1089170/1742/Α0012/18.10.2007

Προσδιορισμός καθαρού Εισοδήματος συνταξιούχου Μηχανικού ο οποίος εισπράττει αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης οικοδομικού έργου κατόπιν δικαστικής απόφασης.

18 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1089170/1742/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός καθαρού Εισοδήματος συνταξιούχου Μηχανικού ο οποίος εισπράττει αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης οικοδομικού έργου κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Απαντώντας στο από 18.09.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) ορίζεται ότι, κατ' εξαίρεση για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, την διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με την χρήση συντελεστή, στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.
Ο συντελεστής αυτός είναι ανάλογος με την κατηγορία του έργου και ορίζεται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

2. Στο ανωτέρω έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι το έτος 1997 η εταιρία «...» σας ανέθεσε τη μελέτη για τη δημιουργία υπογείου, πρώτου και δεύτερου ορόφου προκειμένου για τον εκσυγχρονισμό εργοστασίου. Στις 15.12.1999 υποβάλατε τη στατική μελέτη στη Δ/νση Πολεοδομίας Αθηνών, η οποία την ενέκρινε στις 2.5.2000. Στις 11.10.2000 προσκομίσθηκε ο πίνακας αμοιβών της οριστικής μελέτης στην εταιρεία η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε υποχρέωση αναγκάζοντάς σας να προσφύγετε δικαστικώς. Στις αρχές του 2001, για λόγους υγείας υποβάλατε δήλωση διακοπής εργασιών στην εφορία και γίνατε συνταξιούχος. Τελικά, το 2005 το Εφετείο Αθηνών προσδιόρισε οριστικά το ύψος της αμοιβής για την στατική μελέτη που είχατε εκπονήσει στο ποσό των 60.650,00 ευρώ πλέον των νομίμων τόκων.

3. Η αμοιβή για τη στατική μελέτη που είχατε εκπονήσει πλέον των νομίμων τόκων που σας επιδίκασε το Εφετείο Αθηνών, ενώ ήσασταν ήδη συνταξιούχος, ανάγεται στο χρόνο άσκησης του επαγγέλματός σας ως μηχανικός και κατά συνέπεια αποτελεί εισόδημα από το επάγγελμά σας ως μηχανικού (Ζ' κατηγορίας) (σχετ. τα 1037823/706/Α0012/10.05.01, 1022703/579/Α0012115.12.04 έγγραφά μας).

4. Συνεπώς, το καθαρό σας εισόδημα από την αμοιβή μελέτης οικοδομικού έργου που είχατε εκπονήσει και την οποία σας επιδίκασε το Εφετείο Αθηνών, ενώ ήσασταν ήδη συνταξιούχος, θα εξευρεθεί με την χρήση κατάλληλου συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., στις ακαθάριστες αμοιβές σας (επιδικασθέν ποσό πλέον των νομίμων τόκων), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος.Taxheaven.gr