΑΦΕΚ επιστροφής στις 26.3.07).

3. Ύστερα από τα παραπάνω, καθόσον η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο της σχετικής έγκρισης καταβολής και καταλογισμού των αναδρομικών αποδοχών, ο εν λόγω φορολογούμενος δικαιούται την είσπραξη επιστροφής του παρακρατηθέντα φόρου από αναδρομικές αποδοχές για τα ανωτέρω οικονομικά έτη εφόσον από το οικονομικό έτος που καταβλήθηκαν και καταλογίστηκαν οι αναδρομικές αποδοχές δεν έχει παρέλθει τριετία.

Taxheaven.gr