Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1014/20.1.1995 ΠΟΛ.1014/20.1.1995


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1014/20.1.1995
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις"(Ε10)


Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ. : 1007320/104/Α0012

Η.Π: 20.1.1995Ε.Δ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Νο 7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1014

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις" (Ε10)

1007320/104/Α0012/ΠΟΛ. 1014/20.1.1995

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2214/1994 (άρθρο 33 Ν. 2238/1994) θεσπίστηκε ο προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, με βάση ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, για τις επιχειρήσεις (ατομικές, εταιρίες κ.τ.λ.) που αποκτούν εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες (Δ' κατηγορία), εκτός βέβαια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παραπάνω νόμο (επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κ.τ.λ.), οι οποίες αναφέρονται διεξοδικά στην 1122241/2246/Α0012/ ερμηνευτική εγκύκλιο διαταγή.

2. Οι νέες αυτές διατάξεις επέβαλαν το σχεδιασμό και εκτύπωση ενός νέου βοηθητικού εντύπου που φέρει τον τίτλο ΥΑναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για τις εμπορικές επιχειρήσειςΦ και έχει στο αριστερό άνω μέρος των κωδικό Ε10. Με βάση το έντυπο αυτό θα προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος της εμπορικής επιχείρησης, είτε από το ΚΕΠΥΟ αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, είτε από τους ίδιους τους φορολογουμένους αν πρόκειται για υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (εταιρίες, κοινοπραξίες κ.τ.λ.) και θα ελεγχθεί από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

3. Για διευκόλυνση, σας κοινοποιούμε συμπληρωμένα υποδείγματα του εντύπου αυτού και παράλληλα, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των ενδείξεων αυτού του εντύπου.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Υπόχρεοι σε συμπλήρωση:
1.1. Φυσικά Πρόσωπα

Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα από όλα τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια και ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση, και τα οποία δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατά συνέπεια, δεν υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια είτε γιατί ασκούν κάποιο από τα επαγγέλματα που αναφέρονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 (εκμεταλλευτή θεάτρου, κινηματογράφου, πλασιέ, του εφημεριδοπώλη κ.λπ.) είτε γιατί εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 22
του ίδιου άρθρου και νόμου (τυφλοί, ανάπηροι με ποσοστό πάνω από 80% ή άτομα ηλικίας πάνω από 65 ετών με δεκαετή συνεχή άσκηση του επαγγέλματος).
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εγγάμων φορολογουμένων υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο, όταν φυσικά συντρέχει λόγος υποβολής του.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ασκείται από φυσικό πρόσωπο δραστηριότητα υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια και παράλληλα άλλη δραστηριότητα που δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια, θα συμπληρωθεί το έντυπο αυτό ανάλογα (π.χ. εμπορία ψιλικών και πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ ή επιχείρηση με έδρα σε δήμο με πληθυσμό πάνω από 4.000 κατοίκους και υποκατάστημα αυτής σε πόλη με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους). Στις περιπτώσεις αυτές τα κέρδη της μη υπαγόμενης δραστηριότητας γράφονται στους κωδικούς 581-582 του πίνακα 7.
Τονίζεται, ιδιαίτερα ότι το έντυπο Ε10 δεν υποβάλλεται για όσους φορολογούμενους ασκούν αποκλειστικά γεωργική επιχείρηση.
Τέλος, ευνόητο είναι ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν συμπληρώνουν το έντυπο αυτό.

1.2. Νομικά πρόσωπα

Για τους υποχρέους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινοπραξίες κ.τ.λ.) που αποκτούν εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες (Δ' κατηγορίας), ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν και για τα φυσικά πρόσωπα με εξαίρεση τη μη συμπλήρωση του πίνακα 7. Για τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, που αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις (Ε' κατηγορία) δεν συμπληρώνεται το έντυπο αυτό.


2. Τρόπος υποβολής:

Από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση το έντυπο Ε10 υποβάλλεται, σε δύο (2) αντίτυπα μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε1), ενώ από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) του νομικού προσώπου (δηλαδή με τις δηλώσεις των Ο.Ε., Ε.Ε., αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, των κοινωνιών αστικού δικαίου και των κοινοπραξιών).


Οδηγίες για τη Συμπλήρωση των Πινάκων

Συμπλήρωση Αρχικών Ενδείξεων

Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης δημόσια οικονομική υπηρεσία, στο οικον. έτος και τη διαχειριστική περίοδο συμπληρώνονται καταλλήλως, με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

1. Συμπλήρωση Πίνακα 1
Ολες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Ο πρώτος υποπίνακας συμπληρώνεται:
α) Οταν η επιχείρηση ασκείται ατομικά από τον υπόχρεο φορολογούμενο, με τα στοιχεία του.
β) Οταν η επιχείρηση ασκείται ατομικά από άγαμη γυναίκα, με τα στοιχεία της.
γ) Οταν πρόκειται για υπόχρεο πρόσωπο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (εταιρία κ.τ.λ.), με τα στοιχεία του επωνυμία, τίτλο κ.τ.λ.).
Ο δεύτερος υποπίνακας συμπληρώνεται όταν η επιχείρηση ασκείται ατομικά από τη σύζυγο του φορολογουμένου, με τα στοιχεία της. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται και ο πρώτος υποπίνακας με τα στοιχεία του συζύγου της.


