1042659/819/Α0012/16.5.2007

Φορολογική μεταχείριση επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών.

16 Μάι 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 16 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1042659/819/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών.


Απαντώντας στο με αρ. πρωτ.: 6654/23.4.07 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ.2 του άρθρου 4.

3. Στο ανωτέρω έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι ασφαλιστικές εισφορές Τ.Ε.Β.Ε. που αφορούσαν ποσοστό εισφορών των τελευταίων δέκα ετών, επιστράφηκαν εντός του έτους 2006 σε φορολογούμενο εξαιτίας του ότι ο ίδιος είναι ασφαλισμένος ως πολιτικός μηχανικός και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές που επιστράφηκαν στο φορολογούμενο εντός του έτους 2006 είχαν εκπέσει αρχικώς από το συνολικό εισόδημά του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος, τότε αυτές αποτελούν εισόδημα της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 του παρόντος.

Taxheaven.gr