Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π.Φ80000/οικ14334/1195/8.7.2008 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3655/2008 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Α.Π.Φ80000/οικ14334/1195/8.7.2008
Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3655/2008 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του


Α.Π.Φ80000/οικ14334/1195/8.7.2008 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3655/2008 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα ,  8/7/08
Α.Π. Φ80000/οικ14334/1195
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ .ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ         
Α.Π. Φ80000/οικ14334/1195
Δ/ΝΣΗ  ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α                     
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  : ΣΤΑΔΙΟΥ 29                Γεν. Δ/νση Ασφαλιστικών
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ : 10110                                     Υπηρεσιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡ   : Δ. ΠΑΤΟΥΝΑ                      Αγ. Κων/νου 8
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   : 2103368124 -8128               10241 Αθήνα
                            8254                                                                       

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3655/2008 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 58 Α/3.4.2008  δημοσιεύτηκε ο ν. 3655/2008 « Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις » , με τον οποίο, πέραν της διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης των φορέων,  θεσπίζονται , μεταξύ των άλλων,  μέτρα  για την προστασία και στήριξη της εργαζόμενης ασφαλισμένης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μητέρας , αλλά και ρυθμίσεις  που στοχεύουν στην συνταξιοδοτική προστασία ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων καθώς και στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής.  

Για την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες :

Κεφάλαιο ΙΔ

Προστασία Οικογένειας – Μητρότητας

Άρθρο 142

Ειδική Προστασία Μητρότητας

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, και στα πλαίσια της συμβολής της Πολιτείας στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος , θεσπίζεται ειδική παροχή ( εξάμηνη άδεια ) για την εργαζόμενη μητέρα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα. Για τα εργασιακά όμως δεδομένα για την εφαρμογή της ρύθμισης αρμόδια είναι η Δ/νση Απασχόλησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Πειραιώς 40).
Σύμφωνα με τη διάταξη  δικαίωμα χρήσης της άδειας αυτής έχουν και οι μητέρες οι οποίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (3.4.2008) ευρίσκοντο σε άδεια λοχείας ή έκαναν χρήση της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας .        
Για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων της εργαζόμενης μητέρας υφίσταται ρητή πρόβλεψη στην κοινοποιούμενη διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του  ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
Η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών γίνεται από τον ΟΑΕΔ και ως βάση υπολογισμού τους αποτελεί το καταβαλλόμενο κατά περίπτωση από τον Οργανισμό ποσό, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την εισφορά που βαρύνει την ασφαλισμένη . Η  εισφορά της ασφαλισμένης μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον ίδιο τον ΟΑΕΔ αποδίδεται στο Ίδρυμα από τον εν λόγω Οργανισμό.
Για την υλοποίηση της διάταξης έχει ήδη εκδοθεί η αρ. 33891/606/7.5.2008 ( ΦΕΚ 833 Β /9.5.08)  Υπουργική απόφαση, με την οποία  ρυθμίζονται η διαδικασία , ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του κοινοποιούμενου άρθρου .


Αρθρο 145

Κίνητρα Παραμονής στην Εργασία

Παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής θεσπίζεται κίνητρο παραμονής στην εργασία για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χορήγηση προσαύξησης στο ποσό σύνταξης των μέχρι 31.12.1992 του Ιδρύματος, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με συνολικό χρόνο ασφάλισης άνω των 10.500 ημερών και έχοντας συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης, στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος με βάση τις αποδοχές που λάμβανε κατά τα πέντε καλύτερα χρόνια, μέσα στην δεκαετία που προηγείται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, και τις ημέρες εργασίας που έχει πραγματοποιήσει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το ποσό της σύνταξης που τελικά απονέμεται, βάσει του ισχύοντος συστήματος, συνίσταται σε: α) ένα βασικό ποσό, που ορίζεται σε ποσοστό του εικοσιπενταπλάσιου του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης κατάταξης, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση, από 70% έως 30% (βαίνει μειούμενο όσο αυξάνεται ο μισθός, συνεπώς και η ασφαλιστική κλάση) και β) από προσαυξήσεις για κάθε επιπλέον 300 ημέρες εργασίες που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος πάνω από τις 3.000. Το ποσοστό βασικής σύνταξης, καθώς και τα ποσοστά προσαυξήσεων, αποτυπώνονται στους πίνακες υπολογισμού ποσού συντάξεων, α και β αντίστοιχα, του άρθρου 29, του α.ν.1846/51.
    
