1064377/1285/Α0012/24.10.2007

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

24 Οκτ 2007

Taxheaven.gr

 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1064377/1285/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.


Απαντώντας στο 11201/19.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όπως μας γνώρισε η Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου μας με το 206/13.8.2007 έγγραφό της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι οι πράξεις του ισολογισμού, καθώς και το κλείσιμο αυτού περατώνονται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για τις ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κοινοπραξίες, κοινωνίες του Αστικού Κώδικα και αστικές εταιρείες. Οι παραπάνω προθεσμίες δεν μπορούν να υπερβούν την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Το ΣτΕ ερμηνεύοντας τις προαναφερόμενες διατάξεις, με την 2205/1991 απόφασή του έκρινε ότι από αυτές τις διατάξεις και ειδικότερα εκείνες που αναφέρονται παραπάνω, συνάγεται ότι δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να γίνουν εγγραφές τροποποιητικές του ισολογισμού της επιχείρησης μετά την πάροδο των προθεσμιών που θεσπίζονται με αυτές.
Επομένως εάν Ε. Ε. τροποποιήσει τον ισολογισμό μιας διαχειριστικής χρήσης της μετά την προθεσμία κλεισίματος αυτού, ο τροποποιημένος ισολογισμός δεν αναγνωρίζεται από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. δεν αναγνωρίζονται οι τροποποιημένοι μετά την προθεσμία κλεισίματος των ισολογισμοί, οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2004, 2005 και 2006 της ετερ. εταιρίας, που αναφέρεσθε, δεν γίνονται δεκτές.

3. Τέλος, όσον αφορά το θέμα μεταφοράς ζημίας επιχειρήσεων, με την 10271781/10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/15.3.2007 ερμηνευτική διαταγή μας, διευκρινίζεται ότι με την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. με την παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, που ισχύει για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.), οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας που προέκυψε από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. στα επόμενα έτη, εφόσον η ζημία έχει δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που προέκυψε, χωρίς να απαιτείται η δήλωση της ζημίας αυτής και με τις δηλώσεις των επομένων οικονομικών ετών, όταν τα αποτελέσματα είναι ζημιογόνα.
Επομένως, διατηρείται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας που προέκυψε από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. στα επόμενα έτη, εφόσον, ως ζημία, που εκκρεμεί στην Υπηρεσία σας, έχει δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους στο οποίο αυτή προέκυψε, έστω και αν δεν δηλώθηκε στις δηλώσεις των επόμενων οικονομικών ετών της εταιρίας, που τα αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα.


Taxheaven.gr