1113001/2208/Α0012/3.12.2007

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.

3 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1113001/2208/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.


Σε απάντηση του από 21.11.2007 ερωτήματός σας το οποίο στάλθηκε μέσω e-mail, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων κατά την καταβολή των αμοιβών.

2. Από το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, προκύπτει ότι η παρακράτηση και απόδοση του φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, γίνεται από τον καταβάλλοντα τις αμοιβές και όχι από το δικαιούχο αυτών, καθόσον το τελευταίο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις.
Περαιτέρω, ο φόρος παρακρατείται επί των ακαθαρίστων αμοιβών από τις οποίες και αφαιρείται και αποδίδεται το υπόλοιπο. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο παρακρατηθείς φόρος υπολογίζεται πριν την αφαίρεση της κράτησης για χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

Taxheaven.gr