Το ποσοστό των προσαυξήσεων υπολογίζεται επίσης επί του εικοσιπενταπλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης κατάταξης και διαφοροποιείται ανάλογα με την κλάση κατάταξης και τον αριθμό των ημερών ασφάλισης (βαίνει αυξανόμενο όσο μεγαλύτερος είναι ο μισθός, συνεπώς και η ασφαλιστική κλάση).

Επίσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα, ειδικά για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίοι έχουν χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.), δεν θεμελιώνουν ωστόσο δικαίωμα συνταξιοδότησης κατά τις ειδικές διατάξεις των βαρέων (είτε λόγω αλλαγής επαγγελματικής ειδικότητας είτε λόγω εξαίρεσης εργασιών και ειδικοτήτων από τους οικείους πίνακες του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.), τα ποσοστά προσαύξησης του πίνακα β, του άρθρου 29, του ν.1846/51 πριμοδοτούνται με προσαύξηση ποσοστού 20% για τις ημέρες ασφάλισης για τις οποίες καταβλήθηκαν οι πρόσθετες εισφορές βαρέων επαγγελμάτων.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, στους  μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που συνταξιοδοτούνται μετά την 03.04.2008 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3655/08) και έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται προσαύξηση για κάθε 300 ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει πάνω από τις 10.500 ημέρες και μέχρι 900 ημέρες κατΆ ανώτατο όριο. Η προσαύξηση αυτή , που  είναι πέραν της προσαύξησης του πίνακα β, του άρθρου 29, του ν.1846/51, θα προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ποσοστού του πίνακα αυτού (το οποίο προσδιορίζεται όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) και του ποσοστού 3,3% και θα υπολογίζεται επί του 25πλάσιου του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης κατάταξης του  ασφαλισμένου.

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν και χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, αλλά δεν συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των βαρέων, το θεσπιζόμενο με την διάταξη του άρθρου 145, επιπλέον, ποσοστό προσαύξησης θα είναι πλέον της δικαιούμενης προσαύξησης για το χρόνο ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
                        
(Παράγραφος 2)

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθιερώνεται για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση από 1.1.93 και εφεξής μεγαλύτερο ποσοστό (3,3%) προσαύξησης της σύνταξης για κάθε χρόνο εργασίας που πραγματοποιούν πέραν των 35 ετών ασφάλισης και μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους και έως το 68ο.
Για την κατηγορία αυτή των ασφαλιζόμενων σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, ορίστηκε με τις διατάξεις του παρ.2 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002, όπως αυτές είχαν επεκταθεί με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 14 και της παρ.2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004, ότι το ποσό της σύνταξης που δικαιούνται, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος και έχουν πραγματοποιήσει 35 χρόνια ασφάλισης, ανέρχεται στο 70% των συντάξιμων αποδοχών .

Για κάθε έτος ασφάλισης που πραγματοποιούν μετά τα 35 έτη και τη συμπλήρωση του 65ου έτους και έως το 67ο, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά 3%. Δηλαδή για 37 συνολικά έτη υπηρεσίας το ποσοστό αναπλήρωσης ανέρχονταν σε 76%.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αναπροσαρμόζεται σε 3,3% το ποσοστό προσαύξησης για κάθε έτος παραμονής στην εργασία μετά τα 35 χρόνια και τη συμπλήρωση του 65ου και μέχρι του 68ου .
Με την νέα διάταξη το τελικά χορηγούμενο ποσό σύνταξης στον ασφαλισμένο που έχει συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και το 68ο έτος  ανέρχεται πλέον στο  80% των συντάξιμων αποδοχών του.

Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι ουδεμία διαφοροποίηση επέρχεται ως προς το ανώτατο  όριο ποσού μηνιαίας σύνταξης  ( εξακολουθεί να ισχύει το 4πλάσιο του μέσου μηνιαίου Α Ε Π έτους 1991 αναπροσαρμοσμένου κατά το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων ).


( Παράγραφος 3)

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επανακαθορίζεται σε 1/200 το ποσοστό μείωσης της σύνταξης, όπου από τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας, για ασφαλισμένους φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση), σε όριο ηλικίας μικρότερο του οριζόμενου για λήψη πλήρους σύνταξης.

Το σήμερα ισχύον ποσοστό μείωσης της σύνταξης ( 1/267) για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του κατά περίπτωση πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εξακολουθεί να ισχύει για συντάξεις για τις οποίες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2008, προκειμένου να μη θιγούν ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν ήδη αποφασίσει την πρόωρη αποχώρησή τους και τη συνταξιοδότηση .

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης  που θα υποβληθούν από 1.1.2009 το ποσοστό μείωσης διαμορφώνεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες κατά περίπτωση.

Επομένως από 1.1.2009 καταργούνται οι  διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 2, της παρ.3α του άρθρου 3 , της παρ.9 του άρθρου 4 του ν. 3029/02 καθώς και τις διατάξεις των παρ.2 και 3α του άρθρου 14 του ν.3232/04 και της παρ.2 του άρθρου 47 του ν. 3518/2006 καθώς και άλλη αντίθετη διάταξη.
ΚατΆ εξαίρεση των ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2009:

-διατάξεις καταστατικών που προβλέπουν μείωση μεγαλύτερη του 1/200,

- οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.3232/2004, με τις οποίες ορίζεται το ποσοστό μείωσης της σύνταξης σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης

-Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν.3232/2004 , με τις οποίες ορίζεται το ποσοστό μείωσης της χορηγούμενης δεύτερης σύνταξης από το ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών, των εμμίσθων ασφαλισμένων των εν λόγω Ταμείων .

-Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004, με τις οποίες ορίζεται το ποσοστό μείωσης της επικουρικής σύνταξης στην περίπτωση ταυτόχρονης συνταξιοδότησης από τον Κύριο Φορέα.Αρθρο 147
Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής παρατείνεται μέχρι 31.12.2009 η προθεσμία για υποβολή αίτησης , αλλά και συμπλήρωσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται,  προκειμένου για συνταξιοδότηση με 3500 ημέρες πραγματικής ασφάλισης στο 65ο έτος της ηλικίας .
Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002, που είναι μεταβατικής ισχύος,  δόθηκε η δυνατότητα λήψης μερικής σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα υπερήλικα άτομα άνω των 65 ετών που έχουν πραγματοποιήσει 3500 ημέρες ασφάλισης σε εξαρτημένη εργασία.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης , απαιτείτο να έχει χωρήσει μέχρι 31.12.2007 τόσο η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και  του  χρόνου ασφάλισης όσο  και η υποβολή της αίτησης .
Με δεδομένο ότι πρόκειται για μέτρο που αποσκοπεί στην εξασφάλιση μιας έστω μικρής σύνταξης σε υπερήλικες  ασφαλισμένους με μικρό χρόνο ασφάλισης , με την κοινοποιούμενη διάταξη παρατείνεται μέχρι 31.12.2009 η προθεσμία για τη συμπλήρωση τόσο των προϋποθέσεων χρόνου ασφάλισης και  ορίου ηλικίας όσο και για την υποβολή της σχετικής αίτησης .
Εφιστούμε την προσοχή σας όσον αφορά το χρόνο έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων , στις περιπτώσεις αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 1.1.2008 έως και 2.4.08 , δηλαδή κατά το διάστημα που  μεσολαβεί από τη λήξη της οριζόμενης από τις διατάξεις του ν.3029/2002  προθεσμίας μέχρι και την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων.
Σύμφωνα με τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη,  στις ανωτέρω περιπτώσεις η σύνταξη καταβάλλεται από την 1.5.2008 δηλαδή την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του νόμου.

Αρθρο 151

Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής

Παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αποσκοπείται η περαιτέρω βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών ,  μέσω της συνεργασίας των οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΣΕΠΕ, μέτρο που κρίνεται απαραίτητο για την καταπολέμηση του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής .
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις  παρέχεται πλέον η δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων στις επιχειρήσεις σε κλιμάκια που θα αποτελούνται τόσο από υπαλλήλους της ΕΥΠΕΑ όσο και από το ΣΕΠΕ.
Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός , συντονισμός και η συγκρότηση των παραπάνω μικτών κλιμακίων ελέγχου γίνεται με τη συνεργασία και ευθύνη του Προϊσταμένου  της Δ/νσης Περιφέρειας Αττικής της ΕΥΠΕΑ αφενός ,  και των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Δ/νσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης και των Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ( ΚΕΠΕΚ ) του ΣΕΠΕ .

Παράγραφος 2

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής λαμβάνεται ένα επιπλέον ουσιαστικό μέτρο για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής . που συνίσταται στη διασταύρωση μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΔ των στοιχείων των προσλαμβανόμενων εργαζόμενων.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η αναγγελία της πρόσληψης του μισθωτού στον ΟΑΕΔ και η γνωστοποίηση προς το ΣΕΠΕ της πρόσληψης νέου εργαζόμενου γίνεται με ενιαίο έντυπο που υποβάλλεται εις τριπλούν μέσα σε οκτώ ημέρες από την πρόσληψη του μισθωτού στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η οποία οφείλει να αποστέλλει το ένα εκ των τριών αντιτύπων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και το δεύτερο εξ αυτών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η  κατά τα ανωτέρω αναγγελία μπορεί να γίνεται έγγραφα ή με ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικό μέσο.
Για την υλοποίηση της ανωτέρω διάταξης θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία καθορίζονται τα στοιχεία τα οποία πρέπει  περιέχονται στο ενιαίο έντυπο,  η διαδικασία για την υποβολή του στον ΟΑΕΔ, η διαδικασία για την αποστολή του εντύπου και με ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικό μέσο, η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και το ΣΕΠΕ , ο χρόνος έναρξης ισχύος της διάταξης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια .
Αρθρο 152

Επέκταση Ειδικού Σώματος ιατρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Παράγραφοι 1-3

Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών επεκτείνεται σε όλη τη χώρα ο θεσμός του Ειδικού Σώματος Ιατρών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ , που ως έργο έχει την διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας των ασφαλισμένων του Ιδρύματος .
Για τη διασφάλιση της αμεροληψίας κατά την κρίση της αναπηρίας και την αποφυγή οποιοδήποτε επηρεασμού λόγω προσωπικών γνωριμιών ή εντοπιότητας , με την νέα διάταξη ρητά προβλέπεται ότι η θέση του Προέδρου και των μελών των  Υγειονομικών Επιτροπών αναπηρίας των επαρχιών καλύπτονται από γιατρούς του Ειδικού Σώματος που μετακινούνται από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά.
Μόνο δε σε περίπτωση , όπου δεν καθίσταται δυνατή η συμμετοχή ιατρών του Ειδικού Σώματος ως μελών των υγιειονομικών Επιτροπών των επαρχιών ,  μέλη ορίζονται ύστερα από δημόσια κλήρωση που διεξάγεται μία ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ιατροί που υπηρετούν σε κάθε υγειονομική μονάδα ή υποκατάστημα , εξαιρούμενων των ακτινολόγων, οδοντιάτρων και μικροβιολόγων.  

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜ. ΜΑΜΜΩΝΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης