1029018/559/Α0012/18.4.2007

Παρακράτηση φόρου των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. και του Επιστημονικού συνεργάτη του.

18 Απρ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 18 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1029018/559/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. και του Επιστημονικού συνεργάτη του.

ΣΧΕΤ.: Το Δ14/6109/19.03.2007 έγγραφο

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια από το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου, δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου σωματεία, ιδρύματα συνεταιρισμούς και οργανισμούς γενικά.

2. Περαιτέρω, όπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου αποδοχές του μισθωτού, περιλαμβάνονται τόσο ο μηνιαίος μισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται σ' αυτό τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν με βάση τη συνηθισμένη ή νομική ορολογία ότι αμοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως πρόσθετη αμοιβή ή ως αποζημίωση ή επίδομα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι αμοιβές που αποκτούν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, συμβούλια κ.λπ. κατ' εντολή και για λογαριασμό της υπηρεσίας τους αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται συναθροιζόμενα με τις λοιπές αποδοχές.

3. Από όσα μας κάνετε γνωστά με το έγγραφό σας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνεστήθη το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.) με μέλη συνταξιούχους (του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., της Δ.Ε.Η., καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.ά.) και μισθωτούς (στη Δ.Ε.Η., Δημόσιος Υπάλληλος, κ.ά.).
Στο άρθρο 3 του ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α' 33) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι 6 από τα 11 μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ. προέρχονται από διάφορες επιχειρήσεις όπως Δ.Ε.Η., ΔΕΠΑ κ.λπ..

4. Από όσα αναφέρθησαν παραπάνω προκύπτει ότι οι αμοιβές που αποκτούν οι συνταξιούχοι που συμμετέχουν στο Σ.Ε.Ε.Σ. αποτελούν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα καθόσον συμμετέχουν ως ιδιώτες. Στις αμοιβές αυτές διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν.2238/1994.

5. Όσον αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες συμμετεχόντων (μισθωτοί κάθε είδους) οι αμοιβές που λαμβάνουν από το Σ.Ε.Ε.Σ. αποτελούν πρόσθετες αμοιβές και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Η παρακράτηση φόρου σε αυτές τις αμοιβές διενεργείται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα εφόσον συνεντέλλονται σε μια μισθοδοτική κατάσταση με τις λοιπές αποδοχές ή με συντελεστή 20% ως πρόσθετες αμοιβές αν δεν συνεντέλλονται με τις λοιπές αποδοχές (άρθρο 57 του ν.2238/1994).

Taxheaven.gr