2. Συμπλήρωση Πίνακα 2

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση, όσο και από τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (εταιρίες, κοινοπραξίες κ.τ.λ.).
Στον πρώτο υποπίνακα θα γραφτούν μόνο τα στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησης. Αν π.χ. επιχείρηση έχει την έδρα της στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Κόρινθο, στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα στοιχεία της εγκατάστασης των Αθηνών.
Αν η έδρα της επιχείρησης άλλαξε εγκατάσταση μέσα στο 1994, στις σχετικές ενδείξεις αυτού του πίνακα θα γράψετε τα στοιχεία του ακινήτου όπου ήταν εγκατεστημένη η έδρα της επιχείρησης κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο 1994. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κάνετε μνεία του γεγονότος αυτού στο χώρο της πρώτης σελίδας του εντύπου με την ένδειξη ΥΣημειώσεις φορολογουμένουΦ.
Ειδικότερα:

Ενδειξη ΥΛοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνοΦ. Γράψτε όλες τις οδούς που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησης, εκτός από την οδό που έχει ήδη γραφτεί στην ένδειξη ΥΟδός - ΑριθμόςΦ.

Ενδειξη ΥΠροσόψεις ακινήτουΦ. Γράψτε τις οδούς επί των οποίων έχει πρόσοψη το ακίνητο.

Ενδειξη ΥΠροσόψεις οικοπέδουΦ. Γράψτε τις οδούς επί των οποίων έχει πρόσοψη το οικόπεδο, στο οποίο είναι κτισμένο το ακίνητο, όπου είναι εγκατεστημένη η έδρα της επιχείρησης.

Γενικά για τον τρόπο συμπλήρωσης των υπόλοιπων ενδείξεων του εντύπου διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Στις ενδείξεις που υπάρχει η ερώτηση Υναι - όχιΦ, η αντίστοιχη απάντηση αναγράφεται στις διάστικτες γραμμές μετά την πρώτη κατακόρυφη γραμμή και πριν τον κωδικό αριθμό.
- Στις ενδείξεις που δεν υπάρχουν τετραγωνίδια ή παραλληλόγραμμα ή η ερώτηση Υναι - όχιΦ, η αντίστοιχη απάντηση γράφεται στις διάστικτες γραμμές μετά την πρώτη κατακόρυφη γραμμή και μετά τον κωδικό αριθμό.
- Στις ενδείξεις που υπάρχουν παραλληλόγραμμα πριν την πρώτη κατακόρυφη γραμμή η απάντηση γράφεται μέσα σ' αυτά.
- Τέλος, όταν καθένας από τους συζύγους ασκεί ατομική επιχείρηση, συμπληρώνει ο καθένας ξεχωριστό έντυπο και ο σύζυγος συμπληρώνει την πρώτη στήλη του εντύπου του, η οποία στο πάνω μέρος έχει την ένδειξη ΥΑΤΟΜΙΚΗΣ 'Η ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κ.Τ.Λ.Φ ενώ η σύζυγος τη δεύτερη στήλη του δικού της εντύπου, η οποία στο πάνω μέρος έχει την ένδειξη ΥΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥΦ. Η άγαμη γυναίκα θα συμπληρώσει την πρώτη στήλη.

Στις ενδείξεις 1 έως και 11 του πίνακα 2 θα γραφτούν επίσης, μόνο τα στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησης, ενώ οι ενδείξεις 12, 13 και 14 αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης γενικά, όπως αυτές περιγράφονται στους πίνακες 2 έως 4.
Ειδικότερα για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του δεύτερου αυτού υποπίνακα διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Ενδειξη 1. Γράψτε τη λέξη ΥΝΑΙΦ αν στην επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησης παρέχονται υπηρεσίες, εκτός από υπηρεσίες εκπαίδευσης. Αν στην εγκατάσταση αυτή ασκείται μικτή επιχείρηση πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, γράψτε τη λέξη ΥΝΑΙΦ όταν τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών είναι περισσότερα από τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών.

Ενδειξη 2. Γράψτε τη λέξη ΥΝΑΙΦ όταν στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Ενδειξη 3. Γράψτε την τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση. Προκειμένου για τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (εταιρίες κ.τ.λ.) η ένδειξη αυτή, συμπληρώνεται υποχρεωτικά.
Αντίθετα για ατομικές επιχειρήσεις η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται προαιρετικά, άλλως θα συμπληρωθεί από την υπηρεσία.

