105944011181/Α0012/5.7.2007

Έκδοση μισθωμάτων κατά τη χρονομίσθωση ε.ι.χ. από ελεύθερο επαγγελματία.

5 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα 5 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 105944011181/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκδοση μισθωμάτων κατά τη χρονομίσθωση ε.ι.χ. από ελεύθερο επαγγελματία.

Σε απάντηση της από 25.5.2007 αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., από το ακαθάριστο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών εκπίπτουν οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., μόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υποχρέου. Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ελευθέριου επαγγέλματος, εκπίπτουν κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού ύψους αυτών, με δυνάμενο να υπερβεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων.

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, σε περίπτωση που τα στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης του αυτοκινήτου συνάδουν στην έννοια και το περιεχόμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του ν.1665/1986 (παραχώρηση χρήσης πράγματος έναντι μισθώματος, διάρκεια μίσθωσης, δικαίωμα αγοράς του αυτοκινήτου από τον αντισυμβαλλόμενο κατά τη λήξη της μίσθωσης έναντι τιμήματος) και παρά το γεγονός ότι η εκμισθώτρια επιχείρηση δεν είναι εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) του ν.1665/1986, δύναται η σύμβαση μίσθωσης να εξομοιωθεί με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, με συνέπεια τον περιορισμό των προς έκπτωση μισθωμάτων κατά 25% του συνολικού ύψους αυτών, μη δυνάμενο να υπερβεί 3% του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων (σχετ. 1099553/2108/Α0012/2.12.2003 έγγραφο).

3. Τέλος σας πληροφορούμε ότι, τα μισθώματα που θα καταβάλλετε για τη χρονομίσθωση E.I.X. αυτοκινήτου είναι δυνατό να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδά σας εφόσον όμως αποδεικνύεται ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις επαγγελματικές σας ανάγκες.
Η διαπίστωση αν το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό και σε ποια έκταση είναι θέμα πραγματικό και σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα εξετάζεται με την επιβαλλόμενη αντικειμενικότητα. Επίσης θα εξετάζεται αν και κατά πόσο η σύμβαση της χρονομίσθωσης συνάδει στην έννοια και το περιεχόμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης προκειμένόυ να εξετασθεί αν θα περιοριστεί ή όχι η έκπτωση των δαπανών σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.

Taxheaven.gr