Α.Π.Φ80020/οικ.15250/1246/29.7.2008

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 3655/2008 (Α58/3-4-2008) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 1-3, 145 και 147.

29 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29-7-2008
Α.Π. Φ 80020/οικ.15250/1246

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ .ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ       
Δ/ΝΣΗ  ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ    
ΤΜΗΜΑ: Γ΄    ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29    
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ: 101 10                                         
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ι. Μαθιουδάκη, Βασ. Κουλούρης,
                            Aσπ. Στραντζάλου, Χρ. Γκιουλέκα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 - 336 8113-4, 3368123            
                                                                     
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 3655/2008 (Α58/3-4-2008) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 1-3,  145 και  147.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 58Α/3-4-2008 δημοσιεύτηκε ο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», με τον οποίο ρυθμίζεται σειρά θεμάτων οργανωτικού και συνταξιοδοτικού περιεχόμενου.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-3, 145 και 147, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Αρθρο 1

Με το άρθρο 1 προβλέπεται ότι από την 1η μέρα του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του νόμου αυτού (ήτοι από 1/8/2008), εντάσσονται αυτοδίκαια στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία: ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ καθώς και οι κλάδοι Σύνταξης των ΤΑΠ-ΟΤΕ , ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ».

Αρθρο 2

α) Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 προβλέπεται ότι όσοι προσλαμβάνονται από 1/8/2008 και εφεξής σε εταιρείες και πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων το προσωπικό ασφαλιζόταν στα Ταμεία και τους κλάδους σύνταξης του άρθρου 1 υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του (π.χ. ποσοστά εισφορών, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τρόπος υπολογισμού της σύνταξης κ.λπ.).
    
β) Αντίθετα, με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, προβλέπεται ότι όσοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31/12/1992 και είναι ασφαλισμένοι κατά την 31/7/2008 των Ταμείων και των κλάδων σύνταξης του άρθρου 1 υπάγονται μεν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εξακολουθούν, όμως να διέπονται, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, από τις διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, όπως ισχύουν με τις γενικές διατάξεις νόμων και τις διατάξεις του νόμου αυτού, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 143, για την οποία γίνεται μνεία στην Φ.80020/οικ14163/1177/28.5.2008 εγκύκλιό μας.

Ειδικά για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση των Ειδικών Ταμείων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3029/2002) που συνταξιοδοτούνται από 1/1/2008 και μετά, η μηνιαία σύνταξή τους προκύπτει από το άθροισμα δύο τμημάτων (παρ. 11, ν. 3029/2002): α) αυτό που αντιστοιχεί στον μέχρι 31/12/2007 χρόνο ασφάλισης, απΆ όπου θα προκύψει ένα ποσό, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Ειδικό Ταμείο καταστατικές ή γενικές διατάξεις και β) από το τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1/1/2008 και μετά, για τον οποίο θα υπολογισθεί το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 11 του ν. 3029/2002 (μέσος όρος 5ετίας, βαθμιαία μείωση του ποσοστού  των συνταξίμων αποδοχών κ.λπ.).

Σύμφωνα με το ν. 3029/2002 και για τα δύο διαστήματα το ποσό της σύνταξης θα καθορίζεται σε 1/35 για κάθε έτος ασφάλισης, των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών.

Τυχόν καταστατικές διατάξεις Ειδικών Ταμείων από τις οποίες προβλέπεται ευνοϊκότερο ανά έτος ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2007 για όσους ασφαλίστηκαν μέχρι 31/12/1982, καταργούνται, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1, από 1/1/2013.  

γ) Με τις διατάξεις της παρ. 2, προβλέπεται ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως διάδοχος φορέας, συνεχίζει τις δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων κλάδων. Στην περίπτωση που οι επίδικες υποθέσεις αφορούν, πέραν των εντασσόμενων κλάδων σύνταξης και άλλους κλάδους οι οποίοι, με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 εντάσσονται σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεχίζει, από κοινού με τους άλλους φορείς, τις εκκρεμείς δίκες.

δ) Με τη διάταξη της παρ. 3 τα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μέχρι 31/7/2008 υπαχθέντες στα ως άνω Ταμεία και Κλάδους μειώνονται ισόποσα και σταδιακά κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα σε μια δεκαετία, αρχής γενομένης από την 1/1/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα ποσοστά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εισφορά ασφαλισμένου 6,67%  - εισφορά εργοδότη 13,33%).

Ειδικά το ποσοστό εισφοράς των ασφαλισμένων στον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠΑΕ « Η ΕΘΝΙΚΗ», καθορίζεται από 1-1-2013 σε 6,67%, ενώ το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς της εργοδότιδας εταιρίας, από την ίδια ημερομηνία, μειώνεται ισόποσα και σταδιακά, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Παράδειγμα: Στο ΤΣΠ-ΕΤΕ τα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη έχουν ως εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31/12/1992

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/1/1993

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 11%

26,50%

6,67%

13,33%

 Με βάση την προβλεπόμενη μείωση, τα ποσοστά εισφορών για τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους του ΤΣΠ-ΕΤΕ, σταδιακά, θα διαμορφωθούν ως εξής:
 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Έως 31/12/2012

11%

26,50%

1/1/2013 – 31/12/2015

9,9175%

23,2075 %

1/1/2016 – 31/12/2018

8,835%

19,915%

1/1/2019 – 31/12/2021

7,7525%

16,6225%

1/1/2022 και μετά

6,67%

13,33%


Επισημαίνεται ότι καμιά διαφοροποίηση δεν επέρχεται στα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για τους από 1-1-1993 και εφεξής ασφαλισμένους, δεδομένου ότι αυτά είναι ισοϋψή με τα ποσοστά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι λοιποί πόροι που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων παραμένουν ως έχουν και αποτελούν πλέον πόρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3655/2008.

ε) Με τις διατάξεις της παρ. 9 ορίζεται ότι για τα λοιπά θέματα που δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7-10 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι:

i) ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε, ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ως συντάξιμος στους υπό ένταξη κλάδους και ταμεία του άρθρου 1 και ο χρόνος που διανύεται ή αναγνωρίζεται έως την ένταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (1/8/2008) λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ii) οι μέχρι την ένταξη συνταξιούχοι των εντασσόμενων κλάδων και ταμείων, από 1/8/2008 καθίστανται συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξής τους,
iii) οι συντάξεις ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
iv) καμία σύνταξη δε μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκάστοτε καταβαλλόμενα κατώτατα όρια των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

στ) Με τις διατάξεις της παρ. 10 προβλέπεται ότι δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης των μέχρι 31/7/2008 ασφαλισμέ¬νων των ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ , ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ» που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ως εκ τούτου, ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στους φορείς αυτούς θα θεωρείται ενιαίος, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από την 1-8-2008 και εφεξής.

Δεδομένου, εξάλλου, ότι μετά την ένταξη των ανωτέρω Ταμείων και Κλάδων καθώς και του ΤΣΕΑΠΓΣΟ, του ΤΣΠ-ΑΤΕ  και του ΤΑΠ-ΙΛΤ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε, ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ως συντάξιμος στους κλάδους αυτούς κλπ.,  λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παρ. 7 άρθρου 5 του ν. 3029/2002), συνάγεται ότι οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης δεν θα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που θα έχει χωρήσει ασφάλιση και σε οποιονδήποτε εντασσόμενο φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση για παράδειγμα του ΤΣΠ-ΕΤΕ και του  τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ (και πλέον  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα εφαρμό¬ζονται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που θα έχει χωρήσει ασφάλιση, πέραν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στους λοιπούς φορείς κύριας ασφάλισης, όπως, για παράδειγμα, ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ, τα Ταμεία Τύπου, ο Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.

 Επιπλέον, τονίζεται ότι η αναφερόμενη ρύθμιση θα έχει εφαρμογή, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της διάταξης, και στους ασφαλισμένους των πρώην ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ, οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επειδή, δε, υπάρχει το ενδεχόμενο, ασφαλισμένοι των προαναφερόμενων τέως Ταμείων που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την ένταξή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μέχρι 2/4/2008 (ήτοι την προηγούμενη της δημοσίευσης του ν. 3655/2008), να έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο εντασσόμενο κλάδο σύνταξης, ο οποίος δεν έχει θεωρηθεί ενιαίος, θα πρέπει και αυτοί να τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης. Για το λόγο αυτό και εφόσον στις παραπάνω περιπτώσεις έχουν ήδη απονεμηθεί συντάξεις, θα πρέπει, οίκοθεν, να γίνει επαναπροσδιορισμός των συντάξεων αυτών, αλλά τα οικονομικά αποτελέσματα θα αρχίζουν από τη δημοσίευση του νόμου (3-4-2008).

ζ) Με τις διατάξεις της παρ. 11 διασαφηνίζεται ότι οι παρακάτω ρυθμίσεις του νόμου έχουν εφαρμογή και στους ασφαλισμένους των Ταμείων και Κλάδων σύνταξης που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με βάση το άρθρο 5 του ν. 3029/2002 και την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3522/2006, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, όπως προαναφέρθηκε και οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ του τ. ΤΑΠ-ΙΛΤ και τ.ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

Οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται: α) στην εναλλακτική δυνατότητα συνταξιοδότησης των πατέρων με ανήλικα παιδιά (άρθρο 140), β) στην αναγνώριση πλασματικού χρόνου από τις μητέρες (άρθρο 141), γ) στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας (άρθρο 143) δ) στη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανήλικων παιδιών (άρθρο 144), ε) στην κατάργηση της δυνατότητας των από 1/1/1993 ασφαλισμένων για λήψη μειωμένης σύνταξης 35ετίας στο 55ο έτος της ηλικίας (άρθρο 143, παρ. 6), στ) στη  θέσπιση ορίου ηλικίας, από 1/1/2013, για τη συνταξιοδότηση με 20 έτη ασφάλισης των γυναικών, των χήρων ανδρών ή των διαζευγμένων με τρία παιδιά (άρθρο 144, παρ. 6), ζ) στη σταδιακή κατάργηση, από 1/1/2009, της δυνατότητας λήψης μειωμένης σύνταξης των από 1/1/1993 ασφαλισμένων μητέρων ανήλικων τέκνων, καθώς και στον επανακαθορισμό, από 1/1/2013, της μείωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της ίδιας κατηγορίας γυναικών που είναι πολύτεκνες (άρθρο 144, παρ. 7 α, β) και η) στη θέσπιση κινήτρων παραμονής στην εργασία (άρθρο 145, παρ. 2 και 3).


Αρθρο 3

α) Με τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου αυτού, προβλέπεται η ένταξη, από 1/8/2008, του Κλάδου Σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως αυτοτελούς τομέα με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και η μετονομασία του σε Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ. Ο Τομέας αυτός διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου κλάδου, οι οποίες καθίστανται καταστατικές του διατάξεις, μεταφέρονται, δε, σε αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου κλάδου.

Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος στον εντασσόμενο κλάδο του ΟΑΠ-ΔΕΗ λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε συνολικά στην ασφάλιση του Τομέα.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, ο Τομέας θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης. Σημειώνεται ακόμη ότι, λόγω της ένταξης του Κλάδου σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ ως αυτοτελούς τομέα, οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης εξακολουθούν να εφαρμόζονται μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των εντασσόμενων σε αυτό Ταμείων ή κλάδων σύνταξης και του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.

Για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 9-10 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι:

i) οι συντάξεις του Τομέα ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ii) καμία σύνταξη δε μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκάστοτε καταβαλλόμενα κατώτατα όρια των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Με τη διάταξη της παρ. 4  καθορίζονται ως πόροι του Τομέα οι ήδη προβλεπόμενες από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικές εισφορές, τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών του Τομέα.

γ) Με τη διάταξη της παρ. 5 το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχονται στον Τομέα, ως καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, ΟΤΑ ή άλλων νπδδ. Εφόσον η περιουσία και οι προβλεπόμενοι πόροι του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ δεν είναι κατανεμημένη στους κλάδους του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ, η κατανομή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3655/2008.

δ) Από 1/8/2008 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως διάδοχος φορέας, συνεχίζει τις δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόμενου κλάδου. Στην περίπτωση που οι επίδικες υποθέσεις αφορούν, πέραν του κλάδου σύνταξης και άλλους κλάδους του πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ, οι οποίοι, με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 εντάσσονται σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεχίζει από κοινού με τους φορείς αυτούς τις εκκρεμείς δίκες (παρ. 6) .

Για την εφαρμογή των άρθρων 132 και 136 του νόμου θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος της Δ/νσης Οικονομικού της ΓΓΚΑ.

Αρθρο 145
                                           
α) Με τις διατάξεις της παρ. 2 καθιερώνεται, για τους υπαγόμενους από 1.1.93 και εφεξής στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μεγαλύτερο ποσοστό προσαύξησης της σύνταξης (3,3%)  για κάθε χρόνο εργασίας που πραγματοποιούν πέραν των 35 ετών ασφάλισης και μετά τη συμπλήρωση του 65ου και έως το 68ο  έτος της ηλικίας.

Για την ως άνω κατηγορία ασφαλιζόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα ειδικά Ταμεία μισθωτών, ορίστηκε, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3029/02, ότι το ποσό της σύνταξης που δικαιούνται, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος και έχουν πραγματοποιήσει 35 χρόνια ασφάλισης, ανέρχεται στο 70% των συντάξιμων αποδοχών τους.

Για κάθε έτος ασφάλισης που πραγματοποιούν μετά τα 35 έτη και τη συμπλήρωση του 65ου έτους και έως το 67ο, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά 3%. Δηλαδή για 37 συνολικά έτη υπηρεσίας το ποσοστό αναπλήρωσης ανερχόταν σε 76%.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αναπροσαρμόζεται σε 3,3% το ποσοστό προσαύξησης για κάθε έτος παραμονής στην εργασία μετά τα 35 χρόνια και τη συμπλήρωση του 65ου και μέχρι του 68ου έτους της ηλικίας.
Με την νέα διάταξη το τελικά χορηγούμενο ποσό σύνταξης στον ασφαλισμένο που έχει συμπληρώσει 38 έτη ασφάλισης και το 68ο έτος ανέρχεται πλέον στο 80% των συντάξιμων αποδοχών του.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε, ότι ουδεμία διαφοροποίηση επέρχεται στο ανώτατο  όριο ποσού μηνιαίας σύνταξης (εξακολουθεί να ισχύει το 4πλάσιο του μέσου μηνιαίου Α Ε Π έτους 1991 αναπροσαρμοσμένου κατά το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων).

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση της σύνταξης των μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων, για παραμονή στην εργασία και μετά τα 35 έτη ασφάλισης, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.2084/1992.

β) Με τις διατάξεις της παρ. 3 επανακαθορίζεται, από 1-1-2009, σε 1/200 το ποσοστό μείωσης της σύνταξης, για τους ασφαλισμένους όλων των φορέων κοινωνικής Ασφάλισης - ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση - όπου από τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με όριο ηλικίας, μικρότερο του οριζόμενου για λήψη πλήρους σύνταξης.

Η ρύθμιση αυτή, επομένως, έχει εφαρμογή τόσο στους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους των ειδικών Ταμείων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3029/2002, στους οποίους παρεχόταν η ευχέρεια λήψης μειωμένης σύνταξης από τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων τους ή από γενικές διατάξεις (όπως είναι η διάταξη της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 2084/1992) όσο και στους από 1-1- 93 ασφαλισμένους τους.
Το σήμερα ισχύον ποσοστό μείωσης της σύνταξης (1/267) για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του κατά περίπτωση πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εξακολουθεί να ισχύει για συντάξεις, για τις οποίες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2008, προκειμένου να μη θιγούν ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν ήδη αποφασίσει την πρόωρη αποχώρησή τους και τη συνταξιοδότηση.

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από 1.1.2009 το ποσοστό μείωσης διαμορφώνεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και μέχρι 60 το πολύ μήνες.  

Από την ίδια χρονολογία, εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της εν λόγω παραγράφου, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται σε ποσοστά μείωσης των συντάξεων, εκτός:

- των καταστατικών διατάξεων που προβλέπουν μείωση μεγαλύτερη του 1/200 και

- των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3232/2004, με τις οποίες ορίζεται το ποσοστό μείωσης της σύνταξης σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί που τίθενται από τις επί μέρους διατάξεις, ως προς τη δυνατότητα χορήγησης μειωμένης σύνταξης, όπως είναι αυτοί της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 48 του ν.2084/92, που, πέραν του ασφαλιστικού δεσμού, προϋποθέτουν τη συμπλήρωση τουλάχιστον του 60ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 55ου για τις γυναίκες. 

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν.3029/2002, οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης των 15 ετών, δεν μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη, με όριο ηλικίας μικρότερο του 65ου οι άνδρες και του 60ου οι γυναίκες.


Αρθρο 147

α) Με τη διάταξη της παρ. 3 ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των οργανώσεων συνταξιούχων και δίνεται η δυνατότητα στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς να παρακρατούν, μετά από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, τις συνδρομές των συνταξιούχων τους – μελών τους από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξής τους, προς τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, εφόσον αυτές υποβάλλουν αναλυτικές καταστάσεις που θα συνοδεύονται από ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις (ν. 1599/1986) των συνταξιούχων-μελών τους, με τις οποίες θα αποδέχονται την παρακράτηση αυτή.

β) Με τη διάταξη της  παρ. 4 δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους, μετά από αίτησή τους και υπό την προϋπόθεση της αποδοχής της από τον εργοδότη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη διατάξεων σε Κανονισμούς Εργασίας ή σε Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που προβλέπουν αυτοδίκαιη και υποχρεωτική αποχώρηση με τη συμπλήρωση είτε του οριζόμενου σε αυτές χρόνου υπηρεσίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, είτε του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. Σε περίπτωση αποδοχής, όπως προαναφέρθηκε, της σχετικής αίτησης από τον εργοδότη, το χρονικό διάστημα παραμονής, δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 έτη. Ως επιχειρήσεις που υπάγονται στη διάταξη αυτή αναφέρονται ενδεικτικά η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) και η Εμπορική Τράπεζα.
    

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΜΑΜΜΩΝΑΣ


Taxheaven.gr