1034145/617/Α0012/30.3.2007

Η ταχυδρομική θυρίδα δεν μπορεί να γίνει δεκτή ως ταχυδρομική διεύθυνση.

30 Μάρ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1034145/617/Α0012

ΘΕΜΑ: Η ταχυδρομική θυρίδα δεν μπορεί να γίνει δεκτή ως ταχυδρομική διεύθυνση.

ΣΧΕΤ.: Η από 23.2.2007 επιστολή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κάνουμε γνωστό ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. 1149879/1998/Α0012/ΠΟΛ.1055/1994 διαταγή) η αλλαγή διεύθυνσης αλληλογραφίας φορολογούμενου σε ταχυδρομική θυρίδα δεν είναι επιτρεπτή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε.. Συγκεκριμένα, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογούμενου.
Η σωστή εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να γίνει όταν αντί για διεύθυνση κατοικίας γίνεται χρήση της ταχυδρομικής θυρίδας. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του οφείλει να γνωρίζει την φυσική διεύθυνση των φορολογούμενων προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο για την ορθότητα των δεδηλωμένων στοιχείων. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι για τη σωστή εφαρμογή του Νόμου, δεν δύναται να γίνει δεκτή η ταχυδρομική θυρίδα ως ταχυδρομική διεύθυνση (σχετ. 1063260/1768/Α0012/30.7.04). Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω δεν είναι επιτρεπτή διαφορετική από αυτή της επαγγελματικής έδρας διεύθυνση.

Taxheaven.gr