Ενδειξη 4. Γράψτε την επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης της έδρας της επιχείρησης, σε τετραγωνικά μέτρα. Στην έννοια της επαγγελματικής εγκατάστασης περιλαμβάνεται κάθε επιφάνεια στεγασμένη ή μη, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης ή συμβάλλει στην εξυπηρέτηση του σκοπού της. Προκειμένου για τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (εταιρίες κ.τ.λ.), σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η κατοικία μέλους της εταιρίας της ως επαγγελματική εγκατάσταση, η επιφάνεια που θα γραφτεί από τους υποχρέους αυτούς στον κωδικό 331 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/3 της επιφάνειας του κωδικού 333. Το ίδιο ισχύει και για τις ατομικές επιχειρήσεις όταν χρησιμοποιείται η κατοικία του φορολογουμένου ως επαγγελματική εγκατάσταση.
Σημειώνεται ότι αν το λογιστήριο της έδρας της επιχείρησης βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο, αλλά στο ίδιο ακίνητο με την κύρια εγκατάσταση, στην επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης (στους κωδικούς 331-332) θα προστεθεί και η επιφάνεια του λογιστηρίου.
Αντίθετα, αν το λογιστήριο βρίσκεται σε άλλο ακίνητο, η μισθωτική αξία αυτού θα συναθροιστεί στους κωδικούς 373-374 της δεύτερης σελίδας του εντύπου. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της μισθωτικής αξίας θα γραφτεί χωρίς μείωση.

Ενδειξη 5. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την κατοικία σας ως επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησής σας, γράψτε τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας σας, σε τετραγωνικά μέτρα.

Ενδειξη 6. Γράψτε τη λέξη ΥΟΡΟΦΟΦ ή ΥΥΠΟΓΕΙΟΦ, μέσα στο παραλληλόγραμμο, αν η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται αποκλειστικά σε όροφο ή υπόγειο αντιστοίχως. Αν η εγκατάσταση είναι σε ισόγειο ή περιλαμβάνει και ισόγειο, η ένδειξη δεν συμπληρώνεται. Αν η εγκατάσταση έχει όροφο και υπόγειο, τότε γράφεται μόνο η λέξη ΥΟΡΟΦΟΣΦ.

Ενδειξη 7. Γράψτε τον αριθμό των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων αν ασκείτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και συστεγάζεστε με άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Αν η επιχείρησή σας είναι μικτή, πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, οι κωδικοί 337-338 συμπληρώνονται μόνο όταν τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών είναι περισσότερα από τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών.

Ενδειξη 8. Γράψτε στο αντίστοιχο ορθογώνιο το συντελεστή εμπορικότητας της οδού, μόνο αν η περιοχή είναι ενταγμένη στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού μεταβίβασης ακινήτων και εφόσον δεν ασκείτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Αν ασκείτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή η επαγγελματική εγκατάσταση, ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών, βρίσκεται σε περιοχή που δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού μεταβίβασης ακινήτων δεν συμπληρώνεται η ένδειξη αυτή. Προκειμένου για υποχρέους της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (εταιρίες κ.τ.λ.) ο συντελεστής εμπορικότητας, όταν συντρέχει περίπτωση, συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Αντίθετα για τις ατομικές επιχειρήσεις ο συντελεστής εμπορικότητας συμπληρώνεται προαιρετικά, άλλως συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

Ενδειξη 9. Γράψτε το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα που ασκείτε στην επαγγελματική εγκατάσταση. Αν στην επαγγελματική αυτή εγκατάσταση ασκείτε πολλές δραστηριότητες ή πουλάτε αγαθά που έχουν διαφορετικό μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους και στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες κατά συντελεστή, γράψτε το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους που αντιστοιχεί στα περισσότερα ακαθάριστα έσοδα.

Ενδειξη 10. Αν στην επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησης διεξάγεται μικτή δραστηριότητα πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, στους κωδικούς 343-344 γράψτε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από όλες τις δραστηριότητες αυτής της εγκατάστασης, ενώ στους κωδικούς 345-346 της δευτερεύουσας δραστηριότητας αυτής της εγκατάστασης.

Ενδειξη 11. Γράψτε τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης μέσα στο 1994, αν είναι λιγότεροι από 12, σε περίπτωση που έγινε η έναρξη ή διακοπή εργασιών μέσα στο 1994.

Ενδειξη 12. Γράψτε τη λέξη ΥΝΑΙΦ αν η επιχείρηση είναι νέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994.

Ενδειξη 13. Γράψτε το καθαρό εισόδημά σας από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις κ.τ.λ.), φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, που αποκτήσατε μέσα στο 1994, εφόσον ασκείτε ατομική επιχείρηση. Προκειμένου για υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (εταιρίες κ.τ.λ.) δεν θα συμπληρωθεί αυτή η ένδειξη.

