Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π.Φ.80020/οικ.9931/351/5.5.2008 Σύσταση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Α.Π.Φ.80020/οικ.9931/351/5.5.2008
Σύσταση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).


Α.Π.Φ.80020/οικ.9931/351/5.5.2008 Σύσταση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα,  5  Μαΐου  2008    
Αριθ. Πρωτ.:Φ.80020/οικ.9931/351
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ '
Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 29
Fax                  : 210 3368148
Τηλέφωνα      : 210 3368155 - 7
Email               : [email protected]      

Αθήνα,  5  Μαΐου  2008    
Αριθ. Πρωτ.:Φ.80020/οικ.9931/351    


Θέμα: Σύσταση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 58/03.04.2008, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».
 Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (Αρθρα 58 – 69) του νόμου αυτού συνιστάται νέος φορέας επικουρικής ασφάλισης, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), στο οποίο εντάσσονται εννέα φορείς επικουρικής ασφάλισης,  με κοινά χαρακτηριστικά την ασφάλιση μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, με φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και την μη εμφάνιση άμεσων οικονομικών προβλημάτων. Με τη σύσταση του ΤΕΑΙΤ επιχειρείται η άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου της πολυδιάσπασης των φορέων επικουρικής ασφάλισης, με τη δημιουργία ενός ομοειδούς φορέα, και η επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του απορρέουν από αυτή.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 58 - 69 προβλέπονται τα εξής:

Αρθρο 58
1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 58 συνιστάται το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), το  οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η λειτουργία του ΤΕΑΙΤ αρχίζει την  1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του ν. 3655/2008, δηλαδή την 1η Οκτωβρίου 2008 και εντάσσονται σ' αυτό, ως Τομείς, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, οι ακόλουθοι φορείς επικουρικής ασφάλισης:
α) το ΤΕΑΑΠΑΕ, ως Τομέας  Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων,
β) το ΤΕΑΕΙΓΕ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής  Εκπαίδευσης,
γ) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΥΕΚ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων,
δ) το ΤΕΑΠΕΠ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών,
ε) το ΤΕΑΠΟΖΟ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Α.Ε. Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας,
στ) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων,
ζ) το ΤΕΑΥΕΤ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων,
η) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΥΦΕ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών  και
θ) το ΤΕΑΧ, ως Τομέας  Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών.

2. Στο πλαίσιο της ιδιαιτερότητας της ένταξης των ανωτέρω φορέων, με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι ανωτέρω αυτοτελείς Τομείς που απαρτίζουν το ΤΕΑΙΤ διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, οι οποίες καθίστανται καταστατικές τους διατάξεις, και από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ως εκ τούτου, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και τον υπολογισμό της σύνταξης, με εξαίρεση όσα προβλέπονται από τον  ν. 3655/2008.

3. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι στους ανωτέρω Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους, γεγονός που έχει ως συνέπεια να μη διαταράσσεται η ασφαλιστική σχέση που έχει συνάψει ο ασφαλισμένος με τον ασφαλιστικό φορέα του (Τομέα).

Αρθρο 59
Με τις διατάξεις του άρθρου 59  ορίζεται ως σκοπός του ΤΕΑΙΤ η καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους Τομείς του Ταμείου στους ασφαλισμένους τους, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Τομέων και της γενικής νομοθεσίας.

Αρθρο 60
1. Με  την παράγραφο 1 καθορίζονται σαφώς οι πόροι του ΤΕΑΙΤ που προέρχονται από τα αντίστοιχα εντασσόμενα Ταμεία και Κλάδους και με την παράγραφο 2 καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι ανωτέρω πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται στους αντίστοιχους Τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ.
2. Με την παράγραφο 3 παρέχεται εξουσιοδότηση προς έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την κατανομή των πόρων και περιουσίας σε περίπτωση που δεν ήταν διαχωρισμένοι κατά κλάδο στους φορείς επικουρικής ασφάλισης πριν την ένταξη στο ΤΕΑΙΤ, κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών που προβλέπεται υπέρ του εκάστου κλάδου.  

Αρθρο 61
1. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης (πραγματικός ή από αναγνώριση) που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία και Κλάδους καθίσταται χρόνος ασφάλισης των αυτοτελών Τομέων.
2. Με την παράγραφο 2 καθορίζεται ότι οι προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων του ΤΕΑΙΤ, κατά Τομέα, είναι αυτές του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισης, όπως ισχύει άλλωστε από 1.1.1998 για όλους τους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, βάσει του άρθρου 53 του ν. 2084/1992.
Κατά συνέπεια, δεν μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των Τομέων του ΤΕΑΙΤ, εκτός βεβαίως των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που τροποποιούνται με τον ανωτέρω νόμο και οι οποίες, στα πλαίσια του προαναφερόμενου άρθρου 53 του ν. 2084/1992, έχουν αυτοδίκαιη εφαρμογή και στους ανωτέρω Τομείς.  
3. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται η δυνατότητα  εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης σε περιπτώσεις πραγματοποίησης χρόνου ασφάλισης σε διαφορετικούς Τομείς του ΤΕΑΙΤ ή  σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ενώ με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι οι συντάξεις που απονέμονται από τα εντασσόμενα Ταμεία και Κλάδους, καταβάλλονται από τον αντίστοιχο Τομέα του ΤΕΑΙΤ, που για το λόγο αυτό βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

Αρθρα 62 και 63
Με τα Αρθρα αυτά καθορίζονται αντιστοίχως η σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου του ΤΕΑΙΤ και οι αρμοδιότητες αυτού.

Αρθρα 64 και 65
Με τα Αρθρα αυτά καθορίζεται η διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΤΕΑΙΤ, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης αυτού.

Αρθρο 66
Με τις διατάξεις αυτού καθορίζονται και περιγράφονται πλήρως η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του ΤΕΑΙΤ.
Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα καταρτισθεί ο Οργανισμός του Ταμείου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 2503/1997.

Αρθρα 67 και 68
Με το άρθρο 67 ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού του ΤΕΑΙΤ, που προκύπτουν λόγω της σύστασής του και με το άρθρο 68 προβλέπεται η σύσταση Προσωρινού Α΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Άρθρο 69
1. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι, το ΤΕΑΙΤ, διαμέσου των Τομέων του, αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.
2. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι εκκρεμείς δίκες που αφορούν σε υποθέσεις των εντασσόμενων Tαμείων και Κλάδων, συνεχίζονται, χωρίς διακοπή, από το ΤΕΑΙΤ. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται υπέρ ή κατά των εντασσόμενων φορέων, ισχύουν υπέρ ή κατά των αντίστοιχων Τομέων του ΤΕΑΙΤ.

Άρθρο 138
Με τις διατάξεις αυτού ρυθμίζονται διάφορα γενικά θέματα για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία αφορούν και το ΤΕΑΙΤ. Ιδιαίτερα, σας επισημαίνουμε τα εξής:
1. Με την παράγραφο 4 ορίζεται  ότι παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης των καταστατικών διατάξεων των κλάδων και φορέων και μετά την ένταξή τους σε νέους ή ήδη υφιστάμενους φορείς.
2. Με την παράγραφο 6 ρυθμίζονται θέματα εκκρεμών δικών των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, ενώ με την παράγραφο 7 προβλέπεται ότι στις  περιπτώσεις διαφορετικής ημερομηνίας ένταξης των κλάδων ενός Ταμείου σε περισσότερους του ενός φορέα κοινωνικής ασφάλισης, οι πάσης φύσεως δαπάνες που αφορούν το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο εντάξεων βαρύνουν τον κλάδο ή τους κλάδους που εντάσσονται τελευταίοι.
3. Με την παράγραφο 12, τέλος, ορίζεται ότι οι εντασσόμενοι φορείς και κλάδοι κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται από την ημερομηνία ένταξής τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης