1104184/2037/Α0012/31.10.2007

Έντοκη επιστροφή φόρου.

31 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1104184/2037/Α0012

ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή φόρου.


Απαντώντας στην από 3.10.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 74 του ν.2238/1994, φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται με βάση οριστική απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. Τυχόν άσκηση έφεσης από το Δημόσιο κατά οριστικών αποφάσεων διοικητικών πρωτοδικείων δεν αναστέλλει σε καμία περίπτωση τη διαδικασία της έκπτωσης των ποσών που βεβαιώθηκαν ή της επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά δεν οφείλονται με βάση τις αποφάσεις αυτές.

2. Επίσης, σύμφωνα με την 1125155/9608-1910016/ΠΟΛ.1249/8.11.1994 διαταγή του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό των άμεσων φόρων επιστρέφεται έντοκα μόνο όταν το αχρεώστητο της καταβολής προκύπτει με βάση οριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού. Στην περίπτωση δε αυτή το έντοκο της επιστροφής αρχίζει μετά την πάροδο εξαμήνου από την πρώτη του μήνα του επομένου της κοινοποίησης στη φορολογική αρχή της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

3. Όπως μας αναφέρετε στην αίτησή σας η Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής εκτελώντας τις αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής, διενήργησε νέες εκκαθαρίσεις φόρου εισοδήματος των οικονομικών ετών 2002 και 2003 και σας επέστρεψε τον αχρεωστήτως παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος και ρωτάτε εάν η επιστροφή του φόρου έπρεπε να είναι έντοκη.

4. Κατόπιν των ανωτέρω εφόσον οι δικαστικές αποφάσεις που διατάσουν τη διενέργεια νέας εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος των οικον. ετών 2002 - 2003 και την επιστροφή στον προσφεύγοντα του αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου δεν αναφέρουν ότι η επιστροφή αυτή θα είναι έντοκη και αφού η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισε τις τροποποιητικές σας δηλώσεις εντός του εξαμήνου από την πρώτη του μήνα του επομένου της κοινοποίησης των εν λόγω αποφάσεων, ορθά το ποσό του φόρου που σας επιστράφηκε δεν ήταν έντοκο.

Taxheaven.gr