1019329/363/Α0012/29.3.2007

Φορολογική μεταχείριση αμοιβής που χορηγείται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. σε ενεργεία δικαστικό.

29 Μάρ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1019329/363/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβής που χορηγείται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. σε ενεργεία δικαστικό.


Απαντώντας στο 3145/9.2.07 έγγραφό σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την 306/2001 Απόφαση του ΣτΕ στους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς καθώς και στα μέλη του Ν.Σ.Κ, οι αμοιβές που εισπράττουν λόγω της ιδιότητάς τους αυτής φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης για το εισόδημα αυτό, δηλαδή δεν συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματά τους που δεν προέρχονται από την ιδιότητά τους αυτή και τα οποία φορολογούνται χωριστά.

2. Εξάλλου, με την 260/2004 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση μόνον οι τακτικές αποδοχές των εν ενεργεία και συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και μελών του κυρίου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 100Α του Συντάγματος) και επομένως, τα λοιπά εισοδήματα που αποκτούν οι πιο πάνω φορολογούμενοι από οποιαδήποτε άλλη αιτία (ασφαλιστικές παροχές από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, όπως το Ταμείο Νομικών κ.ά., εισοδήματα από ακίνητα, κινητές αξίες, αποζημιώσεις από συμμετοχή τους σε Συμβούλια, Επιτροπές κ.λπ.) δεν αθροίζονται με τις φορολογούμενες αυτοτελώς τακτικές αποδοχές τους, αλλά φορολογούνται αθροιζόμενα μεταξύ τους με βάση τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε..

3. Επίσης, όπως μας γνώρισε η Κτηματολόγιο Α.Ε. με το 629891/15.1.2007 έγγραφό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2308/1995, για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου προβλέπεται κατά προτεραιότητα η συμμετοχή δικαστών ως Προέδρων στις επιτροπές που συγκροτούνται από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) για την εξέταση των ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται κατά των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων. Ειδικότερα την ιδιότητα του Προέδρου μπορεί να προσλάβει με την σειρά που αναγράφεται στο νόμο Δικαστής, οριζόμενος κατά την κείμενη νομοθεσία για τους Δικαστικούς Λειτουργούς, ή Δικηγόρος υποδεικνυόμενος από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ή Υποθηκοφύλακας υποδεικνυόμενος από τον οικείο Σύλλογο, ή Συμβολαιογράφος υποδεικνυόμενος από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ο.Κ.Χ.Ε. απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στους Προϊσταμένους των οικείων Πρωτοδικείων, προκειμένου αυτοί να προτείνουν τους δικαστές που θα συμμετέχουν ως Πρόεδροι τις εν λόγω Επιτροπές. Μετά την υποβολή έγγραφης πρότασης από τους Προϊσταμένους των οικείων Πρωτοδικείων, ο Ο.Κ.Χ.Ε. προχωρεί στη συγκρότηση των Επιτροπών και στο διορισμό των μελών τους.

4. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανωνύμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.

5. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του πιο πάνω νόμου, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

6. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν προκύπτει ότι ο αμοιβές για τη συμμετοχή σε επιτροπή του Κτηματολογίου Α.Ε. της εν ενεργεία δικαστικό αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 και κατά την καταβολή τους ενεργείται παρακράτηση φόρου, από τον καταβάλλοντα αυτές, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.
Οι αμοιβές αυτές συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματά του (που δεν φορολογούνται με ειδικό τρόπο) και υπόκεινται σε φόρο με τις γενικές διατάξεις.

Taxheaven.gr