Αποτελέσματα live αναζήτησης

1061911/1247/Α0012/2.8.2007 Θεώρηση μισθωτηρίου επαγγελματικής μίσθωσης διάρκειας μεγαλύτερης των εννέα (9) ετών.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1061911/1247/Α0012/2.8.2007
Θεώρηση μισθωτηρίου επαγγελματικής μίσθωσης διάρκειας μεγαλύτερης των εννέα (9) ετών.


1061911/1247/Α0012/2.8.2007 Θεώρηση μισθωτηρίου επαγγελματικής μίσθωσης διάρκειας μεγαλύτερης των εννέα (9) ετ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1061911/1247/Α0012

ΘΕΜΑ: Θεώρηση μισθωτηρίου επαγγελματικής μίσθωσης διάρκειας μεγαλύτερης των εννέα (9) ετών.

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.- Απαντώντας στην από 20.6.2007 αναφορά σας, σχετικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε ότι τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων υπάρχει υποχρέωση θεώρησης τους από τον προϊστάμενο οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους (παρ.1 άρθ.77 ν.2238/1994), ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα διάρκειας της μίσθωσης.

2.- Η υποχρέωση αυτή θεώρησης αφορά μόνο τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης ακινήτων και όχι εκείνα που συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφων και τα οποία γνωστοποιούνται με τα αντίγραφα που στέλνουν οι συμβολαιογράφοι στις φορολογικές αρχές (Εγκ.53/1960).

3.- Εξάλλου, με τις διατάξεις των άρθρων 618 και 1208 Α.Κ. ορίζεται ότι οι μισθώσεις ακινήτων για διάστημα μεγαλύτερο των εννέα ετών μεταγράφονται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Οι μισθώσεις αυτές ισχύουν απέναντι στον νέο κτήτορα μόνο αν καταρτιστούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο.

4.- Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει ότι η υποχρέωση σύνταξης συμβολαιογραφικού μισθωτηρίου, το οποίο μεταγράφεται στη συνέχεια στο Υποθηκοφυλακείο, δεν έχει γενικό χαρακτήρα ώστε να εφαρμόζεται σε όλες τις μισθώσεις που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των εννέα (9) ετών, αλλά εφαρμόζεται μόνο σ' εκείνες τις πολυετείς μισθώσεις που θα πρέπει, για κατοχύρωση του μισθωτή, να είναι έγκυρες απέναντι στο νέο κτήτορα του ακινήτου.

5.- Ενόψει των ανωτέρω, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που κατά τη σύναψη εμπορικής μίσθωσης 12ετούς διάρκειας συντάχθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και προσκομίστηκε στην Δ.Ο.Υ. για θεώρηση, υπάρχει υποχρέωση θεώρησης του και δεν απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού εγγράφου (σχετ. το 1008442/155/Α0012/30.3.2007 έγγραφό μας).

6.- Στην περίπτωση που μας αναφέρετε συντάχθηκε μισθωτήριο εμπορικής μίσθωσης διάρκειας 25 ετών με ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμφωνα με το οποίο φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτου, το μίσθωσαν στην ιδιωτική κλινική «...» προκειμένου, με δικές της δαπάνες να επεκτείνει τις κτηριακές της εγκαταστάσεις, οι οποίες μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου θα παραμείνουν στην κυριότητα των εκμισθωτών.

7.- Συνεπώς, στην παρούσα περίπτωση εφόσον συντάχθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, υπάρχει υποχρέωση θεώρησης του από τη Δ.Ο.Υ., χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού εγγράφου.

II. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της τταρ.2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου οριζόμενο σε ποσοστό 3% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου), επί του συνολικού ποσού των κτώμενων μισθωμάτων από εκμίσθωση οικοδομών, χωρίς καμία έκπτωση, το οποίο συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται μετά του αναλογούντος φόρου εισοδήματος από οικοδομές του εκμισθωτή, κατά την εκκαθάριση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.
Το ως άνω τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται επί του προσώπου που καρπούται το μίσθωμα, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση) χωρίς να γίνεται διάκριση στις προαναφερόμενες διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου για τον τύπο της καταρτιζόμενης σύμβασης μίσθωσης, δηλαδή είτε με ιδιωτικό είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, οι μεταγραφές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του ν.1587/1950 «περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων», υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.ΓΑ. επί του χαρτοσήμου). Η πράξη μεταγραφής μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων για περίοδο άνω των εννέα ετών (άρθρα 618 και 1208 Α.Κ.) υπόκειται στο ως άνω τέλος χαρτοσήμου, κατά το χρόνο της μεταγραφής, δηλαδή κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η καταχώριση της μεταγραπτέας πράξης στα βιβλία μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου, καθόσον από το νόμο δεν ορίζεται προθεσμία για τη μεταγραφή.
Όπως είναι αυτονόητο, εφόσον δεν λαμβάνει χώρα μεταγραφή της σύμβασης μίσθωσης, η οποία, άλλωστε, όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας δεν έχει τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου για να είναι δυνατή η μεταγραφή της, δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου μεταγραφής, κατά τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης