1051795/10755πε/Β0012/3.4.2007

Διανομή κερδών από αλλοδαπή τράπεζα στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του γραφείου αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα.

3 Απρ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 3 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1051795/10755πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Διανομή κερδών από αλλοδαπή τράπεζα στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του γραφείου αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα.

ΣΧΕΤ.: Η από 1.6.2006 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι τα κέρδη ανωνύμων εταιριών που διανέμονται με τη μορφή μετρητών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους αποτελούν για τους δικαιούχους αυτών εισόδημα από κινητές αξίες.

3. Επιπλέον, με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παρ.8 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι για την εξεύρεση του οφειλόμενου φόρου από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φυσικού προσώπου εκπίπτει ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 58 στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος, καθώς και ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτή, μέχρις όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί γι' αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ως εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει, μεταξύ άλλων, από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και από αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύμων εταιρειών, ενώ με τις διατάξεις της περ.β' της ίδιας παραγράφου ορίζεται, ότι εισόδημα από κινητές αξίες είναι και αυτό που προκύπτει από μερίσματα και τόκους των τίτλων αλλοδαπής προέλευσης που αναφέρονται στην περ.α'.

5. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να ενταχθεί σε καμία από τις κατηγορίες εισοδήματος, θεωρείται εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων.

6. Εξάλλου, με το αριθμ. πρωτ. 1002524/10040/Β0012/18-3-2005 έγγραφό μας, έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές μέλους διοικητικού συμβουλίου αλλοδαπής Α.Ε. που προκύπτουν από μισθούς βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής ή προέρχονται από τα κέρδη της αλλοδαπής αυτής εταιρίας, αποτελούν για τον Έλληνα δικαιούχο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, ως εισοδήματα που δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πηγές εισοδήματος και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, με την κλίμακα μη μισθωτών - επαγγελματιών.

7. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι αλλοδαπή ανώνυμη τραπεζική εταιρία, με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διατηρεί γραφείο αντιπροσωπείας στη χώρα μας μετά από σχετική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος (μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα), προτίθεται να διανείμει κέρδη στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της στην Ελλάδα. Η διανομή αυτή γίνεται στα πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού της αλλοδαπής τράπεζας για παροχή κινήτρων προς τους εργαζόμενους της διεθνώς, χωρίς να απορρέει από συμβατική ή νόμιμη υποχρέωσή της.
Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι τα κέρδη που διανέμει, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η αλλοδαπή τράπεζα στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της στην Ελλάδα, αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (ως μη δυνάμενα να ενταχθούν σε καμία κατηγορία εισοδήματος) και υπόκεινται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος στο όνομα των δικαιούχων εργαζομένων, μη δυνάμενα να απαλλαγούν της φορολογίας ελλείψει τυπικής διάταξης νόμου.

8. Τέλος, όσον αφορά στην υπόθεση «...» που επικαλείσθε στην σχετική αίτησή σας και τον κίνδυνο παραβίασης του κοινοτικού δικαίου, σε περίπτωση φορολογίας των πιο πάνω εισοδημάτων, σας γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα αφορά στη φορολογία των μερισμάτων που διανέμονται από αλλοδαπές εταιρίες σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδος και επιπλέον, δεν έχει εκδοθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Taxheaven.gr