1067799/1343/Α0012/10.7.2007

Φορολόγηση αμοιβών Αιγυπτίων αλλιεργατών που απασχολούνται νομίμως σε αλιευτικά σκάφη στην επικράτεια της χώρας.

10 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1067799/1343/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αμοιβών Αιγυπτίων αλλιεργατών που απασχολούνται νομίμως σε αλιευτικά σκάφη στην επικράτεια της χώρας.

ΣΧΕΤ.: Το 31250/5.7.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

2. Η κατοικία του φυσικού προσώπου κρίνεται με βάση τα άρθρα 51 και επόμενα του ΑΚ. Ειδικότερα, το άρθρο 51 του ΑΚ ορίζει ότι «το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μια κατοικίες. Συνεπώς, για την απόκτηση κατοικίας απαιτούνται δύο προϋποθέσεις:
α) Πραγματική εγκατάσταση σε ορισμένο τόπο, και β) βούληση του ατόμου να καταστήσει τον τόπο αυτό κέντρο της ύπαρξής του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών του συμφερόντων, του οικιακού βίου του και της επαγγελματικής του εγκατάστασης, η βούληση, δε, αυτή πρέπει να προκύπτει από τις περιστάσεις και δεν αρκεί η σχετική δήλωση του ατόμου.
Σημειώνεται ότι η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειας του ατόμου δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία (σχετ. Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγή).

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 (του ιδίου νόμου), έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά του υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Ειδικά, προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

4. Ωστόσο, όπως γίνεται πάγια δεκτό από την Διοίκηση, το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν καταβάλλεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προκύπτει στην Ελλάδα, όταν οι εργασίες προσφέρονται ή παρέχονται στην Ελλάδα, προκύπτει δε στην αλλοδαπή, όταν οι εργασίες προσφέρονται ή παρέχονται στην αλλοδαπή. Τούτο ενδιαφέρει, γιατί αν το εισόδημα από μισθωτές -υπηρεσίες προκύπτει στην Ελλάδα, φορολογείται σε κάθε περίπτωση, ενώ αν προκύπτει στην αλλοδαπή, φορολογείται εφόσον αυτός που το αποκτά κατοικεί στην Ελλάδα. Αυτά βέβαια με την επιφύλαξη όσων ορίζονται από τις συμβάσεις περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη.

5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες που απασχολούνται στη χώρα μας, αμειβόμενοι με τις μηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τρίτη παράγραφο του παρόντος, εφόσον η ετήσια αμοιβή τους υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης από άλλη αιτία.
Η Δ/νση Διεθνών Οικον. Σχέσεων, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη την αίτηση του φορολογούμενου, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες γνωρίζοντας σχετικά και στη Δ/νσή μας.

Taxheaven.gr