ΠΟΛ.1006/16.1.1995

Αποστολή ΔΑΠ - Περαίωση κρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου

16 Ιαν 1995

Taxheaven.gr
Αποστολή ΔΑΠ - Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου 1004842/20/Β0013/ΠΟΛ. 1006/16.1.1995

ΠΟΛ 1006

1. Με τα υπ' αριθ. 1048793/260/Α0013/25.4.94 και 1057236/236/Β0013/19.5.94 έγγραφά μας, σας είχαμε ζητήσει να εντείνετε τις προσπάθειές σας για την περαίωση των εκκρεμμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.

2. Από τα δελτία που μας υποβάλατε διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες ΔΟΥ υπήρχε μεγάλος αριθμός εκκρεμοτήτων και ζητήθηκε από τους προϊσταμένους η παράταση της προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου, αίτημα που δεν ικανοποιήθηκε, όπως τούτο γνωστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 1130242/921/Α0013/22.11.1994 τηλεγράφημά μας.

3. Για να μην παρατηρηθεί ανάλογο φαινόμενο και κατά τα επόμενα έτη θα πρέπει ο έλεγχος των υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου να γίνεται έγκαιρα και όχι μόνο εν' όψει συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής.

Ειδικότερa θα φροντίσετε ώστε:

α) Οι υποθέσεις που παραγράφονται το έτος 1995, να διανεμηθούν για έλεγχο από τώρα, ώστε τα οικεία τμήματα έγκαιρα να προβούν στην κοινοποίηση των σχετικών πράξεων και φύλλων ελέγχου και την τήρηση της περαιτέρω διαδικασίας.

β) Τα δελτία αίτησης πληροφοριών (ΔΑΠ) που παραλαμβάνετε, σε οποιοδήποτε έτος φορολογίας και αν αναφέρονται, να προωθούνται για έλεγχο, ο οποίος θα ολοκληρώνεται εντός διμήνου τουλάχιστον προθεσμίας από της λήψεως του σχετικού δελτίου.

γ) Να αποστέλλετε έγκαιρα τα δικά σας ΔΑΠ για εκτίμηση των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχή άλλων ΔΟΥ, ώστε να ολοκληρώνεται ο έλεγχος και να προβαίνετε άμεσα στην περαίωση των υποθέσεων.

δ) Τέλος, για τις υποθέσεις των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, εφόσον δεν αμφισβητήθηκε, εντός του 20ημέρου από της υποβολής της δήλωσης ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας τους, επιβάλλεται να γίνεται έλεγχος των περιγραφικών στοιχείων που αναφέρονται στη δήλωση και στα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων σε συσχετισμό με το συμβόλαιο,
προκειμένου να περαιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να αρχειοθετούνται, χωρίς να αναμένετε τους τελευταίους μήνες συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής.

Αυτονόητο είναι ότι, εφόσον διαπιστώνετε ανειλικρίνεια κάποιων στοιχείων, θα κοινοποιείτε φύλλο ελέγχου ή πράξη.

4. Στο εξής θα προβαίνετε στην περαίωση όχι μόνο των υποθέσεων των οποίων επίκειται χρόνος παραγραφής αλλά και των επομένων ετών, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα παραγραφής και δυσλειτουργίας των υπηρεσιών.

5. Οι προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων ΔΟΥ, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εκτέλεση της παρούσας και να μας αναφέρουν σχετικά.


Taxheaven.gr