Αποτελέσματα live αναζήτησης

1042994/796/Α0012/2.5.2007 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την εκτέλεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1042994/796/Α0012/2.5.2007
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την εκτέλεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών.


1042994/796/Α0012/2.5.2007 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την εκτέλεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 2 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1042994/796/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την εκτέλεση Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών.

ΣΧΕΤ.: Η 47291/16.4.2007 αίτησής σας.


Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.2992/2002, οι δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα, και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα),
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

2. Επίσης, με την αριθ. πρωτ. 1060204/982/ΠΟΛ.1131/25.5.1994 εγκύκλιό μας, έχει διευκρινιστεί, ότι όταν στα τιμολόγια περιλαμβάνεται προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών τότε, εφόσον είναι δυνατόν να διαχωριστεί η προμήθεια αγαθών από την παροχή υπηρεσιών, ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε κατηγορίας. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν ο διαχωρισμός αγαθών και υπηρεσιών, ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με το συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης.
Οι υπόχρεοι παρακράτησης (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) θα διενεργούν παρακράτηση με συντελεστή 4% στο σύνολο της καθαρής αξίας του τιμολογίου στις περιπτώσεις εξόφλησης δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιωτικές κλινικές που παρέχεται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων.

3. Η Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων με το αριθ.πρωτ.1084326/719/0015ΠΕ/19.1.2005 έγγραφό της, έχει διευκρινίσει, ότι ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται, σύμφωνα με την περίπτ. ιδ' του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ., και η περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά των οποίων το κόστος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από την χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού. Στην περίπτωση που τα υλικά ξεπερνούν το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, λαμβάνουν χώρα δύο πράξεις - μια της παροχής υπηρεσιών και μια της πώλησης αγαθών και στην τελευταία περίπτωση, εφόσον η προέχουσα πράξη είναι αυτή της παροχής υπηρεσιών, μπορεί να αναγραφεί στο στοιχείο παροχής υπηρεσιών ξεχωριστά το είδος και η αμοιβή για τις προσφερθείσες υπηρεσίες, καθώς και το είδος των χρησιμοποιηθέντων υλικών, αντί της έκδοσης δύο φορολογικών στοιχείων.

4. Από την αίτησή σας προκύπτει ότι το Υ.Υ. και Κ.Α. σύναψε σύμβαση έργου με εταιρεία πληροφορικής που εξέδωσε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών καθώς και τιμολόγια πώλησης αγαθών, ενώ εφαρμόστηκε από εσάς παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 80% για το σύνολο των τιμολογίων.

5. Από όσα αναφέρθησαν παραπάνω, προκύπτει ότι μόνο στην περίπτωση που το κόστος των υλικών που χρησιμοποιούνται για το έργο είναι μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, για το έργο (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τρίτη παράγραφο του παρόντος) υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης 8% στα εκδιδόμενα τιμολόγια. Σε αντίθετη περίπτωση (όταν το κόστος των υλικών είναι μεγαλύτερο υπό το 1/3 της συνολικής αμοιβής) πρέπει να γίνεται ξεχωριστά η παρακράτηση για παροχή υπηρεσιών (με συντελεστή 8%) και για προμήθεια υλικών (με συντελεστή 4%) (σχετ. 1092677/11324πε/Β0012/11.3.2005) έγγραφο της Δ/νσης Φορολ. Εισοδήματος).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης