1105786/2065/Α0012/6.11.2007

Φορολογική μεταχείριση γλύπτη που εκθέτει τα έργα του στο διαδίκτυο.

6 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1105786/2065/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση γλύπτη που εκθέτει τα έργα του στο διαδίκτυο.

Σε συνέχεια του 1079561/1560/Α0012/14.9.2007 εγγράφου μας και του 1102449/673/0015/29.10.2007 εγγράφου της Δ/νσης του Κ.Β.Σ., σας αναφέρουμε συμπληρωματικά ότι η παρακράτηση φόρου στα ελευθέρια επαγγέλματα ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.. Σύμφωνα με αυτές, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών των ελεύθερων επαγγελματιών, ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη θεωρημένου στοιχείου, εφόσον οι αμοιβές καταβάλλονται από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά νπδδ κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
Επισημαίνεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 1023557/39/Α0012/18.2.98 έγγραφό μας) και προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., οι λήπτες των υπηρεσιών που ορίζονται ως υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου, κατά την καταβολή των σχετικών αμοιβών πρέπει να έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η υποχρέωση ή μη παρακράτησης φόρου εξαρτάται καταρχήν από το είδος του εισοδήματος που αποκτάτε, γεγονός πραγματικό (όπως σας αναφέρουμε και στο 1079561/15607/Α0012/14.9.2007 έγγραφό μας) που ανάγεται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ..

Taxheaven.gr