Ενδειξη 14. Γράψτε το συνολικό καθαρό εισόδημα της επιχείρησής σας, τόσο της έδρας όσο και των τυχόν υποκαταστημάτων, όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία, που τηρεί η επιχείρησή σας για τις δραστηριότητες που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, πριν αφαιρεθούν από το εισόδημα αυτό τυχόν αφορολόγητες εκπτώσεις κ.τ.λ. λόγω αναπτυξιακών νόμων ή η δαπάνη αγοράς φορολογικής ταμειακής μηχανής.
Οι ενδείξεις του υποπίνακα ΙΙ ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ αφορούν τον πρώτο αποθηκευτικό χώρο της έδρας της επιχείρησης και θα συμπληρωθούν όπως οι αντίστοιχες ενδείξεις της επαγγελματικής εγκατάστασης της έδρας της επιχείρησης.
Ειδικότερα στους κωδικούς 373-374 γράψτε το άθροισμα της μισθωτικής αξίας των λοιπών, εκτός του πρώτου, αποθηκευτικών χώρων (δεύτερου, τρίτου κ.τ.λ.) της έδρας της επιχείρησης. Η μισθωτική αυτή αξία θα γραφτεί μειωμένη, από το φορολογούμενο, κατά ποσοστό 75%. Αν κάποιος αποθηκευτικός χώρος χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από 12 μήνες μέσα στο 1994, το ποσό της μισθωτικής αξίας του θα περιορισθεί ανάλογα. Σημειώνεται ότι για τους λοιπούς, εκτός του πρώτου, αποθηκευτικούς χώρους πρέπει να επισυνάψετε χειρόγραφη κατάσταση με τα στοιχεία κάθε αποθηκευτικού χώρου (οδό, αριθμό, προσόψεις ακινήτου κ.τ.λ.), όπως αυτά αναγράφονται στον υπόψη υποπίνακα ΙΙ του εντύπου.
Στους ίδιους κωδικούς θα συναθροίσετε και τη μισθωτική αξία του λογιστηρίου της έδρας της επιχείρησης, όταν το λογιστήριο βρίσκεται σε άλλο ακίνητο από αυτό που βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση. Η μισθωτική αξία του λογιστηρίου θα γραφτεί χωρίς μείωση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψετε κατάσταση με τα στοιχεία του λογιστηρίου (οδό, αριθμό, προσόψεις ακινήτου κ.τ.λ.).

Συμπλήρωση Πίνακα 3

Οι ενδείξεις αυτού του πίνακα συμπληρώνονται όπως και οι αντίστοιχες ενδείξεις του πίνακα 2, αλλά με τα στοιχεία που αφορούν το πρώτο υποκατάστημα της επιχείρησης και τυχόν αποθηκευτικούς χώρους.

Συμπλήρωση Πίνακα 4

Οι ενδείξεις αυτού του πίνακα συμπληρώνονται όπως και οι αντίστοιχες ενδείξεις του πίνακα 3, αλλά με τα στοιχεία που αφορούν το δεύτερο υποκατάστημα της επιχείρησης και τυχόν αποθηκευτικούς χώρους, εκτός από τις ενδείξεις 12 και 13, οι οποίες συμπληρώνονται ως ακολούθως:

Ενδειξη 12. Γράψτε το συνολικό ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των λοιπών, εκτός του πρώτου και του δευτέρου, υποκαταστημάτων της επιχείρησης (δηλαδή του τρίτου, τέταρτου κ.τ.λ. υποκαταστήματος). Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος αυτών των υποκαταστημάτων (δηλαδή του τρίτου, τετάρτου κ.τ.λ.) θα υπολογισθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση, είτε για εταιρία, κοινωνία κ.τ.λ. και θα ελεγχθεί από τη ΔΟΥ. Στις περιπτώσεις αυτές, αν ο φορολογούμενος (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) δηλώνει αδυναμία ως προς τους υπολογισμούς αυτούς, θα έχει τη συνδρομή της ΔΟΥ.

Ενδειξη 13. Γράψτε τη συνολική εμπορική αμοιβή που λάβατε υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των λοιπών, εκτός του πρώτου και του δευτέρου, υποκαταστημάτων της επιχείρησης (δηλαδή του τρίτου, τέταρτου κ.τ.λ. υποκαταστήματος). Στις περιπτώσεις αυτές, αν ο φορολογούμενος (νομικό ή
φυσικό πρόσωπο) δηλώνει αδυναμία ως προς τους υπολογισμούς αυτούς, θα έχει τη συνδρομή της ΔΟΥ.
Τονίζεται ότι για καθένα από τα λοιπά, εκτός του πρώτου και του δευτέρου, υποκαταστήματα πρέπει να συνυποβάλλετε άλλο έντυπο Ε10 με συμπληρωμένες τις ενδείξεις του πίνακα 3, καθώς και χειρόγραφη κατάσταση με τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για καθένα από αυτά τα υποκαταστήματα.

