1061473/1222/Α0012/11.7.2007

Θεώρηση συμφωνητικού εργολαβίας.

11 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1061473/1222/Α0012

ΘΕΜΑ: Θεώρηση συμφωνητικού εργολαβίας.

ΣΧΕΤ.: Το από 19.5.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.820/1978 καθιερώνεται υποχρέωση γι' αυτόν που αναθέτει σε εργολάβο ή υπεργολάβο την εκτέλεση τεχνικού έργου του οποίου το κόστος υπερβαίνει από την 1.1.2002 τα 6.000 ευρώ να γνωστοποιεί με δήλωση του πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. (του αναθέτοντος) τα στοιχεία του εργολάβου ή του υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να κατατεθεί στον ίδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αντίγραφο του συμφωνητικού που καταρτίστηκε για την ανάληψη της εκτέλεσης του ως άνω έργου από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο.

2. Από όσα μας κάνετε γνωστά με το ερώτημά σας, η υπογραφή της σύμβασης και η κατάθεσή της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έγινε πριν την έναρξη των εργασιών και συνεπώς θεωρείται εμπρόθεσμη. Η διαπίστωση των παραπάνω όμως ως θέμα πραγματικό ανήκει στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..

Taxheaven.gr