Αποτελέσματα live αναζήτησης

1042733/816/Α0012/22.6.2007 Έκπτωση δαπάνης κυκλοφορίας E.l.X. αυτοκινήτου στην περίπτωση άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος κι εμπορικής δραστηριότητας.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1042733/816/Α0012/22.6.2007
Έκπτωση δαπάνης κυκλοφορίας E.l.X. αυτοκινήτου στην περίπτωση άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος κι εμπορικής δραστηριότητας.


1042733/816/Α0012/22.6.2007 Έκπτωση δαπάνης κυκλοφορίας E.l.X. αυτοκινήτου στην περίπτωση άσκησης ελευθέριου ε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1042733/816/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης κυκλοφορίας E.l.X. αυτοκινήτου στην περίπτωση άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος κι εμπορικής δραστηριότητας.

Απαντώντας στην από 2.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια (1600) κυβικά εκατοστά, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό, μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιο πάνω δαπανών.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 τον πιο πάνω; νόμου ορίζεται ότι οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται ,σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης νια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ελευθέριου επαγγέλματος εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμα φορολογικά στοιχεία κατ έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου, εκπίπτουν κατά ποσοστά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού ύψους αυτών, μη δυνάμενο να υπερβεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ηθοποιού.

4. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό με το 1140413/2234/Α0012/30.12.1998 έγγραφό μας οι αμοιβές που αποκτώνται από την οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις οποίες αναλαμβάνεται μόνο η καλλιτεχνική υποστήριξη και δεν υπάρχει συμμετοχή στη χρηματοοικονομική διαχείριση τους αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, καθόσον η δραστηριότητα αυτή προσιδιάζει με εκείνη του εμπειρογνώμονα, καθόσον προέχει το πνευματικό στοιχείο και η ειδική επιστημονική γνώμη που είναι απαραίτητη για την άσκησή της. Αντίθετα στη περίπτωση που αναλαμβάνεται και η χρηματοοικονομική διαχείριση αυτών των εκδηλώσεων αποκτάται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

5. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας και όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικά προκύπτει, ότι αποκτάτε εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματος του ηθοποιού καθώς και από την οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (θεατρικά δρώμενα) στις οποίες συμμετέχουν αμειβόμενοι από εσάς ηθοποιοί.

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι αποκτάτε εισόδημα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ηθοποιού καθώς και από εμπορικές επιχειρήσεις (διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων). Κατά συνέπεια, οι δαπάνες επισκευής και κυκλοφορίας που καταβάλλετε για μισθωμένο-επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα σας κατά το ποσοστό που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ελευθέριου, επαγγέλματος του ηθοποιού. Αντίθετα, εάν το εν λόγω αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων οι πιο πάνω δαπάνες εκπίπτουν κατά το ποσοστά που προβλέπεται, από την περ.β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου. Στην περίπτωση που το αυτοκίνητα χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για τις δυο δραστηριότητες οι πιο πάνω δαπάνες θα επιμερισθούν ανάλογα με το ύψος των εσόδων, από ελευθέρια επαγγέλματα και από εμπορικές επιχειρήσεις και στη συνέχεια θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα ποσοστά, στα αντίστοιχα τμήματα της δαπάνης.
Επίσης, η δαπάνη μίσθωσης του αυτοκινήτου - εκπίπτει στο σύνολό της, εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για την άσκηση των πιο πάνω δραστηριοτήτων και όχι για την κάλυψη προσωπικών σας αναγκών.
Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την αριθ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο.Ο τα μισθώματα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους, κατά τα πιο πάνω ποσοστά στις περιπτώσεις που από τη σύμβαση μίσθωσης με τις πιο πάνω επιχειρήσεις προβλέπεται η αγορά του αυτοκινήτου από τη μισθώτρια επιχείρηση σε προσυμφωνημένη τιμή (σύμβαση leasing εν τοις πράγμασι).
Τέλος, αναφορικά με τους λογαριασμούς Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κ.λπ. της οικίας σας η οποία χρησιμοποιείται ως έδρα της επιχείρησής σας οι εν λόγω δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα εισοδήματά σας κατά το μέρος αυτών που αφορούν την άσκηση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εργασιών σας και στη δημιουργία εισοδήματος.
Η διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων αυτών για την αναγνώριση της έκπτωσης μίας δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης είναι θέμα πραγματικό και ως εκ τούτου εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., ο οποίος σε κάθε περίπτωση ερευνά το ύψος και τη φύση της κάθε συγκεκριμένης δαπάνης και σε περίπτωση αμφιβολίας κρίνουν τα Διοικητικά Δικαστήρια και επομένως, η υπηρεσία μας δεν μπορεί να αποφανθεί; εκ των προτέρων αν μία συγκεκριμένη δαπάνη εκπίπτει ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (1072298 / 1560 / Α0012 / 21.10.2003 έγγραφο).


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης