1023232/446/Α0012/29.3.2007

Διαδικασία παραλαβής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων από λογιστικά γραφεία.

29 Μάρ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1023232/446/Α0012

ΘΕΜΑ: Διαδικασία παραλαβής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων από λογιστικά γραφεία.

Απαντώντας στο 79/6.3.07 έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η διαδικασία παραλαβής των φορολογικών δηλώσεων από λογιστικά γραφεία όπως περιγράφεται στην 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή εξακολουθεί να ισχύει και για τις φορολογικές δηλώσεις του οικον. έτους 2007, σύμφωνα με την 1021183Ι378/Α0012/ΠΟΛ.1039/28.2.2007 διαταγή.
Με αφορμή την επικοινωνία μας αυτή και ύστερα από τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε από συναδέλφους σας, σχετικά με την 1020469/372/Α0012/27.2.2007 απόφαση για παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του οικον. έτους 2007, σας διευκρινίζουμε ύστερα από την ορθή επανάληψη, σχετικά με την παράγραφο 2 της απόφασης για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, ότι οι προθεσμίες όλων των κατηγοριών των υπόχρεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου και των περιπτώσεων α' έως ε' της παρ.1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 παρατείνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της προθεσμίας τους.
Αναλυτικά για τις ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα πληροφορηθείτε στην www.qsis.qr ιστοσελίδα.

Taxheaven.gr