1102157/1998/Α0012/25.10.2007

Φορολόγηση εκδότη - συγγραφέα.

25 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1102157/1998/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εκδότη - συγγραφέα.

ΣΧΕΤ.: Η από 22.6.2007 αίτηση - υπόμνημα.


Απαντώντας στη πιο πάνω σχετική αίτησή σας, από πλευράς φορολογίας εισοδήματος, αναφορικά με τη φορολόγηση του εκδότη - συγγραφέα συνταξιούχου, ιδιωτικού υπαλλήλου, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την Ε.2482/ΠΟΛ.44/8.3.1979 διαταγή μας ως συγγραφέας θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται συστηματικά ή συμπτωματικά με τη συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων ή άλλου είδους βιβλίων, δηλαδή πονημάτων γενικά τα οποία είναι προϊόντα της δικής του πνευματικής εργασίας και μελέτης.
Εισόδημα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, του συγγραφέα είναι οι αμοιβές που εισπράττει:
α) Όταν αναθέτει σε τυπογραφική επιχείρηση την εκτύπωση των συγγραμμάτων του για λογαριασμό του και η διάθεση γίνεται από τον ίδιο.
β) Όταν εκχωρεί σε τρίτο (τον εκδότη) το δικαίωμα έκδοσης και εκμετάλλευσης του έργου του.
γ) Όταν παραχωρεί την εκμετάλλευση σε εκδοτικό οίκο ορισμένου συγγράμματός του το οποίο έχει εκτυπώσει ο ίδιος.
δ) Από τη συγγραφή συγγράμματος που κυκλοφορεί με το όνομά του και έχουν συμβάλλει με την πνευματική τους εργασία εκτός από αυτόν και άλλα πρόσωπα διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λπ.), γιατί και σ' αυτή την περίπτωση το στοιχείο που προέχει είναι η πνευματική εργασία του συγγραφέα.
ε) Από τη συγγραφή άρθρων σε εφημερίδες, περιοδικά ή εκφωνούμενα κείμενα σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.

2. Από τη δικαστική και διοικητική νομολογία (ΣτΕ 4222/1986, Σ.2736/1950/ΠΟΛ.91/20.7.1983) έγινε δεκτό ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις εισπράξεις από συγγραφικά δικαιώματα ή από πωλήσεις των βιβλίων τους δεν υποχρεούνται στην τήρηση των βιβλίων και στην έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. (π.δ.182/1992).

3. Ακόμη σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 και το οποίο ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση θ' του άρθρου 39 αυτού του νόμου από 1.1.2007, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν θεωρείται επιτηδευματίας ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.

4. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του ν.2238/1994, αν ο υπόχρεος δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, ή αυτά που τηρεί είναι ανεπαρκή ή ανακριβή, το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα προσδιορίζονται τεκμαρτώς.
Με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου και νόμου, για κάθε κατηγορία επαγγέλματος, προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής καθαρών αμοιβών, ο οποίος εφαρμόζεται στις ακαθάριστες αμοιβές. Με την 16382/ΠΟΛ.371/1987 απόφ. Υπ. Οικονομικών, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήματος του συγγραφέα καθορίστηκε σε 45%.
Περαιτέρω, με την 1004925/15062/Γ0012/ΠΟΛ.1004/19.1.2006 Αποφ. Υπ. Οικονομικών, για τον εκδότη βιβλίων - συγγραφέα δημόσιο υπάλληλο και συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο, ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους ορίστηκε σε 22% (κ.α. 3211 β).

5. Το Ν.Σ.Κ., με τη γνωμοδότηση 464/2004, έκρινε ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων συγγραφέων και εκδοτών ταυτόχρονα, εφαρμόζεται ο συντελεστής 22% (κ.α. 3211 β), ενώ για τους λοιπούς συγγραφείς δημοσίους υπαλλήλους (μη εκδότες και συγγραφικά δικαιώματα) εφαρμόζεται ο μοναδικός συντελεστής 45% που ορίζεται για τους συγγραφείς γενικά.

6. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, εφόσον, σύμφωνα με όσα διατυπώνετε στην αίτησή σας από 1.3.2007, ασκείτε τη δραστηριότητα του συγγραφέα - εκδότη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, η φορολόγησή σας δεν γίνεται με λογιστικό προσδιορισμό (έσοδα - έξοδα), αλλά με την εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρών κερδών, ο οποίος για την περίπτωσή σας, ως συγγραφέα - εκδότη συνταξιούχο ιδιωτικό υπάλληλο ορίζεται σε 45% (16382/ΠΟΛ.371/1987 Αποφ. Υπ. Οικον.) δεδομένου ότι ο συντελεστής 22% του κ.α. 3211 β προβλέπεται και αφορά τους εκδότες - συγγραφείς δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους εκδότες δημοσίους υπαλλήλους (σύμφωνη και η γνώμη των νομικών συμβούλων κ..... και κ. ...).

7. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, το θέμα της εφαρμογής μειωμένου μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους και για τους εκδότες - συγγραφείς ιδιωτικούς υπαλλήλους θα τεθεί υπόψη της επιτροπής, που ήδη συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την αναμόρφωση των φορολογικών συντελεστών.

Taxheaven.gr