Συμπλήρωση Πίνακα 5

Οι ενδείξεις αυτού του πίνακα συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.
Διευκρινίζεται ότι, όταν η επιχείρηση διενεργεί πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων ως ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων 1993 και 1994, που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, θα γράψετε το σύνολο των εσόδων κάθε έτους από τις πωλήσεις και όχι μόνο τα έσοδα από την προμήθεια.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μικτής επιχείρησης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, αν το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων της στήλης 3 είναι περισσότερα από τα ακαθάριστα έσοδα τόσο της χρήσης 1993 όσο και της χρήσης 1994, το επιπλέον ποσό ακαθαρίστων εσόδων της στήλης 3 από τη στήλη ΥΧρήση 1994Φ, θα θεωρηθεί ότι προέρχεται από την πώληση αγαθών.
Αν το σύνολο της στήλης 3 είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα τόσο της χρήσης 1993 όσο και της χρήσης 1994 και στην επιχείρηση εφαρμόζονται περισσότεροι από ένας μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους, το επιπλέον ποσό ακαθάριστων εσόδων της στήλης 3 από τη στήλη ΥΧρήση 1994Φ θα πολλαπλασιασθεί με το μέσο όρο των
μοναδικών αυτών συντελεστών και τα προκύπτοντα επιπλέον καθαρά κέρδη θα προστεθούν στα κέρδη των βιβλίων και το σύνολο των κερδών θα γραφτεί στους κωδικούς 357-358. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψετε χειρόγραφη κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών της επιχείρησης.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ομόρρυθμη εταιρία "Χ" τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων από το οποίο, για τη χρήση 1993 προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα 9.000.000, ενώ για τη χρήση 1994, προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθού "Α" 4.000.000 δρχ. (Μ.Σ.Κ.Κ. 10%) και από την πώληση αγαθού "Β" 6.000.000 δρχ. (Μ.Σ.Κ.Κ. 15%), δηλ. συνολικά ακαθάριστα έσοδα 10.000.000 δρχ. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της πετρελαιοκίνητο φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους 15 τόνων. Τα καθαρά κέρδη για τη χρήση 1994, με βάση τα βιβλία της, ανέρχονται σε 1.300.000 δρχ. (4.000.000 Χ 10% και 6.000.000 Χ 15%).
Επειδή, τα ακαθάριστα έσοδα τόσο της χρήσης 1993 όσο και της χρήσης 1994 είναι μικρότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τους τόνους του πετρελαιοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου Ι.Χ., τότε ο κωδικός 357 θα συμπληρωθεί αφού γίνουν οι παρακάτω υπολογισμοί:
Ακαθάριστα έσοδα με βάση τους τόνους του αυτοκινήτου 15 Χ 800.000 = 12.000.000 δρχ.
Ακαθ. έσοδα βιβλίων χρήσης 1994
4.000.000 + 6.000.000 = 10.000.000 δρχ.
Επιπλέον διαφορά
2.000.000 δρχ.
Το ποσό των 2.000.000 δρχ. θα πολλαπλασιασθεί με το μέσο όρο των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους 12,5% (15 + 10:2) και το αποτέλεσμα των 250.000 δρχ. (200.000 Χ 12,5%), προστιθέμενο στα κέρδη του 1.300.000 δρχ., που προκύπτουν από τα βιβλία της, δηλαδή το ποσό του 1.550.000 δρχ. θα γραφτεί στον κωδικό 357.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 6

Η συμπλήρωση των ενδείξεων αυτού του πίνακα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία.
Στους κωδικούς 355-356, 361-362, 365-366, 377-378, 381-382 θα γραφτούν τα αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματα βάσει βιβλίων. Στους λοιπούς κωδικούς θα γραφτούν τα ποσά του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, που αναφέρονται
στα αντικειμενικά κριτήρια. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που η εκμετάλλευση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης διήρκησε λιγότερο από δώδεκα μήνες μέσα στο 1994, λόγω αγοράς ή πώλησης του αυτοκινήτου ενδιάμεσα του έτους, στους κωδικούς 359-360, 363-364 και 375-376, θα γράψετε, κατά περίπτωση, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος μετά τον περιορισμό του ανάλογα με τους μήνες εκμετάλλευσης μέσα στο έτος 1994 του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή θα κάνετε σχετική σημείωση στο χώρο της πρώτης σελίδας του εντύπου με την ένδειξη ΥΣημειώσεις φορολογουμένουΦ. Τέτοιος περιορισμός δεν διενεργείται σε ανάλογες περιπτώσεις για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα κάμπινγκ.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 7

Ενδείξεις 1 και 2. Οι ενδείξεις των κωδικών 581-582 και 583-584 συμπληρώνονται μόνο όταν η ατομική επιχείρηση εκτός από υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητες, έχει και δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται σ' αυτά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο:
Ο φορολογούμενος Χ. Γεωργίου ασκεί το επάγγελμα του εμπόρου υποδημάτων με έδρα (κεντρικό κατάστημα) σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 4.000 κατοίκους, ενώ διατηρεί υποκατάστημα σε πόλη με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους. Από τα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. προκύπτουν έστω καθαρά κέρδη για το κεντρικό κατάστημα 3.000.000 δρχ. και για το υποκατάστημα 1.500.000 δρχ. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του 1.500.000 δρχ. θα γραφτεί στον κωδικό 581, γιατί προέρχεται από δραστηριότητα που δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια λόγω του τόπου εγκατάστασής της.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο:
Φορολογούμενος ασχολείται με την εμπορία υποδημάτων, σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 4.000 κατοίκους και συγχρόνως εκμεταλλεύεται στην ίδια πόλη κινηματογράφο. Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του κινηματογράφου θα γραφτούν στους κωδικούς 581-582.
Σημειώνεται ότι αν μη υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητα είναι η δραστηριότητα της έδρας της επιχείρησης και υπαγόμενη η δραστηριότητα του υποκαταστήματος, τα καθαρά κέρδη της έδρας θα γραφτούν στους κωδικούς 581-582, ενώ για το υποκατάστημα θα συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα 3 και επίσης,
θα συμπληρωθούν οι κωδικοί 353-354 του πίνακα 2.
Τέλος, τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τη συμπλήρωση των κωδικών 583-584.

Ενδείξεις 3 και 4. Οι κωδικοί 585-586 συμπληρώνονται από επιχείρηση που κατά οποιοδήποτε τρόπο υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια και μόνο όταν αυτή έχει κάνει χρήση αναπτυξιακών νόμων και έχει δημιουργήσει αφορολόγητα αποθεματικά ή εκπτώσεις ή έχει δαπάνη αγοράς φορολογικής ταμιακής μηχανής (που εκπίπτει από
τα κέρδη) κτλ. Στην περίπτωση αυτή στους κωδικούς 585-586 θα γράψετε το συνολικό ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων και λοιπών ποσών που έχουν υπολογισθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, από την επιχείρηση, ανεξάρτητα αν αφορούν υπαγόμενες ή μη υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητες της.
Σημειώνεται ότι, οι φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητων αποθεματικών ή άλλων εκπτώσεων, επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, αν αυτό είναι μεγαλύτερο από τα κέρδη των βιβλίων και στοιχείων. Επομένως, για τον υπολογισμό των ποσών αυτών και την αναγραφή τους στους κωδικούς 585-586 θα προηγείται υπολογισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την επιχείρηση. Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που υπολογίσθηκε από την επιχείρηση και το οποίο λήφθηκε υπόψη για τον σχηματισμό των αφορολόγητων κτλ. εκπτώσεων, θα γραφτεί στους κωδικούς 587-588.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, όταν ασκείται ατομικά μόνο μία υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητα, στους κωδικούς 587-588 θα γραφτεί το μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος μεταξύ του ποσού που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία και του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, το οποίο μεγαλύτερο ποσό, όπως προαναφέρθηκε, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των αφορολόγητων κτλ. εκπτώσεων. Οταν ασκούνται ατομικά περισσότερες από μια δραστηριότητες από τις οποίες άλλες υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια των παραγράφων 1 έως 12 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 και άλλες στις ειδικές ρυθμίσεις της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου (κάμπινγκ), στους κωδικούς 587-588 θα γράφεται το άθροισμα των κατά περίπτωση μεγαλύτερων ποσών εισοδήματος μεταξύ των ποσών που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για κάθε μία από τις δραστηριότητες αυτές, το οποίο άθροισμα έχει δικαίωμα να λάβει υπόψη η επιχείρηση για τον υπολογισμό των αφορολόγητων κτλ. εκπτώσεων.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο
Φορολογούμενος ασκεί ατομικά βιοτεχνική δραστηριότητα, υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια, ενώ από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. προκύπτουν καθαρά κέρδη 3.000.000 δρχ. Ο υπόψη φορολογούμενος κάνοντας χρήση των διατάξεων του ν. 1892/1990 δικαιούται κατ' αρχήν αφορολόγητο ποσό έκπτωσης έστω π.χ. 1.800.000 (3.000.000 Χ 60%) δρχ., εφόσον βέβαια πληρούνται και οι άλλες ειδικότερες προϋποθέσεις του ν. 1892/1990. Από τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος προκύπτει ποσό 4.000.000 δρχ. και επομένως, ο φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητη έκπτωση 2.400.000 (4.000.000 Χ 60%) δρχ., εφόσον βέβαια και πάλι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του ν. 1892/1990. Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 585 θα γραφτεί το ποσό των 2.400.000 δρχ., ενώ στον κωδικό 587 το ποσό των 4.000.000 δρχ.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο
Εστω ότι ο παραπάνω φορολογούμενος εκτός από τη βιοτεχνία, εκμεταλλεύεται και κάμπινγκ 50 θέσεων σκηνών και 30 θέσεων τροχόσπιτων, και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του κάμπινγκ προκύπτουν καθαρά κέρδη 900.000 δρχ. Ο φορολογούμενος αυτός δικαιούται κατ' αρχήν αφορολόγητο ποσό έκπτωσης έστω π.χ. 2.340.000 (3.900.000 Χ 60%) δρχ., εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του ν. 1892/1990. Από τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος προκύπτει ποσό 4.000.000 δρχ. για τη βιοτεχνία και 400.000 δρχ. για την εκμετάλλευση του κάμπινγκ. Δικαίωμα έκπτωσης δημιουργείται στο ποσό των 4.900.000 (4.000.000 + 900.000) δρχ., εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του ν. 1892/1990 και ποσό αφορολόγητης έκπτωσης 2.940.000 (4.900.000 Χ 60%). Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 585 θα γραφτεί το ποσό των 2.940.000 δρχ., ενώ στον κωδικό 587 το ποσό των 4.900.000 δρχ. Ενδειξη 5. Η ένδειξη 5 δεν θα συμπληρωθεί.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε10

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο
Η Ομόρρυθμη εταιρία "Χ. Γεωργίου και Σία" έχει ως αντικείμενο εργασιών από το έτος 1989, την εμπορία ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών καθώς και τηλεοράσεων. Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη σε μισθωμένο ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 150 τετραγωνικών μέτρων, στην οδό Ντέκα Ιωάννη αριθ. 10 στη Θεσσαλονίκη.
Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο όπου ευρίσκεται εγκατεστημένη η εταιρία είναι, έστω: Τσιμισκή - Θησέως - Βασιλείου, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου ευρίσκεται η επιχείρηση, όσο και το οικόπεδο όπου είναι κτισμένο το ακίνητο έχουν πρόσοψη επί της οδού Ντέκα Ιωάννη. Η τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται η οδός Ντέκα Ιωάννη αριθ. 10 είναι 120.000 δρχ. το τετραγωνικό μέτρο και ο συντελεστής εμπορικότητας της οδού είναι 2,2. Από την 17418/1985 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με τους κωδικούς 2330 "έμπορος ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών" και 2330α "έμπορος τηλεοράσεων" προβλέπονται Μ.Σ.Κ.Κ. 10% και 5% αντίστοιχα.
Τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων (Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) από το οποίο, για τη χρήση 1994, προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα από την εμπορία ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών 24.000.000 δρχ., από την εμπορία τηλεοράσεων 10.000.000 δρχ., και καθαρά κέρδη 2.900.000 δρχ. (24.000.000 Χ 10% και 10.000.000 Χ 5%), τα οποία και δηλώθηκαν με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 της εταιρίας.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο
Ο Φορολογούμενος Γεωργίου Χρήστος του Ευαγγέλου ασκεί από το έτος 1991 ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών εκπαίδευση οδηγών αυτοκινήτων (επιχείρηση παροχής υπηρεσιών). Η επιχείρησή του είναι εγκατεστημένη σε μισθωμένο, ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 40 τετραγωνικών μέτρων, στην οδό Μπιζανίου 10 στο Ηράκλειο Κρήτης.
Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο όπου ευρίσκεται εγκατεστημένη η επιχείρηση είναι: Χανίων - Καλλέργη - Ομήρου, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου ευρίσκεται η επιχείρηση, όσο και το οικόπεδο επί του οποίου είναι κτισμένο το ακίνητο έχουν πρόσοψη επί της οδού Μπιζανίου. Η τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται η οδός αυτή είναι 140.000 δρχ. το τετραγωνικό μέτρο και ο συντελεστής εμπορικότητας της είναι 2,5.
Από την 17418/1955 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με τον κωδικό 8023 Υεκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτωνΦ προβλέπεται Μ.Σ.Κ.Κ. 48%.
Τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων (Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) από το οποίο προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα 7.500.000 δρχ. δαπάνες 4.400.000 δρχ. και καθαρά κέρδη 3.100.000 δρχ. τα οποία και δηλώθηκαν με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο
Η φορολογούμενη Γεωργίου Ελένη, η οποία είναι σύζυγος του Γεωργίου Χρήστου του Ευαγγέλου ασκεί ατομική επιχείρηση, από το έτος 1982, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιϊας λιανικώς. Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη σε μισθωμένο ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 120
τετραγωνικών μέτρων, στην οδό Ερμού στην Αθήνα.
Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο όπου ευρίσκεται εγκατεστημένη η επιχείρηση είναι: Νίκης - Καραγεώργη Σερβίας - Βουλής, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου ευρίσκεται η επιχείρηση, όσο και το οικόπεδο επί του οποίου είναι κτισμένο το ακίνητο έχουν πρόσοψη επί των οδών Ερμού-Νίκης.
Ο συντελεστής εμπορικότητας της οδού που βρίσκεται το κατάστημα σύμφωνα με όσα ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων έχει ορισθεί σε 4,8, ενώ η τιμή ζώνης που ίσχυε την 1.1.1994 για το μέρος της οδού αυτής που βρίσκεται η εγκατάσταση είναι 320.000 δρχ.
Σύμφωνα με την 17418/1985 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με τον κωδικό αριθμό 6330 "Εμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιϊας λιανικώς" ο Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού κέρδους ορίζεται σε 12%.
Τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων (Β' κατηγορίας του ΚΒΣ) από το οποίο προκύπτουν για τη διαχειριστική περίοδο 1.1. - 31.12.1994 ακαθάριστα έσοδα 45.000.000 δρχ. και καθαρά κέρδη 5.400.000 δρχ. (45.000.000 Χ 12% ΜΣΚΚ).
Επίσης, η παραπάνω ατομική επιχείρηση διατηρεί και υποκατάστημα στην Πάτρα στην οδό Αγράφων, σε μισθωμένο ακίνητο στον πρώτο όροφο, επιφάνειας 90 τετραγωνικών μέτρων, όπου διεξάγονται οι ίδιες εργασίες με το κεντρικό κατάστημα.
Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο όπου ευρίσκεται εγκατεστημένο το υποκατάστημα είναι: Καλαβρύτων - Αίαντος - Εθνομαρτύρων, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου ευρίσκεται αυτό, όσο και το οικόπεδο επί του οποίου είναι κτισμένο το ακίνητο έχουν πρόσοψη επί της οδού Αγράφων.
Η τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται η οδός Αγράφων είναι 82.000 δρχ. το τετραγωνικό μέτρο, ενώ ο συντελεστής εμπορικότητας της οδού είναι 1.
Από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων-εξόδων του υποκαταστήματος προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα 13.000.000 και καθαρά κέρδη 1.560.000 δρχ. (13.000.000 Χ 12% Μ.Σ.Κ.Κ.).
Τα δεδομένα αυτά ανέγραψε και στα συμπληρωματικά στοιχεία Φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε3) που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο
Φορολογούμενος ασκεί από το έτος 1985 ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εμπορία ραπτικών μηχανών γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης καθώς και επιδιορθώσεις ραπτομηχανών, γενικά επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης. Η επιχείρησή του (μικτή) είναι εγκατεστημένη σε μισθωμένο, κατάστημα, πρώτου ορόφου, επιφάνειας 90 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Πάρσης 10 στη Νέα Ιωνία Αττικής.
Οι λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο όπου ευρίσκεται εγκατεστημένη η επιχείρηση είναι: Αδάμαντος - Μυκάλης - Θησέως, ενώ τόσο το ακίνητο (κτίριο) όπου ευρίσκεται η επιχείρηση, όσο και το οικόπεδο όπου είναι κτισμένο το ακίνητο έχουν πρόσοψη επί των οδών Πάρσης - Αδάμαντος. Από την 17418/1985 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με τους κωδικούς 2341 "έμπορος ραπτικών μηχανών γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης" και 8207 "Επιδιορθώσεις ραπτομηχανών γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης" προβλέπονται Μ.Σ.Κ.Κ. 15% και 34%, αντίστοιχα.
Τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων (Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) από το οποίο προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα από την εμπορία 17.000.000 δρχ. και από τις επιδιορθώσεις 6.000.000 δρχ. και καθαρά κέρδη 4.590.000 δρχ., τα οποία και δηλώθηκαν με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο

Α' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Κατά τη διαχειριστική περίοδο 1994 (οικονομικό έτος 1995), πρώτο έτος εφαρμογής της σχετικής διάταξης, έστω ότι επιχείρηση κατέχει φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους 10 τόννων του οποίου η άδεια έχει εκδοθεί το έτος 1991.
Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας απαιτούνται ακαθάριστα έσοδα 1.000.000 δρχ. ανά τόνο μικτού βάρους. Ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους της επιχείρησης είναι 20%. Η επιχείρηση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 1994 (διαχείριση 1.1.-31.12.1993) είχε πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα 11.000.000 δρχ., ενώ κατά το οικονομικό έτος 1995 (διαχείριση 1.1.-31.12.94) πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα 7.000.000 δρχ. τα οποία είναι μικρότερα των 8.000.000 δρχ. (80% Χ 10.000.000 δρχ.). Επειδή η υπόψη επιχείρηση για δύο συνεχή έτη (το κρινόμενο και το αμέσως προηγούμενο 1993 και 1994) δεν πραγματοποίησε για κάθε έτος ακαθάριστα έσοδα κάτω των 8.000.000 δρχ., τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 1994, τα οποία είναι κατώτερα των 8.000.000 δρχ., δεν θα προσαυξηθούν κατά 1.000.000 δρχ. Στην περίπτωση αυτή δεν συμπληρώνεται ο κωδικός 357.

Β' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Αν υποτεθεί ότι, η επιχείρηση αυτή κατά το οικονομικό έτος 1994 (διαχείριση 1.1.-31.12.1993) είχε πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα 6.000.000 δρχ. και το οικονομικό έτος 1995 (διαχείριση 1.1.-31.12.1994) 7.000.000 δρχ. ακαθάριστα έσοδα, τότε επειδή για δύο συνεχή έτη (χρήσεις 1993 και 1994) έχει πραγματοποιήσει, για κάθε έτος, ακαθάριστα έσοδα κάτω των 8.000.000 δρχ., τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 1994 θα προσαυξηθούν κατά 1.000.000 δρχ. (8.000.000 - 7.000.000). Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 357 θα γραφούν συνολικά καθαρά κέρδη 1.600.000 δρχ. (8.000.000 Χ 20%).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης