1063886/1274/Α0012/8.10.2007

Η δήλωση εισοδήματος Φ.Π. η οποία ανακαλεί μέρος εισοδήματος λόγω νομικής πλάνης γίνεται δεκτή και μετά το τέλος του οικείου οικονομικού έτους.

8 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1063886/1274/Α0012

ΘΕΜΑ: Η δήλωση εισοδήματος Φ.Π. η οποία ανακαλεί μέρος εισοδήματος λόγω νομικής πλάνης γίνεται δεκτή και μετά το τέλος του οικείου οικονομικού έτους.

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί όμως για λόγους συγγνωστής πλάνης, να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια.

2. Στην περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με απόδειξη γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούμενο ο οποίος μπορεί να την προσβάλει προσφεύγοντας μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την επίδοση, ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούμενο, επί αποδείξει ότι η ανάκληση δε γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονομικού έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την επίδοση κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου το οποίο αποφαίνεται στην ουσία. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίμηση μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής. Ανάκληση δήλωσης με σκοπό την ανατροπή οριστικής και αμετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη.

3. Το ΣτΕ (Ολομέλεια) με την 2941/2000 απόφαση του ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις έκρινε ότι αυτές ρυθμίζουν, μόνο, την περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, λόγω πραγματικής πλάνης και όχι λόγω νομικής πλάνης.

4. Ύστερα από τα προαναφερόμενα, κατ' ορθή εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, είναι φανερό ότι η ανάκληση της δήλωσης λόγω νομικής πλάνης μπορεί να ασκηθεί, είτε ενώπιον της φορολογικής αρχής, είτε ευθέως με προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου ακολουθούμενης της διαδικασίας ανάκλησης της δήλωσης, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί με την παλαιότερη νομολογία του ΣτΕ (αποφ.2136/1967 κ.ά.), δηλαδή και μετά τη λήξη του έτους υποβολής της εμπρόθεσμης ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου. (σχετ.242/ΓΔ/5-3-2004).

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι μεταξύ άλλων και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του καθηγητή ή δασκάλου.

6. Με την Ε.7426/ΠΟΛ.172/16.6.1972 διαταγή Υπ. Οικονομικών έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές που προέρχονται από την παράδοση μαθημάτων σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.τ.λ. θεωρούνται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, εκτός εάν αυτός που διδάσκει είναι υπάλληλος της υπηρεσίας που οργανώνει το σεμινάριο και του ανατίθεται ρητά από την υπηρεσία του και αυτή η εργασία.

7. Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 το εισόδημα αυτό θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, γιατί, όπως πάγια έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές του μισθωτού» περιλαμβάνονται τόσο ο μηνιαίος μισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται σ' αυτόν τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές.

8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.2238/1994 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.2753/1999 προβλέπεται ότι, το καθαρό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 49 του ν.2238/1994 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή επί των ακαθάριστων αμοιβών τους, των μοναδικών συντελεστών καθαρών αμοιβών, όπως οι συντελεστές αυτοί έχουν προσδιοριστεί με την Ε.16382/ΠΟΛ.371/29.12.1987 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ίδιου νόμου.
Σε όσα ελευθέρια επαγγέλματα δεν προβλέπεται μοναδικός συντελεστής καθαρών αμοιβών, ως τέτοιος θα λαμβάνεται ο μέσος όρος των μοναδικών συντελεστών που ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση και ο οποίος ανέρχεται σε σαράντα επτά και εβδομήντα πέντε τοις εκατό (47,75).

9. Με την αριθ.1010043/211/Α0012/ΠΟΛ.1030/31.1.2000 διαταγή μας (σελίδα 63) διευκρινίστηκε ότι οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται μεταξύ άλλων για το εισόδημα που αποκτούν τα πρόσωπα που ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο επάγγελμα από τα κατονομαζόμενα περιοριστικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, τα οποία απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων ή δεν τηρούν βιβλία αν και είναι υπόχρεοι.

10. Περαιτέρω, με την Ε.2615/ΠΟΛ.71/19.2.1988 διαταγή μας, έχει διευκρινισθεί ότι, για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, όταν δεν τηρούνται από τον υπόχρεο τα κατά τον Κ.Β.Σ. βιβλία και στοιχεία το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται με βάση συντελεστές καθαρών αμοιβών.
Σημειώνεται ότι για τις αμοιβές από την άσκηση του επαγγέλματος του καθηγητή ο συντελεστής ανέρχεται σε 55%.

11. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι εφόσον δεν σας έχει ανατεθεί ρητά από τον εργοδότη σας η παράδοση μαθημάτων σε σεμινάρια ή δεν ασκείτε το επάγγελμα του καθηγητή κατά σύνηθες επάγγελμα και δεν έχετε την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και εφόσον δεν υποχρεούστε στην τήρηση βιβλίων, το εισόδημα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα υπολογιστεί με τη χρήση του συντελεστή 55% επί των αμοιβών σας (σχετ. 1110583/2136/Α0012/5.2.2001).

12. Ενόψει και κατ' εφαρμογή όσων προαναφέρθηκαν ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. «..» αφού εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά σε σχέση με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6 έως 10 της παρούσης πρέπει να δεχθεί την αίτησή σας για ανάκληση της λανθασμένης αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσή σας, κατά το ποσό που δηλώθηκε σε αυτή λανθασμένα λόγω νομικής πλάνης σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ (αποφ.21 36/1 967 κ.ά.) δηλαδή και μετά τη λήξη του έτους υποβολής της εμπρόθεσμης ετήσιας δήλωσής σας.

Taxheaven.gr