Αποτελέσματα live αναζήτησης

1089642/1739/Α0012/26.9.2007 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για υπηρεσίες μεταφοράς νερού με υδροφόρο πλοίο.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1089642/1739/Α0012/26.9.2007
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για υπηρεσίες μεταφοράς νερού με υδροφόρο πλοίο.

1089642/1739/Α0012/26.9.2007 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για υπηρεσίες μεταφοράς νερού με υδροφόρο πλοίο.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1089642/1739/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για υπηρεσίες μεταφοράς νερού με υδροφόρο πλοίο.

ΣΧΕΤ.: Το 4724/18.9.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.στ' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.2992/2002, οι δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα, και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα),
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της πιο πάνω περίπτωσης ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου, δηλαδή αυτοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, όταν προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά κ.λπ. ή λαμβάνουν υπηρεσίες (τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα κ.λπ.).
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα ποσά που καταβάλλουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι ΟΤΑ και τα λοιπά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περ.στ' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 για τη λήψη υπηρεσιών ή αγορά αγαθών κοινής ωφέλειας δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 8% ή 4% (σχετ. 1048197/10428/ Β0012/14.6.2002 έγγραφο).

3. Από το ερώτημά σας προκύπτει ότι ο Δήμος «..» προμηθεύτηκε πόσιμο νερό για τη μεταφορά του οποίου ανατέθηκε (ξεχωριστά) σε πλοιοκτήτη υδροφόρου πλοίου η μεταφορά του νερού από την υδρογεώτρηση (στο Νομό «..») στο νησί των Σπετσών.

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση σε προηγούμενη παρόμοια περίπτωση (σχετ. 1035179/788/Α0012/23.4.1996 1049398/955/Α0012/12.6.2007 έγγραφα), προκύπτει ότι κατά την καταβολή αμοιβής από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμους - κοινότητες) σε εργολάβο για μεταφορά νερού εφόσον πρόκειται μόνο για μεταφορά του νερού (παροχή υπηρεσίας), πρέπει να διενεργείται, σύμφωνα με όσα προαναφέραμε, παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8%. Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο περιλαμβάνεται και προμήθεια αγαθών, ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με το συντελεστή κάθε κατηγορίας, κατά περίπτωση, και αν ο διαχωρισμός αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι δυνατός, τότε ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με το συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης